• Türkçe
  • English

English Language Teaching Department

Savaşçı, M. & Akyel, A. (2018). Possible Effects of Sustained Silent Reading in an EFL context: Learner Perceptions

Akyel, A. (2015). Research Engagement in the EFL Pre-Service Practicum.

Bülbül, İ., Akyel, A. (2015) Expectations of the triad members for the roles and responsibilities of university supervisors and cooperating EFL teachers during the pre-service practicum. ELT Research Journal. 4(2), 58-100

Ortaçtepe, D. and Akyel, A. S. (2015), The Effects of a Professional Development Program on English as a Foreign Language Teachers’ Efficacy and Classroom Practice. TESOL Journal. doi: 10.1002/tesj.185

Kurt, G., Akyel A., Koçoğlu, Z. and Mishra, P. (2014). TPACK in practice: A qualitative study on technology integrated lesson planning and implementation of Turkish pre-service teachers of English. ELT Research Journal, 3(3), 153-166. 

Bilikozen, N. & Akyel, S. A. (2014). EFL Reading Comprehension, Individual Differences and Text Difficulty. The Reading Matrix, 14 (2), 263-296.

Mede E. & Akyel, S. A. (2014). Design of a Language Preparatory Program: A Case Study / Dil Hazırlık Okulu Tasarımı: Bir Örnek Çalışma, Eğitimde Kuram ve Uygulama, 10 (3), 627-642.

İnceçay, G. & Akyel, S. A. (2014). Turkish EFL Teachers’ Perceptions of English as a Lingua Franca, Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 5(1), 1-12. 

Akyel, A. and Sönmez,G (2017) “Effects of an in-service teacher education course on language teachers’ research knowledge and practice”. Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Theory and Practice in Education. 13(4), 734-758.

Eveyik-Aydin, E. (2015). A clarificative evaluation of an Internet-based MA program in English Language Teaching (E-ELT) Project at Yeditepe University. Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,4(6), 1-47. ISSN: 1306-2263  

Eveyik-Aydin, E. (2014). Morphological awareness and reading comprehension: The case of an English-Turkish bilingual child versus a Turkish monolingual child. Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(5), 1-27. ISSN: 1306-2263

Kunduracı, A. 2018. The paradigmatic aspect of compounding and derivation. Journal of Linguistics, published online on 22 November 2018, https://doi.org/10.1017/S0022226718000518

Kunduracı, A. 2018. Eleştirel Okuma, Eleştirel Yazma. H. Kılıç (Haz.), Eleştirel Düşün: Öğren, Sorgula, Üret. İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Yayınevi. 57-69.

Kunduracı, A. 2017. Process Morphology in Concatenation.  N. Büyükkantarcıoğlu, I. Özyıldırım, E. Yarar (Haz.), 45. Yıl Yazıları.   Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınevi. 255-278.

Kunduracı, A. 2016. A Paradigm within Process Morphology. In Zeyrek, D., Sağın-Şimşek, Ç. & Rehbein, R. (Eds.), Proceedings of the 16th   International Conference on Turkish Linguistics (ICTL 2012), Turcologica.  Wiesbaden: Harrassowitz Verlag. 151-162.

Kunduracı, A. & A. Göksel. 2016. Morphology: The Base Processor. MMM10 Online Proceedings (of the 10th Mediterranean Morphology Meeting). 88-97.

Kunduracı, A. 2015. Türkçede Aitlik Ulamı ve Biçimsel İfadesi. Dilbilim Araştırmaları Dergisi 2015/1: 43-62.

Kunduracı, A. 2013. Pseudo-3rd Person Marker and Possessive Constructions in Turkish. Proceedings of the Annual Meeting of the Canadian Linguistic Association (CLA 2013).

 

Bildiriler:

Akyel, A (2018). The History of Pre-service Language Teacher Education in Turkey with a Special Focus on Practicum . 5th international conference on new trends in English language teaching and testing, İstanbul (Plenary speaker)

Kara E., Akyel S. A. (2017). At First Sight: The Effects of Short Term Extensive Reading Program on Turkish EFL learners’ motivation in Reading and Reading Engagement. The 4th World Congress on Extensive Reading. August 4, 2017. Toyo Gakuen University, Tokto, Japan

Akyel, S. A . (2014).  Collaboration for Individual Classroom Practice: A Case Study Report, 8th International ELT Research Conference: Innovative Approaches to research in ELT, Çanakkale 18 Mart University, 15-17 May 2014, Çanakkale, Turkey. 

Akyel, A. (2014) The History of Pre-service Language Teacher Education in Turkey with a Special Focus on Practicum: A Neglected Component, 3rd National Conference on Foreign Language Education, Boğaziçi University, İstanbul. (Plenary speaker)

Koca, G., Eveyik-Aydin, E. (2018, May). English Language Teaching Graduate Students’ Use of Discussion Moves in Research Articles. ICACL 2018: 20th International Conference on Corpus Linguistics, Amsterdam, NL.  

Eveyik-Aydın, E. (2018, May). Young Learners' Use of Strategies in Reading and Writing Tasks: A Case Study in Turkish EFL context. 5th International Eurasian Educational Research Congress, Antalya, Türkiye.

Eveyik-Aydin, E. (2014, June). Teachers’ classroom management beliefs and practices:  The case of a reflective and non-reflective teacher.  Paper presented at the Conference of Teacher Researchers in Action, İzmir, Türkiye.

Koçbaş, D. & Balkan, S. (2017). Öğretmen Ağı Konuşmaları 67: “Kapsayıcı Eğitim Bağlamında Okul-Ev İlişkisi”. Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Merkezi Konuşmaları, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 22 Kasım 2017.

Koçbaş, D. (2016). SEÇBİR Konuşmaları 55: “Çokdillilik Bağlamında Okur-yazarlık Pratikleri”. Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Merkezi Konuşmaları, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 9 Kasım 2016.

Koçbaş, D. (2016). Öğretmen Ağı Tokat’ta: “Kapsayıcı Eğitim Bağlamında Okul-Ev İlişkisi”. Sabancı Vakfı - Öğretmen Ağı, 19 Haziran 2016.

Koçbaş, D. (2014). “Language practices in migrant and multilingual settings in İstanbul, Turkey”. International symposium on Bilingualism, Cognitive Development, and Societal Implications, Ekim 18, 2014. Koç Üniversitesi, Türkiye.

Kunduracı, A. 2018. Türkçede Etkileşimsel Yantümceleme. Bildiri sunumu, 32. Ulusal Dilbilim Kurultayı. 3-4 Mayıs 2018, Dokuz Eylül Üniversitesi.

Kunduracı, A. 2018. Turkish Subordination: Form, Meaning, and Grammatical Function. Poster presented at ISBCS 2018 (International Symposium on Brain and Cognitive Science), 6 May 2018, Boğaziçi University.

Kunduracı, A. 2017. Nonterminal Categories and Morphological Preforms. Poster presented at ISBCS 2017 (International Symposium on Brain and Cognitive Science), 30 April 2017, Hacettepe University.Kunduracı, A. 2016. Dilbilgisinde Özerk Biçimbilim. Bildiri sunumu, 30. Ulusal Dilbilim Kurultayı. 13-14 Mayıs 2016, Dokuz Eylül Üniversitesi.

Kunduracı, A. & A. Göksel. 2015. Morphology: The Base Processor. Paper presented at MMM10 (the 10th Mediterranean Morphology Meeting). 7-10 September 2015, University of Haifa.

Kunduracı, A. 2014. Possessive Constructions in Turkish. Paper presented at the 17th International Conference on Turkish Linguistics (ICTL 2014). 3-5 September 2014, Rouen, France.

Kunduracı, A. 2013. Pseudo-3rd Person Marker and Possessive Constructions in Turkish. Paper presented at the Annual Meeting of the Canadian Linguistic Association (CLA 2013). 3-5 June, 2013, University of Victoria, B.C.

 

Eveyik-Aydin, E. (2018) Erken Yaşta Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi. Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan İngilizce öğretmenleri için hizmetiçi eğitim  (12-14 Eylül)

Koçbaş, D. (2018). Düşünme Becerileri Programı. Sabancı Vakfı - Öğretmen Ağı’nın çalıştayda eğitim içeriklerinin tasarlanması (24-25 Şubat 2018)

Koçbaş, D. (2018). Pedagojik Uygulama Becerileri. Sabancı Vakfı - Öğretmen Ağı’nın Türkçe öğretmenlerine yönelik düzenlediği  çalıştayların yürütülmesi (14-15 Nisan 2018 ve 5-6 Mayıs 2018)

Koçbaş, D. (2016). Sabancı Vakfı - Öğretmen Ağı’nın düzenlediği Öğretmen Ağı Tokat’ta yerel çalıştayında yürütücülük

 

Mart 2014 – Mart 2016 Süreçsel Biçimbilim Işığında Türkçede Eylem Tabanlı Dizi, Boğaziçi Üniversitesi (TUBİTAK-114C064 nolu araştırma projesi)

Proje yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Aysun Kunduracı

 

 

Guidance and Psychological Counseling

 

Pekin, Z., Çetin, S. & Güler, N. (2018). Otizm sosyal beceriler profili ölçeğinde puanlayıcılar arası güvenirliğin farklı kuramlara göre karşılaştırılması. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi9(2), 202-215.  

Kırıkkanat, B. (2018). Delice mi Dahice mi Düşünelim?. Hülya Kılıç (Ed.), Eleştirel Düşün: Öğren, Sorgula, Üret içinde (s.32-43). İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Yayınevi.

Köse, A. (2017). School-Based Counseling, Policy, Policy Research and Implications in Turkey and Other Middle Eastern Countries. In J. C. Carey, B. Harris, S. M. Lee, & J. Mushaandja (Eds.). International handbook for policy research on school-based counseling (pp. 383- 398). New York, NY: Springer.

Köse, A. (2017). Conducting Needs Assessments to Identify Necessary School Based Counseling Services. In J. C. Carey, B. Harris, S. M. Lee, & J. Mushaandja (Eds.). International handbook for policy research on school-based counseling (pp. 87- 104). New York, NY: Springer.

Köse Şirin, A. & Diker Coşkun, Y. (2015). Okul psikolojik danışmanlarının sürekli eğitim ihtiyaçlarının incelenmesi [Analysis of school counselors’ continuing education needs].  International Journal of Curriculum and Instructional Studies, 5(9).

Köse, A. (2015). Okul psikolojik danışmasında liderlik araştırmaları için yeni bir analitik çerçeve: dağıtımcı liderlik [A new analytical framework for leadership studies in school counseling: Distributed leadership]. Journal of Turkish Psychological Counseling and Guidance, 5(43), 137.

 

Pekin, Z. & Kırıkkanat, B. (2018). Examining the predictive roles of university students’ attachment styles, subjective well-being and locus of control levels on their social appearance anxiety levels. Globets 2018 Conference: An Internation Education on Education, Technology and Science, 6-9 Mayıs 2018, Belgrad, Sırbistan.

 

Çiftçi-Arıdağ, N., Pekin, Z. & Özbey, K. E. (2018). Social appearance anxiety and loneliness as predictors of marital expectation. Globets 2018 Conference: An Internation Education on Education, Technology and Science, 6-9 Mayıs 2018, Belgrad, Sırbistan.

 

Kırıkkanat, B. & Kalı Soyer, M. (2015). The Academic Behavioral Confidence Scale:  The Adaptation Study With Turkish Undergraduates. International Journal of Technical Research and Applications, 1(30), 11-20.

 

Kırıkkanat, B. & Kalı Soyer, M. (2016). Adaptation of The Academic Coping Strategies Scale in Turkey: A Study With Undergraduates. International Journal of Teaching and Education, 4(1), 26-44. 

 

Yüksel, M., Kırıkkanat, B., Yılmaz, S. H. & Sevim, E. (2016). Investigation of life satisfaction, meaning in life & loneliness levels of a group of elderly individuals in terms of some demographic variables. Toplum ve Sosyal Hizmet, 27(1), 65-76.

 

Kırıkkanat, B. & Kalı Soyer, M. (2018). A path analysis model pertinent to undergraduates’ academic success: Examining academic confidence, psychological capital and academic coping factors. European Journal of Educational Research, 7(1), 133-150.

 

Aslan, A. E. & Kırıkkanat, B. ‘Achievement and Motivation: A Different Perspective on Familiar Concepts’, 4th International Conference on New Horizons in Education, 25-27 Haziran 2013, Roma-İtalya.

 

Aslan, E. & Kırıkkanat, B. ‘Design of Creative Thinking Training For Primary School Students’, 9th Global Conference Creative Engagements: Thinking With Children, 14-16 Mart 2014, Prag, Çek Cumhuriyeti.

 

Kırıkkanat, B. & Kalı Soyer, M. ‘The Academic Behavioral Confidence Scale: The Adaptation Study With Turkish Undergraduates’, 4th International Conference on Teaching, Education and Learning (ICTEL), 16-17 Ağustos 2015, İstanbul, Türkiye.

 

Kalı Soyer, M & Kırıkkanat, B. ‘Undergraduates’ Achievement Goal Orientations, Academic Self-Efficacy and Hope as the Predictors of Their Learning Approaches’, 19th International Academic Conference, 16-19 Eylül 2015, Floransa, İtalya.

 

Kırıkkanat, B. & Kalı Soyer, M. ‘A Path Analysis Model Pertinent to Undergraduates’ Academic Success: Examining Academic Confidence, Psychological Capital and Academic Coping Factors’, 6th International Congress on Current Debates in Social Sciences, 14-16 Aralık 2017, İstanbul, Türkiye.

 

Kırıkkanat, B. & Kalı Soyer, M. ‘Akademik Başa Çıkma Stratejileri Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlama Çalışması’, 13. Ulusal PDR Kongresi, 07-09 Ekim 2015, Mersin, Türkiye.

 

Falzon, R., Köse, A. (2018, September) School counselor role and activities Malta and Turkey. Invited panel member presentation at International Association for Counseling (IAC). Pomezia, Rome, Italy

 

Köse, A. (2016, December ). School counseling policy research. Invited panel member presentation at Continuando a Crescere Convegno Internazionale Una Scuola Di Qualita': Percorsi Di School Counseling E Buone Pratiche Per Una Comunita' Educante’. Verona, Italy.

 

Köse A., Rallis, S. (2013, September). Leadership in organizing school counseling programs to promote development and prevent problems. Paper Presented at 12th International Association of Counseling World Conference, Istanbul, Turkey.

 

Köse A. (2013, May).  Inclusive education policies and practices in Turkey. EUROPBS Closing Conference, Amsterdam, Holland.

 

PROJENİN ADI DESTEKLEYEN KURULUŞLAR TARİH PROJEDEKİ GÖREVİ
Kadınların İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programı  

Sabancı Vakfı

 

Birleşmiş Milletler

 

 

 

2013-2015

Araştırma Ekibi Lideri: Ayşen Köse Şirin
Devam Oranlarının Artırılması Teknik Destek Projesi: Durum Analizi  

MEB

 

Avrupa Birliği

 

 

2014

Araştırma Ekibi Lideri: Ayşen Köse Şirin
Türkiye’de Okul Ödenekleri: Okul gelişim Programı’na İlişkin Program Değerlendirmesi  

MEB

 

Dünya Bankası

 

2013

Araştırma Ekibi Lideri: Ayşen Köse Şirin

 

Elementary Mathematics Education

Kilic, H. (2018). Pre-Service mathematics teachers’ noticing skills and scaffolding practices. International Journal of Science and Mathematics Education, 16(2), 377-400. DOI: 10.1007/s10763-016-9784-0.

Doğan, O. (2018). Eleştirel Düşünmenin Gizli Formulü. H. Kılıç (Haz.), Eleştirel Düşün: Öğren, Sorgula, Üret. İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Yayınevi. 47-54.

Doğan, O. (2018). Eleştirel Düşünmeye Engel: Safsatalar. H. Kılıç (Haz.), Eleştirel Düşün: Öğren, Sorgula, Üret. İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Yayınevi. 123-127.

Kilic, H., & Tunc Pekkan, Z. (2017). University-school collaboration as a tool for promoting pre-service mathematics teachers’ professional skills. International Journal of Research in Education and Science, 3(2), 383- 394. DOI: 10.21890/ijres.327897

Doğan, O., Haser, Ç. (2014). Neoliberal and nationalist discourses in Turkish elementary mathematics education. ZDM The International Journal on Mathematics Education. DOI: 10.1007/s11858-014-0605-z

Kılıç, H., Tunç-Pekkan, Z., & Karatoprak, R. (2013). Materyal kullanımının matematiksel düşünme becerisine etkisi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(4), 544-556.

Kilic, H. (2018). Pre-service teachers’ reflections on their teaching. In M. E. Strutchens, R. Huang, D. Potari, & L., Losano (Eds.), Educating prospective secondary mathematics teachers (pp. 47-61). Springer.

Spangler, D. A., Kim, J., Cross, D., Kilic, H., İscimen, F. A., & Swanagan, D. (2014). Using rich tasks to promote discourse. In K. Karp & A. R. McDuffie (Eds.), Using research to improve instruction (pp. 97-103). Reston, VA: NCTM.

Kılıç, H., Aslan-Tutak, F., & Ertaş, G. (2014). TIMSS merceğiyle ortaokul matematik öğretim programındaki değişiklikler. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 129-141.

Kılıç, H. (2013). Lise öğrencilerinin geometrik düşünme, problem çözme ve ispat becerileri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 7(1), 222-241.

 

Dogan, O., Kilic, H., Tun, S. S., & Arabaci, N. (2018). Missing pedagogical opportunities. The European Conference on Educational Research (ECER 2018), Bolzano, Italy.

Doğan, O. (2018). Matematiğe Veda Edilen An: Bir Sosyal Medya Araştırması. 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Denizli.

Arabaci, N., Kilic, H., Imamoglu, Y., & Dogan, O. (2018).  Supporting students’ algebraic thinking with pattern tasks. The European Conference on Educational Research (ECER 2018), Bolzano, Italy.

Kilic, H.,Dogan, O., Tun, S. S., & Arabaci, N. (2018). Supporting preservice teachers’ in-the-moment noticing. In E. Bergqvist, M. Österholm, C. Granberg, & L. Sumpter (Eds.) Proceedings of the 42nd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 3, pp. 203-210). Umeå, Sweden: PME.

Kılıç, H., Doğan, O., Arabacı, N., & Tün, S. S. (2018). Öğretmen adaylarının mesleki gelişimi için fakülte-okul işbirliği modeli. 10. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir.

Tün, S. S., Kılıç, H., Doğan, O., & Arabacı, N. (2018). Matematik öğretmen adaylarının öğretim anında fark etme becerisi. 10. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir.

Kilic, H., Dogan, O., Yilmaz, Z., & Donmez, P. (2017). Pre-service teachers’ reflections on task design and implementation. The 10th Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME 10), Dublin, Ireland.

Kilic, H. (2016). Pre-service teachers’ reflections on their teaching. The 13th International Congress on Mathematical Education (ICME 13), Hamburg, Germany.

Dogan, O., & Kilic, H. (2016). Learning and teaching with teacher candidates: An action research for modeling and building faculty school cooperation. The 13th International Congress on Mathematical Education (ICME 13), Hamburg, Germany.

Kilic, H. (2015). Pre-service teachers’ scaffolding practices. In Zehetmeier, S. Bosse, M., Brown, L., Hospesova, A. Malara, N. and Rösken-Winter, B. (Eds.). Proceedings of the 9th congress of the European Society for Research in Mathematics Education (pp. 263-269). Prague, Czech Rebuplic: CERME.

Tunc-Pekkan, Z. & Kilic, H. (2015). Mathematical opportunities: Noticing and acting. In Zehetmeier, S. Bosse, M., Brown, L., Hospesova, A. Malara, N. and Rösken-Winter, B. (Eds.). Proceedings of the 9th congress of the European Society for Research in Mathematics Education (pp. 368-374). Prague, Czech Rebuplic: CERME.

Kilic, H. (2014). Preservice teachers’ perceptions about teacher knowledge. 6th World Conference on Educational Sciences (WCES), Malta. (Procedia- Social and Behavioral Sciences, 191, 1838-1842)

Tunç-Pekkan, Z. & Kılıç, H. (2013). Mathematics pre-service teachers’ listening experiences. New Issues on Teacher Education International Symposium (ISNITE), Ankara.

Kilic, H., Tunc-Pekkan, Z., & Ozkan, A. (2013). Using manipulatives to enhance students’ mathematical understanding. 5. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale.

Kilic, H. (2013). The effects of dynamic geometry software on learning of geometry. In Ubuz, B., Haser, C., & Mariotti, M. A. (Eds.) Proceedings of the 8th congress of the European Society for Research in Mathematics Education (pp. 2604-2613). Antalya, Turkey: CERME.

Kılıç, H., Doğan, O., Arabacı, N., & Tün, S. S.  (2018). Matematik etkinliklerinin öğretmen-öğrenci iletişiminin yapısı üzerindeki etkisi. 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Denizli.

Doğan, O., Kılıç, H., Arabacı, N., & Tün, S. S. (2018). Veri analizi. Öğrenci Merkezli Etkinlik Sempozyumu, İstanbul.

Arabacı, N., Kılıç, H., İmamoğlu, Y., & Doğan, O. (2018). Cebir. Öğrenci Merkezli Etkinlik Sempozyumu, İstanbul.

Doğan, O., Yılmaz, Z., Kılıç, H., Ergül, K., & Arabacı, N. (2017). Öğrenci fikirlerine dayanan matematik öğrenme fırsatları. 3. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, Afyon.

Kılıç, H., Yılmaz, Z., Doğan, O., & Dönmez, P. (2016). Örüntüyü keşfetmek ya da keşfedememek. 12. Ulusal Fen ve Matematik Öğretimi Sempozyumu, Trabzon.

Kılıç, H., & Doğan, O. (2016). Soyut kavramlar için somut örnekler: Evimizden ülkemize matematik. I. Matematik Öğretiminde Örnek Uygulamalar Konferansı, Ankara. 

Kılıç, H. (2014). Öğretmen adaylarının sorgulama becerileri. 11. Ulusal Fen ve Matematik Öğretimi Sempozyumu, Adana.

Tunç-Pekkan, Z., & Kılıç, H. (2014). Matematik öğretmeni adaylarının öğrenci düşünüşlerinin farkına varması ve bu düşünüşleri öğretme amaçlı kullanması. 11. Ulusal Fen ve Matematik Öğretimi Sempozyumu, Adana.

Aslan-Tutak, F., Kılıç, H., & Ertaş, G. (2013). Öğretmenlerin matematik öğretme bilgisi üzerine uluslararası bir çalışma: FIRSTMATH. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, Trabzon.

 

Mayıs 2016 – Ekim 2018 Öğretmen Adaylarının Öğrenciye İlişkin Pedagojik Alan Bilgilerinin Gelişimi İçin Fakülte-Okul İşbirliği Modeli, Yeditepe Üniversitesi (TUBİTAK-215K049 nolu araştırma projesi)

Proje yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Hülya Kılıç

Araştırmacı: Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Doğan

Aralık 2014 – Mayıs 2016 First Five Years of Mathematics Teachers (FIRSTMATH), Michigan State University (Boğaziçi Üniversitesi BAP-14D03P1 nolu araştırma projesi)

Araştırmacı: Dr. Öğr. Üyesi Hülya Kılıç

 

Kılıç, H. & Doğan, O. (2018). Etkinliklerle Matematik Öğretimi. Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan matematik öğretmenleri için hizmet içi eğitim  (12 Eylül 2018)

Kılıç, H. & Doğan, O. (2018). Etkinliklerle Matematik Öğretimi. Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan matematik öğretmenleri için hizmet içi eğitim  (21 Haziran 2018)

Doğan, O. (2018). Bilgisayar Destekli Matematik Eğitimi: Geogebra. İSTEK Vakfı Okulları öğretmenleri için hizmet içi eğitim (16 Aralık 2018)

Kılıç, H. (2017). Matematikte Ölçme ve Değerlendirme. İSTEK Vakfı Okulları öğretmenleri için hizmet içi eğitim (12 Şubat 2017)

Kılıç, H. (2016). Matematiksel Düşünme Becerilerinin Gelişimi. Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan matematik öğretmenleri için hizmet içi eğitim  (27 Haziran 2016)

Doğan, O. (2016). Bilgisayar Destekli Matematik Eğitimi: Geogebra. Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan matematik öğretmenleri için hizmet içi eğitim  (27 Haziran 2016)

Kılıç, H. (2014). Matematik Dersinde Materyal Kullanarak Yapılabilecek Etkinlik Örnekleri. Özel Avrupa Koleji matematik öğretmenleri için hizmet içi eğitim  (18 Ocak 2014)

Kılıç, H. (2013). Geometers’ Sketchpad Uygulamaları. Özel Erenköy Işık Lisesi matematik öğretmenleri için hizmet içi eğitim  (3 Eylül 2013)

 

 

Computer Education & Instructional Technology Depatment

Bayazıt Alper, Bayram Servet, Kızılkaya Cumaoğlu Gonca (2018).  Investigating the Relationship Between Task Complexity, Cognitive Ability and Disorientation in Hypertext Navigation.  World Journal on Educational Technology: Current Issues, 10(4), 115-127., Doi: 10.18844/wjet.v10i4.3789 (Yayın No: 4344427)

Bayraktar, D. M. & Bayram, S. (2018). Teachers’website design experiences and usability test: The case of weebly.com, World Journal of Educational Technology, Vol 10 (4), 37-51

Ilknur Kusbeyzi Aybar, A super-predator, predator, and prey model with logistic growth,Int. J. Appl. Math. Stat.; 57, 2, 2018, ISSN 0973-1377 (Print), ISSN 0973-7545 (Online).

I. Kusbeyzi Aybar O. O. Aybar M. Dukaric B. Fercec , Dynamical analysis of a two prey-one predator system with quadratic self interaction, APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 2018, 0096-3003, 333, 118-132.

Bayraktar, D. M. & Bayram, S. (2017). Evaluation of Multimedia Learning Environment Designed According to Different Attention Types via Eye Tracking Method, eefdergi, 19(2) 119-138,  e-ISSN 2148-7510 http://dergipark.gov.tr/erziefd, Doi numarası: 10.17556/erziefd.331370

Bayraktar, D. M. & Bayram, S. (2015). Evaluation of Situations Causing Split of Attention in Multimedia Learning Environments via Eye-Tracking Method  Ed. by Dr. Shalin Hai-Jew's. Design Strategies and Innovations in Multimedia Presentations. IGI Global,  Hershey PA, USA ISBN 10: 1466686960, Kansas, USA.

Kızılkaya Cumaoğlu Gonca (2015).  How Mobile Devices Affect Students According To Teachers  Beliefs.  Journal of International Education Research, 11(4), 217-230. (Yayın No: 1575653)

I. AYBAR K. Ilknur K. Ilknur A. Özgür A. Özgür F. Brigita F. Brigita R. G. R. G. S. Swarup S. Swarup W. Andreas W. Andreas, Investigation of Invariants of a Chemical Reaction System with Algorithms of Computer Algebra, MATCH-COMMUNICATIONS IN MATHEMATICAL AND IN COMPUTER CHEMISTRY, 2015, 0340-6253, 24, 3, 465-480.

Kocaman Orhan, Kızılkaya Cumaoğlu Gonca (2014).  The Effect of Educational Software  DENIS  and Games on Vocabulary Learning Strategies and Achievement.  TED EĞİTİM VE BİLİM, 39(176), 305-316., Doi: 10.15390/EB.2014.3704 (Yayın No: 1560163)

Kocaman Orhan, Kızılkaya Cumaoğlu Gonca (2014).  Developing a Scale for Vocabulary Learning Strategies in Foreign Languages.  TED EĞİTİM VE BİLİM, 39(176), 293-303., Doi: 10.15390/EB.2014.3611 (Yayın No: 1559920)

Shpotyuk, O. Shpotyuk, O. Balitska, V. Balitska, V. Kozdras, A. Kozdras, A. Hacinliyan, A. S. Hacinliyan, A. S. Skarlatos, Y. Skarlatos, Y. Aybar, I. Kusbeyzi Aybar, I. Kusbeyzi Aybar, O. O. Aybar, O. O., Chaotic behavior of light-assisted physical aging in arsenoselenide glasses, CHAOS, 2014, 1054-1500, 24, 4.

Hacinliyan, A. S. Hacinliyan, A. S. Skarlatos, Y. Skarlatos, Y. Aybar, I. Kusbeyzi Aybar, I. Kusbeyzi Aybar, O. O. Aybar, O. O. Shpotyuk, O. Shpotyuk, O. Golovchak, R. Golovchak, R. Balitska, V. Balitska, V. Kozdras, A. Kozdras, A., Natural physical aging in glassy As-Se: A comparative study of chaotic behavior with enhanced results analysis, JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS, 2014, 0022-3093, 386, 8-13.

Bayram, S. & Esgin, E. (2013). Identifying Social and Motion Perception of Children With Autism Spectrum Disorder by Eye-Tracking Technique. Cypriot Journal of Educational Sciences, Vol. 8(4), 519-530.

Bayraktar, D. M & Bayram, S. (2013).  Using Eye Tracking to Investigate the Relationship Between Attention and Change Blindness, World Journal on Educational Technology, Vol 5 (2), 257-265.

Kızılkaya Cumaoğlu Gonca, Esra Saçıcı, Kerem Torun (2013).  E Book versus Printed Materials  Preferences of University Students.  Contemporary Educational Technology, 4(2), 121-135. (Yayın No: 1575628)

Kızılkaya Cumaoğlu Gonca, Usluel Yasemin (2013).  Çevrimiçi öğrenme ortamlarında tartışma tahtasının kullanımında öğretmenin rolü.  The Journal of Academic Social Science Studies, 63(6), 1469-1479., Doi: 10.9761/JASSS_695

Aybar, Orhan Ozgur Aybar, Orhan Ozgur Aybar, Ilknur Kusbeyzi Aybar, Ilknur Kusbeyzi Hacinliyan, Avadis Simon Hacinliyan, Avadis Simon, Bifurcations in Van der Pol-Like Systems, MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING, 2013, 1024-123X.

 

Bayazit, A. Bayram, S. (2017). Investigation of University Students' Selective Course Preferences With Association Rule Mining5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium,(ITTES-2017) 11-13 October, 2017, Kusadası, İzmir.

Bayram, S. (2017). Keynote Speaker: Innovative Computer Tools are Changing Research Paradigms: Eye Tracking and Noldus Applications in Science and Education, “7th World Conferance on Educational Technology Researches (WCETR-2017), April 20-23, AAB College, Pristine, Kosova.

Bayram, S. & Bayraktar, D. M. (2016). Çoklu Ortam Öğretim Tasarımında Metin Resim İlişkisi, 10th International Computer & Instructional Technologies Symposium, May, 16-18, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize.

Bayram, S. (2015). Keynote Speaker : Computational Social Sciences and Digital Humanities: The Impact of Social Media and Eye-Tracking Tools on Etnographic Research in Psychology, 4th World Conferance on Psychology and Sociology, November, 25-27, Quality Hotel Rouge et Noir Convention Center, Hall 1, Rome, Italy.

Diker Çoşkun Yelkin, Kızılkaya Cumaoğlu Gonca (2015).  Avrupa Dijital Yeterlikler Çerçevesi  Türkiye Örneği.  International Eurasian Educational Research Congress, 169 (Özet Bildiri/)(Yayın No:1622582)

Bayram, S. (2014). Keynote Speaker : Advanced Methodologies for  Assessing Human Cognition: How SMI Eye-tracking Data Expressing Students’ Cognitive, Perceptual and Motor Learning Abilities in Instruction. 5th World Conferance on Learning, Teaching & Administration, October, 29-30,  Top Hotel Convention Center,  Prague, Czech Republic.

Kızılkaya Cumaoğlu Gonca, Arkün Kocadere Selay (2014).  Enabling Pre Service Teachers to Integrate Technology by Using Peer E Mentoring.  International Society for Educational Research World Conference (/)(Yayın No:1622539)

Olgun Burak, Kızılkaya Cumaoğlu Gonca,Gülseçen Sevinç (2014).  Effects of programming course on middle school students  reflective thinking skills towards problem solving.  7th International Conference on Informatics in Schools: Situation, Evolution and Perspectives, 115-116. (Özet Bildiri/)(Yayın No:1589533)

Kızılkaya Cumaoğlu Gonca (2014).  Yükseköğretimde Akran Öğrenme İçin Bir Yöntem Olarak E Mentörlük.  International Conference on New Trends in Educational Technology INTET’14 (/)(Yayın No:1622534)

Bayram, S. (2013). Keynote Speaker : Applying theKnowledge and Techniques of Traditional Cognitive Psychology to the Study of Human-Computer Interaction: Eye- tracking Studies on Human Diversity and Usability. 3rd World Conferance on Educational Technology Researches. (Main Hall, 14:00-15:00, Oct. 8), 7-9 November, Sentido Zeynep Golf & Spa Resort and Hotel, Belek, Antalya, Turkey.

Bayram, S. (2013). Keynote Speaker : Using Eye-tracking Methodologies for Assessing Consumer Psychology and Global Educational Issues : Examples on diversity (cognitive, perceptual, motor, physical and personality differences), instruction and learning. 4th World Conferance on Learning, Teaching & Administration, .  (Hall-1, 14:00,  Oct. 26)  Faculty of Library and Information Science, University of Barcelona,   October, 27-29, Barcelona, Spain.

Diker Çoşkun Yelkin, Kızılkaya Cumaoğlu Gonca (2013).  Evaluating Bologna Information Packages in Terms of Digital University Concept.  The Open and Flexible Higher Education Conferance (EADTU) (/)(Yayın No:1622554)

Kızılkaya Cumaoğlu Gonca, Kuşbeyzi Aybar İlknur, Olgun Burak (2013).  University Students in a Non Linear Environment Need Non Linear Higher Education System.  The 6th Chaotic Modeling and Simulation International Conference (/)(Yayın No:1622557)

Diker Çoşkun Yelkin, Kızılkaya Cumaoğlu Gonca (2013).  Scale of Teachers  Beliefs on the Effect of the Use of Mobile Devices on Students.  4th International Conference on New Horizons in Education, 106, 2299-2306., Doi: 10.1016/j.sbspro.2013.12.263 (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1560389)

Ilknur Kusbeyzi Aybar, Stability and Hopf bifurcation of 3D predator-prey models with Allee effect,International Conference of Mathematical Sciences (ICMS 2018) 31 July–06 August 2018, Maltepe University, Istanbul, Turkey

Ilknur Kusbeyzi Aybar, “Bir bilgisayar zararlı yazılım yayılımı modelinin dinamik analizi”, 25. İstatistiksel Fizik Günleri (İFG25), 28-30 Haziran 2018, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü.

I. AYBAR, STABILITY AND BIFURCATION IN THE HENON MAP AND ITS GENERALIZATIONS, Sözlü Sunum, THE CHAOTIC MODELING AND SIMULATION (CMSIM) JOURNAL, 05.06.2013 - 05.06.2013, 4, 1, 529 - 538.

I. AYBAR, SIGNALS OF CHAOTIC BEHAVIOR IN MIDDLE EASTERN STOCK EXCHANGES, Sözlü Sunum, CHAOS AND COMPLEX SYSTEMS PROCEEDINGS OF THE 4TH INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY CHAOS SYMPOSIUM, 20.06.2013 - 20.06.2013, 1, 1, 353 - 356.

I. AYBAR, CHAOTIC TREND POSSIBILITY IN THE GOLD MARKET, Sözlü Sunum, THE CHAOTIC MODELING AND SIMULATION (CMSIM) JOURNAL, 05.06.2013 - 05.06.2013, 1, 1, 75 - 81.

I. AYBAR, STABILITY AND CHAOS IN A CLASSICAL YANG - MILLS - HIGGS SYSTEM, Sözlü Sunum, THE CHAOTIC MODELING AND SIMULATION (CMSIM) JOURNAL, 05.06.2013 - 05.06.2013, 1, 1, 215 - 221.

I. AYBAR, INVARIANTS, ATTRACTORS AND BIFURCATION IN TWO DIMENSIONAL MAPS WITH POLYNOMIAL INTERACTION, Sözlü Sunum, PROCEEDINGS OF THE 4TH INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY CHAOS SYMPOSIUM, 20.06.2013 - 20.06.2013, 1, 1, 349 - 352.

I. AYBAR, STABILITY, BIFURCATION AND NORMAL FORM ANALYSIS OF PREDATOR-PREY SYSTEMS, Davetli Konusmacı, DYNAMICAL SYSTEMS AND APPLICATIONS CAMTP, 22.08.2013 - 22.08.2013.

 

 

Şubat 2018 Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Yeterliliklerinin Geliştirilmesine Yönelik Eğitim Uygulamaları (TUBİTAK-118B181 nolu Bilim ve Toplum projesi)

Eğitmen: Doç. Dr. Gonca Kızılkaya Cumaoğlu

15/04/2014- 15/04/2016 OTKA-VOLTERRA SISTEMLERI VE BIYOLOJI, KIMYA VE FIZIKTEKI BAZI UYGULAMALARI 10.000 TL SLOVENYA 113F383

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ: Ilknur Kusbeyzi Aybar

 

01/05/2012-01/05/2014 ISLEVSEL OLARAK IYILESTIRILMIS ALGILAYICI ELEKTRONIK IÇIN ILERI DÜZEYDE YARATICI BIR ARAÇ OLARAK GENELLESTIRILMIS ÜSLÜ ÜSTEL PARAMETRELESTIRILMELER 3.600 TL UKRAYNA-BAKANLIK 111T805

ARASTIRMACI: Ilknur Kusbeyzi Aybar

 

 

The Turkish Language and Literature Teaching Department

Yorulmaz, O. B. (2015). Cenap Şehabettin, “Âfâk-ı Irak” Sadeleştirilmiş 2. baskı, Türkiye Alim Yayınları.

Bildiriler:

Yorulmaz, O. B. (2013). “20. Yüzyıl Kıbrıs Türk Şiirinde Kadın Şairler”, Yeni Türk Edebiyatı İncelemeleri, Zeynep Kerman Armağanı, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara, 2013, s.197-208

Yorulmaz, O. B. (2014). “Türk Edebiyatında Hindistan” Sabah Ülkesi, Üç Aylık, kültür-sanat ve felsefe dergisi, Nisan, 2014, sayı 39, s,44-50, Köln/Almanya

Yorulmaz, O. B. (2014). “Halide Edip Adıvar’ın Hindistan Hayatı” Unesco_Nevşehir Üniversitesi İşbirliği ile Halide edip’in 50. Ölüm yılında anma Panel’inde konuşma. Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi, 15 Nisan 2014.

Yorulmaz, O. B. (2014). “Halide Edip Adıvar’ın Suriye ve Lübnan’daki Eğitim Çalışmaları (1916 Yazı-4 Mart 1918) , Türk Edebiyatına Açılan Pencere, İnci Enginün Armağanı, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara, 2014, 529-540

Yorulmaz, O. B. (2014). “Halide Edip Adıvar’ın Hindistan Temasları ve Mahatma Gandhi İle Görüşmesi” Medeniyet ve Kadın Uluslararası Kongresi. UNESCO- Atatürk Yüksek Tarih Kurumu ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İşbirliğinde. 21-23 Ekim 2014 (Bildiri Yayında)

Yorulmaz, O. B. (2017). İstanbulummmm” Edebiyatımızda İstanbul Ve Yaşadığım İstanbul’dan Bana Kal(May)Anlar… İSTEK Vakfı Kaşgarlı Mahmut Lisesi.

Yorulmaz, O. B. (2017). Osmanlı Dönemi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Bulunan Mezar Taşı ve Çeşme Kitabeleri. II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Alaaddin Keykubat Üniversitesi.

Yorulmaz, O. B. (2017). Bir Osmanlı Subayı:Resneli Çarkçı Yüzbaşı Osman Efendi. II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Alaaddin Keykubat Üniversitesi.

Yorulmaz, O. B. (2018). İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy. Haliç Üniversitesi.

Yorulmaz, O. B. (2018). Türkçenin Doğru ve Etkin Kullanımı. İSTEK Vakfı Bilge Kağan Lisesi.