• Türkçe
  • English
Course Code: 
PCG 360
Course Period: 
Autumn
Course Type: 
Core
P: 
1
Lab: 
4
Credits: 
3
ECTS: 
4
Course Language: 
İngilizce
Course Coordinator: 
Courses given by: 
Course Assistants : 
Course Objectives: 
Öğrencileri rehberlik ve psikolojik danışmanlık konusunda bilgi sahibi yapmak ve nasıl kendilerini geliştirebileceklerini anlatmaktır. Öğretmen adaylarının görev alacakları eğitim kurumlarında psikolojik danışmanlık ve rehberlik konusunda nasıl bir çalışma yapabileceklerini kavratmayı amaçlar.
Course Content: 

Psikolojik danışma sürecinde oturumları yönetme, danışan sorunlarını değerlendirme ve kavramlaştırma, amaç oluşturma, ileri psikolojik danışma becerilerini kullanma, strateji belirleme ve müdahale seçme, sonlandırma ve izleme konularında gerekli olan bilgi ve beceriler, ele alınan konular ile ilgili uygulamalar.

Course Methodology: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Course Evaluation Methods: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk –doldurma 4. Doğru -Yanlış 5. Sözlü sınav 6. Portfolyo

Vertical Tabs

Course Learning Outcomes

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1)Okullardaki psikolojik servislerinin önemi hakkındaki farkındalığı geliştirebilirler. 1,2,3,4,5,8,9, 1.,3.,4. 1.,2.,3.,4.,5.,6

 

2) Psikolojik servisler ve rehberliğin felsefesini, işlevleri ve rollerini anlayabilirler. 1,2,3,4,5,8,9, 1.,3.,4. 1.,2.,3.,4.,5.,6

 

3) Psikolojik danışmanlık ve rehberlik modelleri ve yöntemleri hakkında temel bilgi kazanabilirler. 1,2,3,4,5,8,9, 1.,3.,4. 1.,2.,3.,4.,5.,6

 

4) Bu servislerin eğitimsel önemlerini gösterebilirler. 1,2,3,4,5,8,9, 1.,3.,4. 1.,2.,3.,4.,5.,6

 

5) Çağdaş okul yönetimiyle ilgili farklı ve zengin bir bakış açısı kazanırlar. 1,2,3,4,5,8,9, 1.,3.,4. 1.,2.,3.,4.,5.,6

 

 

Course Flow

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanımı ve giriş  
2 Kavramsallaştırma ve Tarihsel Altyapı  
3 Rehberlik Hizmetlerinin Doğası  
4 Mesleki Roller ve İlişkiler  
5 Rehber Danışmanların Rolleri: Gelişimsel Uzman ve Yönetici  
6 Rehber Danışmanların Rolleri: Danışman ve Koordinatör  
7 Rehberlik ve Danışmanlığın Türleri: Bireysel ve Kriz Danışmanlığı  
8 Rehberlik ve Danışmanlığın Türleri: Küçük ve Büyük Grup Danışmanlığı  
9 Rehberlik ve Danışmanlığın Türleri: Akran Yardımlaşması ve Kariyer Gelişimi  
10 Rehberlik Danışmanlıkta Değerlendirme: Test uygulanan ve Uygulanmayan Teknikler  
11 Danışmanlıkta Kültür Değer ve Etkileri  
12 Türkiye’de Rehberlik ve Danışmanlık  
13 Danışmanlıkta Teknoloji Kullanımı ve izlenebilirliği  
14 Çalışma yapılan alana ilişkin güncel makalelerin değerlendirilmesi  

 

Recommended Sources

KAYNAKLAR
Ders Notu Ornstein, A. C., Hunkins, F. P. 2003. Curriculum: Foundations, Principles, and Issues. Allyn & Bacon.
Diğer Kaynaklar  

 

Material Sharing

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Assessment

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev 1 30
Vize 1 30
Final 1 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

Course’s Contribution to Program

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 PDR’nin geçmişini, temel felsefesini ve ilkelerini bilmek ve uygulamak     X      
2 PDR alanında koordinasyon, konsültasyon/müşavirlik ve süpervizyonun anlam ve önemini kavramak ve uygulayabilmek       X    
3 Ulusal ve uluslar arası PDR dernekleri tarafından kabul edilmiş etik kuralları bilmek ve uygulamak       X    
4 Çok kültürlü bir yaklaşımla herkesi olduğu gibi/her türlü özellikleriyle kabul etmeyi öğrenmek   X        
5 Kültürel farkındalık, kültürel sosyal adalet, çatışma çözme ve diğer kültürel davranışlarıyla ilgili teorileri/bilgileri; insan ruhunun, aklının ve bedeninin gelişimi ve sağlığı için öğrenmek ve uygulamak     X      
6 Gelişim, öğrenme ve kişilik gelişimiyle ilgili teorileri, bireyin yaşam boyu olumlu yönde gelişimi ve iyilik halini kolaylaştıracak şekilde öğrenmek ve uygulamak X          
7 Normal ve anormal davranışları etkileyen çevresel faktörleri, psikopatolojiyi, özürlülük durumlarını ve gelişim sürecindeki krizleri anlamakX X          
8 Global ekonomide belirli gruplara uygulananları da içerecek şekilde, kariyer danışmanlığı, süreçleri, teknikleri ve kaynakları kariyer gelişimi ile karar verme modellerini öğrenmek ve uygulamak     X      
9 Psikolojik danışmanlık teorilerini öğrenerek uygulamada danışanlara uygun müdahale tekniklerini farketmek ve kullanmak       X    
10 Grup sürecini, grup üyelerinin rol ve davranışlarını, grup çalışmasının terapötik faktörlerini, gelişimsel aşama içeren grup dinamiklerinin ilke ve tekniklerini öğrenmek X          

 

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 1 15
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 5 75
Ödev 1 5 5
Vize - - -
Final - - -
       
Toplam İş Yükü     95
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3,8
Dersin AKTS Kredisi     4