• Türkçe
 • English

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PROGRAMI

Gerek rehberlik ve psikolojik danışma alanındaki öğretim elemanlarımız gerekse diğer eğitim bilimleri alanlarında uzmanlaşmış öğretim elemanlarımızca yürütülmektedir. Bunun yanı sıra, öğretim elemanları tüm öğretmen yetiştirme programları için temel olacak eğitim bilimleri derslerini vermektedirler. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programı çerçevesinde öğrenme psikolojisi, gelişim ve ergenlik psikolojisi, psikolojik danışmanlığın temelleri, temel kuramlar, danışmanlık becerileri, bireysel, aile ve grupla psikolojik danışmanlık gibi alanlarda hem kuramsal hem de gözlem ve uygulamaya yönelik eğitim verilmekte, eğitim ve psikolojik danışmanlık alanında akademik araştırmalar uygulamalı olarak yapılmaktadır. Bunun yanı sıra program öğrencileri psikoloji, antropoloji ve sosyoloji bölümleriyle çift anadal yapabilmektedirler.

Öğrencilerimiz bir yandan temel eğitim bilimleri alanında bilgi sahibi oldukları gibi, çocuklara ve yetişkinlere rehberlik ve psikolojk danışmanlık hizmetleri verecek bilgi, beceri ve donanıma sahip olmakta, okul uygulamalarıyla bu becerilerini pekiştirmektedirler.

Bölümümüzden mezun olan öğrencilerimiz okullarda, psikolojik danışmanlık ve terapi merkezlerinde psikolojik danışman, özel ve resmi kurumlarda ise insan kaynakları ve eğitim uzmanı olarak çalışabilirler.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı Amaç ve Hedefleri aşağıda belirtildiği gibidir.

Amaçlar

 • PDR’nin geçmişini, temel felsefesini ve ilkelerini bilmek ve uygulamak.
 • PDR alanında koordinasyon, konsültasyon/müşavirlik ve süpervizyonun anlam ve önemini kavramak ve uygulayabilmek.
 • Ulusal ve uluslararası PDR dernekleri tarafından kabul edilmiş etik kuralları bilmek ve uygulamak.
 • Gelişim, öğrenme ve kişilik gelişimiyle ilgili teorileri, bireyin yaşam boyu olumlu yönde gelişimi ve iyilik halini kolaylaştıracak şekilde öğrenmek ve uygulamak.
 • Normal ve anormal davranışları etkileyen çevresel faktörleri, psikopatolojiyi, özürlülük durumlarını ve gelişim sürecindeki krizleri anlamak.
 • Global ekonomide belirli gruplara uygulananları da içerecek şekilde, kariyer danışmanlığı, süreçleri, teknikleri ve kaynakları kariyer gelişimi ile karar verme modellerini öğrenmek ve uygulamak.
 • Psikolojik danışmanlık teorilerini öğrenerek uygulamada danışanlara uygun müdahale tekniklerini farketmek ve kullanmak.
 • Grup sürecini, grup üyelerinin rol ve davranışlarını, grup çalışmasının terapötik faktörlerini, gelişimsel aşama içeren grup dinamiklerinin ilke ve tekniklerini öğrenmek.
 • Çevresel değerlendirme, performans değerlendirme, bireysel ve grup test ve envanter yöntemleri, psikolojik testler ve davranış gözlemlerini içeren standartlaştırılmış ve standartlaştırılmamış testleri ve diğer değerlendirme tekniklerini temel kavramlarını kavrayabilmek ve uygulayabilmek.
 • Niteliksel ve niceliksel bilimsel araştırma yöntemlerini öğrenerek, PDR alanında araştırma yapmanın ve sonuçları yazılı olarak sunmanın önemini kavramak ve uygulamak.

Hedefler

1. Öğrencilerin toplumsal alanda öncelikli ihtiyaç alanlarına yönelmelerini sağlamak.

2. Programın uygulama alt yapısını kurumlar arası işbirlikleriyle daha etkin hale getirmek.

3. Akademik ve kişisel bağlamda kendini geliştirebilmek için gerekli olan bilimsel araştırma yöntemlerini bilmek ve bunları okul ortamında uygulama becerisine sahip olmak.

4. Etkin iletişim faaliyetleri ile programda üretilen bilimsel bilgiyi topluma yaymak.

5.  Sosyal sorumluluk projeleri ve alana özgü sosyal etkinliklerle toplumsal yaşama katkı sunmak.

6. Alan uzmanlığının gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanmış psikolojik danışman ve rehber öğretmen yetiştirmek.

7. Alana özgü ulusal ve uluslararası dernek ve kuruluşlarla etkin işbirliği içinde, kalite güvence sistemlerine uyumlu öğretim süreçleri düzenlemek.