• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
EDTR 362
Ders Dönemi: 
Bahar
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Orta Türkçe dönemi (XI-XVI. yy) ile Yeni Türkçe (XVI-XX. yy) dönemine ait halk edebiyatı örneklerinin üslûp özellikleri açısından karşılaştırmalı olarak değerlendirilerek, ortak noktalarının tespit edilmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Türk dili tarihi kapsamında Eski Türkçe döneminden başlayıp, Orta Türkçe dönemini de kapsayacak şekilde halk edebiyatı türü içinde yaratılmış manzum metinlerin biçim ve üslûp özellikleri açısından incelenmesi; halk bilimi çalışmalarının, Tanzimat sonrası dönemde dil ve edebiyat çalışmalarına etkisi, metinler üzerinde değerlendirilir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yön. 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk -doldurma 4. Doğru -Yanlış 5. Sözlü sınav 6. Portfolyo

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Halk edebiyatının Türk edebiyatı tarihi kapsamındaki ilk örnekleri ile çağdaş metinlerde ortak motiflerin tespit ettirilmesini sağlamak.   1 1, 6
2) Orta Türkçe (XI-XVI. yy) ve Yeni Türkçe (XVI-XX. yy) dönemleri kapsamındaki manzum metinlerde biçim ve üslûp özelliklerinin bütünlüğünü sağlayan temel ilke ve felsefeyi tespit ettirmek.   1 1, 6
3) Orta Türkçe (XI-XVI. yy) ve Yeni Türkçe (XVI-XX. yy) dönemlerinde eser veren edebî şahsiyetlerin eserleri üzerinden “halk edebiyatı geleneği”nin incelenmesini sağlamak.   1 1, 6
4) Ortaöğretim müfredatı kapsamında halk edebiyatı üst başlığı altında sınıflandırılan eserlerin içerik ve uslûp özellikleri bakımından sınıflandırma ölçütlerini uygulamalı olarak ilgili metinler ekseninde tespit ettirmek.   1 1, 6

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 “Halk Bilimi” terimi tanımı ve kapsamı.  
2 Halk Bilimi tarihçesi ve ilk çalışmalar. İlgili okumalar
3 Halk bilimi çalışmalarının, Tanzimat sonrası dönemde dil ve edebiyat çalışmalarına etkisi. İlgili okumalar
4 “Halk Edebiyatı” teriminin kapsamı ve inceleme alanları. İlgili okumalar
5 Eski Türk Şiiri. İlgili okumalar
6 Türk halk edebiyatının kaynağı olarak Divanü Lugati’t-Türk (şiir ve destan örnekleri). İlgili okumalar
7 Türk halk edebiyatının kaynağı olarak Divanü Lugati’t-Türk (atasözleri ve deyimler). İlgili okumalar
8 Ara sınav. İlgili okumalar
9 Türk halk edebiyatının kaynağı olarak Codex Cumanicus (bilmece ve şiir örnekleri). İlgili okumalar
10 Destan, mitoloji, halk hikâyesi ve masal terimlerinin tanımı ve karşılaştırmalı anlatımı. İlgili okumalar
11 Türk destan geleneği ve Oğuz-nâmeler. İlgili okumalar
12 Oğuz Kağan Destanı. İlgili okumalar
13 Türk destan geleneği ve Dede Korkut. İlgili okumalar
14 Genel Değerlendirme. İlgili okumalar

 

Kaynaklar

Kaynaklar ve İleri Okumalar Arat, R. R. (1986). Eski Türk Şiiri, Ankara: TTK yay.

Arat, R. R. (1987). Oğuzname. Ankara, TKAE yay.

Atalay, Besim (1986). Divanü Lugati’t-Türk (I-II-III-IV), Ankara: TDK yay.

Çobanoğlu, Özkul (1999). Halk Bilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş, Ankara.

Dankoff, Robert (1982-1984-1985) [with James Kelly] Mahmud al-Kashgari, Compendium of the Turkic Dialects (Diwan Lugat at-Turk), edited and translated with introduction and indices. Cambridge, Mass. [In: Sources of Oriental Languages and Literatures, ed. Sinasi Tekin.] Part I: 1982 (Pp. xi + 416). Part II: 1984 (Pp. iii + 381). Part III: 1985 (Pp. 337 + microfiche).

Ergin, Muharrem (1997). Dede Korkut Kitabı I (Giriş-Metin-Faksimile), Ankara: TDK yay.

Esin, Emel (2001). Türk Kozmolojisine Giriş, İstanbul: Kabalcı yay.

Esin, Emel (2006). Türklerde Maddi Kültürün Oluşumu, İstanbul: Kabalcı yay.

İnan, Abdulkadir (1987). Makaleler ve İncelemeler I-II, Ankara: TTK yay.

Togan, Z. V. (1982). Oğuz Destanı, İstanbul.

 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar Ders öncesinde dağıtılan fotokopiler.

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI ADET KATKI YÜZDESİ
Vize 1 40
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100
       

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türk dili tarihi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.         X
2 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türkiye Türkçesi ve dilbilgisi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.

 

        X
3 Türkçenin tarihsel söz varlığı ve filolojik evrimi hakkında bilgi sahibi olmak.         X
4 Türkçenin tarihi boyunca geçirdiği kültürlenme evrelerine, sözlü ve yazılı kaynaklarına vakıf olmak.         X
5 Türkçenin çağdaş lehçeleri ve bu lehçelerin edebiyat varlığı hakkında bilgi sahibi olmak.         X
6 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türk edebiyatı tarihi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.         X
7 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan, Türk edebiyatının önemli figürleri (yazar, şair, eleştirmen ya da edebiyat tarihçisi) hakkındaki konular için gerekli bilgilere sahip olmak.   X      
8 Türk edebiyatının modernleşme öncesi söz varlığına, ortaçağ ve erken modern dönem yazılı / sözlü temel kaynaklarına vakıf olmak.       X  
9 Yeni Türk edebiyatının, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e uzanan tarihsel bağlamı hakkında bilgi sahibi olmak.   X      
10 Türk modernleşmesinin dinamikleri ile modern Türk edebiyatının gelişimine dair müfredat bilgilerini sentezleyebilmek, Türk edebiyatı tarihçiliğinin kurumsallaşma sürecine eleştirel yaklaşabilmek.   X      
11 Milli Eğitim Bakanlığı’nın orta öğretim öğrencileri için belirlediği “100 temel eser” için eleştirel okumalar yaptırabilmek.     X    
12 Başat edebî türler ve edebî biçimler ve edebiyat tarihi hakkındaki genelgeçer bilgileri, edebî türlerin ulus aşırı / sözel düzlemde yayılması ve edebiyatın modernleşme ile birlikte ulusal bir kurum olarak yazı ile organize edilmesine dair kuramsal bilgilerle sentezleyebilmek.     X    
13 Alan eğitimi için özgün materyaller tasarlayabilmek, yeni projeler geliştirip alan eğitimine özel öğretim yöntemlerine uyarlayabilmek.

 

  X      
14 Beşeri bilimler alanında kullanılan paleografya bilgisini, araştırma yöntemlerini, sunum tekniklerini ve alıntılama sistemlerini kullanabilmek.

 

  X      
15 Türk edebiyatının, dünya edebiyatları arasındaki yerine dair tarihsel ve eleştirel bir bakış açısı geliştirebilmek.     X    

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 7 105
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav - - -
Ödev - - -
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     155
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6.2
Dersin AKTS Kredisi     7