• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
EDEN 407
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders öğretmen adaylarının İngilizce öğretiminde edebi metinleri (şiir, drama, roman ve kısa hikaye) İngilizce öğrenmeyi destekleyici bir biçimde kullanma becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.
Dersin İçeriği: 

Kısa öyküye dayalı ders tasarımı ve sunumu,

Romana dayalı ders tasarımı ve sunumu

Şiire dayalı ders tasarımı ve sunumu

Tiyatro oyununa dayalı ders tasarımı ve sunumu

aktivite portföyü tasarlanması.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Tartışma, 3: Örnek Olay, 4: Gösteri, 5: Problem Çözme, 6: Grup Çalışması, 7: Drama-Rol Yapma, 8: Mikro Öğretim
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli test, C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Sunum, H: Proje

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri  
1- edebi metinlerin ne şekilde analiz edilebileceği ile ilgili bilgilenecekler (olay örgüsü, karakter işlenişi, tema analizi) 2, 3, 6, 8 1,6,7,8 A,F, G  
2- hazırlanan aktivite ve ders planlarının amaca ve metne uygun olup olmadığını değerlendirme becerisine sahip olacaklar 2, 3, 6, 8 1,6,7,8 A,F,G
3- Mikro-öğretim uygulamalarında bu becerilerin öğretimi için gereken teknikleri kendi ders planlarını hazırlamak için kullanır. 2, 3, 6, 8 1,6,7,8 A,F,G
4- edebi metinler üzerine etkili ders planlayıp hazırlayabilecekler 2, 3, 6, 8 1,6,7,8 A,F,G

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Şiirin İngilizce öğretiminde kullanımı Dil eğitimi
2 Şiir ders planlarının hazırlanması ve incelenmesi Dil eğitimi
3 Şiir ders planları ve aktivitelerinin sumumu / geribildirim Dil eğitimi
4 Şiir ders planları ve aktivitelerinin sumumu / geribildirim Dil eğitimi
5 Seçilen romanın tartışılması Dil eğitimi
6 Seçilen romana uygun aktivite tasarlama ve sunumu Dil eğitimi
7 Seçilen romana uygun aktivite tasarlama ve sunumu Dil eğitimi
8 Ara sınav  
9 Seçilen tiyatro oyununun tartışılması Dil eğitimi
10 Seçilen tiyatro oyununa uygun aktivite tasarlama ve sunumu Dil eğitimi
11 Seçilen tiyatro oyununa uygun aktivite tasarlama ve sunumu Dil eğitimi
12 Seçilen kısa öykünün tartışılması Dil eğitimi
13 Seçilen kısa öyküye uygun aktivite tasarlama ve sunumu Dil eğitimi
14 Seçilen kısa öyküye uygun aktivite tasarlama ve sunumu Dil eğitimi
15 Final sınavı – Portfolyo teslimi  

 

Kaynaklar

Ders Notu Collie, J., Slater, S. (2007). Literature in the language classroom. Cambridge: CUP.
Diğer Kaynaklar Lazar, G. (1993). Literature and language teaching. Cambridge: CUP.

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 15
Mikro öğretim 2 35
Portfolyo 3 20
Final sınavı 4 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   45
Yıl içinin Başarıya Oranı   55
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Türk eğitim sisteminin yapı ve işleyişine, ve eğitim ile ilgili kavramlara hakim olmak.     X    
2 Eğitim bilimlerinin temel alanlarını bilme ve eğitimsel gelişimi sağlamada gelişim ve öğrenme psikolojisi yaklaşımlarından yararlanabilmek.         X
3 İngilizce eğitimi ve öğretimi alanındaki bilimsel yöntemleri değerlendirebilmek ve uygulayabilmek.         X
4 Hazır ders materyallerinin öğrencilerin seviye, yaş ve dil düzeyine, ve ilgi ve öğrenme özelliklerine göre etkililiğini değerlendirerek seçebilmek ve kullanabilmek.   X      
5 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini İngilizce eğitim ve öğretiminde etkin bir biçimde kullanabilmek.         X
6 İngilizce kısa öykü, şiir, roman gibi edebi metinleri tanımak ve dil becerilerinin öğretiminde kullanabilmek.         X
7 İnsan dilinin özelliklerini ve yapısını anlamak ve dil öğretiminde kullanabilmek. X        
8 Dil becerilerini geliştirmek amacıyla özgün materyaller geliştirebilmek.         X
9 Farklı yaş gruplarının dil öğrenme özelliklerinin farkında olmak ve dil öğretim yöntemlerini bu özellikler doğrultusunda kullanabilmek     X    
10 İngilizce’yi yabancı dil olarak öğretme konusunda temel kuramlar, ilkeler ve yöntemleri bilmek ve uygulamak.   X      
11 İngilizce’yi bilgiye ulaşma, bilgiyi yazılı ve sözlü olarak paylaşma ve üretme düzeylerinde kullanabilmek.       X  
12 Sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavramak ve uygulamak.     X    
13 Öğrencilerinin gereksinimlerini, dil düzeylerini, yaşlarını, zeka türlerini ve öğrenme stillerini dikkate alarak uygun öğretim teknolojisi kullanarak ders planı hazırlamak.     X    
14 Öğrencilerinin İngilizce’nin dilbilgisi ve söz dağarcığını etkin şekilde kullanmalarına yönelik etkinlikler düzenleyebilmek ve uygulamak.       X  
15 Öğrencilerinin İngilizce okuma, konuşma, yazma ve dinleme becerilerini geliştirecek etkinlikler düzenleyebilmek ve uygulayabilmek.     X    
16 İngilizce öğretimine ilişkin ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini kullanışlılık, geçerlilik ve güvenirlik açılarından değerlendirerek kullanabilmek.     X    
17 Kendini akademik ve kişisel bağlamda geliştirebilmek için gerekli olan bilimsel araştırma yöntemlerini bilmek ve bunları okul ortamında uygulama becerisine sahip olmak.   X      
18 Teorik ve uygulamalı dilbilim kavramlarını bilmek, ve bu teorilerin ışığında dil öğretim metod ve yöntemlerini kullanmak.   X      
19 İngilizce temel yazma, dinleme, okuma ve konuşma becerilerini geliştirmek.       X  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü

(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 3 8
Final Sınavı 1 3 12
Ödev 1 3 10
Toplam İş Yükü     126
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5.04
Dersin AKTS Kredisi     5