İngilizce Eğitiminde Materyal Değerlendirmesi, Adaptasyonu ve Geliştirilmesi

Ders Kodu: 
EDEN 411
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilere yabancı dil öğretiminde kullanılan kitapları belirlenen kriterlere gore dil bakımından incelenmesini ve gerekli materyallerin tasarlanmasını amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 

Öğretilecek dil öğelerinin seçimini ve derecelendirmesini belirlenmesi.

Dil yapı ve fonksiyonlarını ve dil yapısının kullanım uygunluğunu tanımlanması.

Ders içerik çeşitlerini çözümlenmesi.

Ders kitaplarını içerik çeşitleri ve dil yapısı bakımından çözümlenmesi.

Ders kitabını değerlendirilmesi ve seçilmesi.

Ders kitabını nasıl ve hangi kriterlere göre seçeceğini tanımlanması.

Değerlendirme ölçütleri doğrultusunda ders kitabın incelenmesi.

Ders kitaplarının uyarlamasının gerekçelerini analiz edilmesi.

Ders kitaplarının hangi durumlarda uyarlayacağını belirlenmesi.

Dil bilgisi öğretim malzemelerini değerlendirilmesi ve uyarlanması.

Dört dil becerilerinin öğretim malzemelerini değerlendirilmesi ve uyarlanması.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Tartışma, 3: Örnek Olay, 4: Gösteri, 5: Problem Çözme, 6: Grup Çalışması, 7: Drama-Rol Yapma, 8: Mikro Öğretim
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli test, C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Öğretilecek dil öğelerinin seçimini ve derecelendirmesini belirler. 3, 10 1,2,3 A
2) Dil yapı ve fonksiyonlarını ve dil yapısının kullanım uygunluğunu tanımlar. 3, 10 1,2,3 A
3) Ders içerik çeşitlerini çözümler. 3, 10 1,2,3 A
4) Ders kitaplarını içerik çeşitleri ve dil yapısı bakımından çözümler. 3, 10 1,2,3 A
5) Ders kitabını değerlendirir ve seçer.

 

3, 10 1,2,3 A
6) Ders kitabını nasıl ve hangi kriterlere göre seçeceğini tanımlar.

 

3, 10 1,2,3 A
7) Değerlendirme ölçütleri doğrultusunda ders kitabını inceler.

 

 

3, 10 1,2,3 A
8) Ders kitaplarının uyarlamasının gerekçelerini analiz eder.

 

3, 10 1,2,3 A
9) Ders kitaplarının hangi durumlarda uyarlayacağını belirler.

 

3, 10 1,2,3 A
10) Dil bilgisi öğretim malzemelerini değerlendirir ve uyarlar.

 

3, 10 1,2,3 A
11) Dört dil becerilerinin öğretim malzemelerini değerlendirir ve uyarlar.

 

3, 10 1,2,3 A

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin ve materyallerin tanıtımı. Öğretme ve öğrenme materyallerinin seçimi ve geliştirilmesi  
2 Dil içeriği Dil içeriği
3 Öğretilecek dil öğelerinin seçimi ve derecelendirilmesi Dil öğelerinin seçimi
4 Ders kitabı seçimi ve değerlendirmesi Ders kitapları seçimi
5 Ders kitabı değerlendirmesinde checklist kullanımı Checklist örnekleri
6 Adaptasyon ve yenilik: Materyalleri gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde adapte etme. Adaptasyon ilkeleri
7 MidTerm Exam  
8 Dil bilgisi dersi için materyal geliştirme Materyal örnekleri.
9 Dilbilgisi sunumları. Okuma dersi için materyal geliştirme Örnek sunumlar.
10 Okuma sunumları. Dinleme dersi için materyal geliştirme. Örnek sunumlar.
11 Dinleme sunumları. Konuşma dersi için materyal değerlendirme ve adaptasyonu Örnek sunumlar.
12 Konuşma sunumları. Yazma dersi için materyal değerlendirme ve adaptasyonu. Örnek sunumlar.
13 Yazma sunumları. Yardımcı kaynakların kullanılması Örnek sunumlar.
14 Final Sınavı  

 

Kaynaklar

Ders Notu Celce-Murcia, M.(1991). Teaching English as a Second or Foreign Language. Heinle &Heinle

Cunningsworth, A. (1984). Evaluating and Selecting EFL Teaching Materials. Heinneman.

Pakkan, G. (1997). Language Teaching Materials. Sürat Publications

Sheldon, L.E. (1987) ELT Textbooks and Materials: Problems in Evaluation and Development. Modern English Publications.

Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar Slayt gösterisi.
Ödevler Kitap ve aktivite incelemeleri.
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 20
Toplam   60
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Türk eğitim sisteminin yapı ve işleyişine, ve eğitim ile ilgili kavramlara hakim olmak. X          
2 Eğitim bilimlerinin temel alanlarını bilme ve eğitimsel gelişimi sağlamada gelişim ve öğrenme psikolojisi yaklaşımlarından yararlanabilmek. X          
3 İngilizce eğitimi ve öğretimi alanındaki bilimsel yöntemleri değerlendirebilmek ve uygulayabilmek.         X  
4 Hazır ders materyallerinin öğrencilerin seviye, yaş ve dil düzeyine, ve ilgi ve öğrenme özelliklerine göre etkililiğini değerlendirerek seçebilmek ve kullanabilmek.       X    
5 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini İngilizce eğitim ve öğretiminde etkin bir biçimde kullanabilmek.     X      
6 İngilizce kısa öykü, şiir, roman gibi edebi metinleri tanımak ve dil becerilerinin öğretiminde kullanabilmek.       X    
7 İnsan dilinin özelliklerini ve yapısını anlamak ve dil öğretiminde kullanabilmek.     X      
8 Dil becerilerini geliştirmek amacıyla özgün materyaller geliştirebilmek.         X  
9 Farklı yaş gruplarının dil öğrenme özelliklerinin farkında olmak ve dil öğretim yöntemlerini bu özellikler doğrultusunda kullanabilmek       X    
10 İngilizce’yi yabancı dil olarak öğretme konusunda temel kuramlar, ilkeler ve yöntemleri bilmek ve uygulamak.         X  
11 İngilizce’yi bilgiye ulaşma, bilgiyi yazılı ve sözlü olarak paylaşma ve üretme düzeylerinde kullanabilmek.       X    
12 Sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavramak ve uygulamak. X          
13 Öğrencilerinin gereksinimlerini, dil düzeylerini, yaşlarını, zeka türlerini ve öğrenme stillerini dikkate alarak uygun öğretim teknolojisi kullanarak ders planı hazırlamak. X          
14 Öğrencilerinin İngilizce’nin dilbilgisi ve söz dağarcığını etkin şekilde kullanmalarına yönelik etkinlikler düzenleyebilmek ve uygulamak.   X        
15 Öğrencilerinin İngilizce okuma, konuşma, yazma ve dinleme becerilerini geliştirecek etkinlikler düzenleyebilmek ve uygulayabilmek.   X        
16 İngilizce öğretimine ilişkin ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini kullanışlılık, geçerlilik ve güvenirlik açılarından değerlendirerek kullanabilmek. X          
17 Kendini akademik ve kişisel bağlamda geliştirebilmek için gerekli olan bilimsel araştırma yöntemlerini bilmek ve bunları okul ortamında uygulama becerisine sahip olmak. X          
18 Teorik ve uygulamalı dilbilim kavramlarını bilmek, ve bu teorilerin ışığında dil öğretim metod ve yöntemlerini kullanmak. X          
19 İngilizce temel yazma, dinleme, okuma ve konuşma becerilerini geliştirmek.       x    

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 32
Ara Sınav 1 3 22
Kısa Sınav 2 3 0
Ödev 2 3 25
Final 1 10 30
Toplam İş Yükü     157
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6.2
Dersin AKTS Kredisi     6

 

Lisans programları hakkında
bilgi almak için formu doldurun!