• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
EDEN 213
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilere teori ve pratiği entegre ederek dil öğretim yöntemleri hakkında derinlemesine bilgi vermektir.
Dersin İçeriği: 

Öğretim programlarıyla ilgili temel kavramlar; İngilizce dersi öğretim programlarının geçmişten günümüze gelişimi; güncel İngilizce dersi öğretim programının yaklaşımı, içeriği, geliştirmeyi amaçladığı beceriler; öğrenme ve alt öğrenme alanları; kazanımların sınıflara göre dağılımı ve sınırları, diğer derslerle ilişkisi; kademler arasındaki İngilizce dersi öğretim programlarının ilişkisi, kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller; ölçme değerlendirme yaklaşımı, öğretmen yeterlilikleri.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Tartışma, 3: Örnek Olay, 4: Gösteri, 5: Problem Çözme, 6: Grup Çalışması, 7: Drama-Rol Yapma, 8: Mikro Öğretim
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli test, C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. İkinci dil öğretimindeki temel kavramların tartışılması. 1, 2,18 1,2,6 A,F
3. Değişik yöntemlerin kullandığı teknikleri, bu yöntemlerin temelini oluşturan öğrenilmesi ve dil teorilerine dayandırarak tartışılması. 1, 2,18     1,2,6 A,F
4. Değişik yöntemler kullanarak farklı dil becerilerinin öğretilmesi.      
5. Mevcut iletişimsel yöntemlerin sınıf içi uygulamalarının incelenmesi.

 

1, 2,18     1,2,3 A,F

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Ders kitabı ve bildiriler
2 İngiliz Dili Eğitimi için kavramsal arka plan Ders kitabı ve bildiriler
3 Türkiye'de ELT'nin tarihsel gelişimi Ders kitabı ve bildiriler
4 Türkiye'de ELT Programlarının Genel Amaçları Ders kitabı ve bildiriler
5 Dil Öğretmeni Yetkinlikleri Ders kitabı ve bildiriler
6 Değerler eğitimi Ders kitabı ve bildiriler
7 Vize Ders kitabı ve bildiriler
8 ELT programlarının değerlendirilmesi Ders kitabı ve bildiriler
9 Programın yapısı Ders kitabı ve bildiriler
10 2. sınıf İngilizce Eğitimi Eğitim Programları Ders kitabı ve bildiriler
11 5. sınıf İngilizce Eğitimi Eğitim Programları Ders kitabı ve bildiriler
12 8.-12. sınıf İngilizce Dil Eğitim Programının incelenmesi Ders kitabı ve bildiriler
13 Projelerin sunumu Ders kitabı ve bildiriler
14 Projelerin sunumu  
15 Final Sınavı  

 

Kaynaklar

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Slayt göstersi ve örnek videolar.
Ödevler İşlenen öğretim yötem ve teknikler ile ilgili yorum yazıları.
Sınavlar  

 

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Projeler 1 40
Toplam 2 70
Finalin Başarıya Oranı   30
Yıl içinin Başarıya Oranı   70
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Türk eğitim sisteminin yapı ve işleyişine, ve eğitim ile ilgili kavramlara hakim olmak. x          
2 Eğitim bilimlerinin temel alanlarını bilme ve eğitimsel gelişimi sağlamada gelişim ve öğrenme psikolojisi yaklaşımlarından yararlanabilmek.     x      
3 İngilizce eğitimi ve öğretimi alanındaki bilimsel yöntemleri değerlendirebilmek ve uygulayabilmek.         x  
4 Hazır ders materyallerinin öğrencilerin seviye, yaş ve dil düzeyine, ve ilgi ve öğrenme özelliklerine göre etkililiğini değerlendirerek seçebilmek ve kullanabilmek.       x    
5 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini İngilizce eğitim ve öğretiminde etkin bir biçimde kullanabilmek.     x      
6 İngilizce kısa öykü, şiir, roman gibi edebi metinleri tanımak ve dil becerilerinin öğretiminde kullanabilmek.   x        
7 İnsan dilinin özelliklerini ve yapısını anlamak ve dil öğretiminde kullanabilmek.     x      
8 Dil becerilerini geliştirmek amacıyla özgün materyaller geliştirebilmek.       x    
9 Farklı yaş gruplarının dil öğrenme özelliklerinin farkında olmak ve dil öğretim yöntemlerini bu özellikler doğrultusunda kullanabilmek

 

      x    
10 İngilizce’yi yabancı dil olarak öğretme konusunda temel kuramlar, ilkeler ve yöntemleri bilmek ve uygulamak.         x  
11 İngilizce’yi bilgiye ulaşma, bilgiyi yazılı ve sözlü olarak paylaşma ve üretme düzeylerinde kullanabilmek.     x      
12 Sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavramak ve uygulamak. x          
13 Öğrencilerinin gereksinimlerini, dil düzeylerini, yaşlarını, zeka türlerini ve öğrenme stillerini dikkate alarak uygun öğretim teknolojisi kullanarak ders planı hazırlamak.         x  
14 Öğrencilerinin İngilizce’nin dilbilgisi ve söz dağarcığını etkin şekilde kullanmalarına yönelik etkinlikler düzenleyebilmek ve uygulamak.     x      
15 Öğrencilerinin İngilizce okuma, konuşma, yazma ve dinleme becerilerini geliştirecek etkinlikler düzenleyebilmek ve uygulayabilmek.     x      
16 İngilizce öğretimine ilişkin ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini kullanışlılık, geçerlilik ve güvenirlik açılarından değerlendirerek kullanabilmek. x          
17 Kendini akademik ve kişisel bağlamda geliştirebilmek için gerekli olan bilimsel araştırma yöntemlerini bilmek ve bunları okul ortamında uygulama becerisine sahip olmak. x          
18 Teorik ve uygulamalı dilbilim kavramlarını bilmek, ve bu teorilerin ışığında dil öğretim metod ve yöntemlerini kullanmak.       x    
19 İngilizce temel yazma, dinleme, okuma ve konuşma becerilerini geliştirmek. x          

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 15 2 30
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 1 15
Ara Sınav 1 2 2
Project 1 25 25
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     75
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3
Dersin AKTS Kredisi     3