• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
EDTR 321
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Dersin başlıca amacı öğrencilerin 13. Yüzyıl ile 16.yüzyıl arasında Anadolu’da gelişen Türk edebiyatını öğrenmelerini sağlamaktır. Bu dönem aralığında yetişmiş olan şair ve yazarlar ile onların eserleri dersin eksenini oluşturmaktadır.
Dersin İçeriği: 

Dersin başlıca amacı öğrencilerin 13. Yüzyıl ile 16.yüzyıl arasında Anadolu’da gelişen Türk edebiyatını öğrenmelerini sağlamaktır. Bu dönem aralığında yetişmiş olan şair ve yazarlar ile onların eserleri dersin eksenini oluşturmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Türk edebiyatının 13. yüzyıldan 17.yüzyıla kadar Anadolu sahasında yazılmış olan edebî eserlerine vakıf olur.   1 1
2) 13. yüzyıldan 17.yüzyıla kadar  Türk edebiyatında yetişen  şair ve yazarları tanır, dönem özelliklerini kavrar.   1 1
3) Türk edebiyatı tarihi konuları için gerekli bilgilere sahip olur.   1 1

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: 11. yüzyıldan itibaren gelişen Türk edebiyatı (Kutadgu Bilig, Divanu Lugat-it Türk, Atabetü’l-Hakayık, Ahmed Yesevî ve Divan-ı Hikmet’i) İlgili okumalar
2 13. yüzyıl:  Dönemin sosyal-siyasi durumu.

Anadolu sahasında gelişen Türk edebiyatının genel özellikleri.

İlgili okumalar
3 Şahıslar: Hayatları, eserleri, edebi kişilikleri. (Hacı Bektaş Velî, Mevlana, Sultan Veled, Hoca Dehhani) İlgili okumalar
4 14. yüzyıl:  Dönemin sosyal-siyasi durumu.

Türk edebiyatının genel özellikleri.

Şahıslar: Hayatları, eserleri, edebi kişilikleri.(Şeyyad Hamza, Ahmed Fakih, Gülşehrî)

İlgili okumalar
5 Şahıslar: Hayatları, eserleri, edebi kişilikleri.

(Nesimî, Kadı Burhaneddin)

 Dönemin sosyal-siyasi durumu.

debi

İlgili okumalar
6 Şahıslar: Hayatları, eserleri, edebi kişilikleri. (Âşık Paşa, Ahmedî, vs.) İlgili okumalar
7 15. yüzyıl:  Dönemin sosyal-siyasi durumu.

Türk edebiyatının genel özellikleri.

Şahıslar: Hayatları, eserleri, edebi kişilikleri.( Ahmed Dâî, Şeyhî, Ahmed Paşa)

İlgili okumalar
8 Şahıslar: Hayatları, eserleri, edebi kişilikleri.( Necatî, Sultan Şairler, kadın şairler,  vs.) İlgili okumalar
9 16. yüzyıl:  Dönemin sosyal-siyasi durumu.

Türk edebiyatının genel özellikleri.

Şahıslar: Hayatları, eserleri, edebi kişilikleri. Muhibbî (Kanuni Sultan Süleyman), Zâtî.

İlgili okumalar
10 Şahıslar: Hayatları, eserleri, edebi kişilikleri.: Fuzulî İlgili okumalar
11 Şahıslar: Hayatları, eserleri, edebi kişilikleri.: Bâkî İlgili okumalar
12 Şahıslar: Hayatları, eserleri, edebi kişilikleri.: Hayalî İlgili okumalar
13 13-16.yüzyıllarda Nesir İlgili okumalar
14 Genel Değerlendirme İlgili okumalar

 

Kaynaklar

Zorunlu Kaynaklar -
Tavsiye Edilen

Kaynaklar

Şentürk, A.Atilla-Kartal, Ahmet, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul: Dergah Yay., 2005.

Mengi, Mine, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara: Akçağ Yay., 1997.

Köprülü, M. Fuad, Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul: Ötüken Yay., 1980.

Levend, Agâh Sıırı, Türk Edebiyatı Tarihi, ı, Ankara: TTK Yay., 1984.

Çelebioğlu, Âmil, Türk Edebiyatında Mesnevi, İstanbul: Kitabevi Yay., 1999.

Büyük Türk Klasikleri, İstanbul: Ötüken-Söğüt Yay.,

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI ADET KATKI YÜZDESİ
VİZE 1 40
Kısa Sınav - -
Sınıf içi katılım - -
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100
       

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türk dili tarihi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.   X      
2 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türkiye Türkçesi ve dilbilgisi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.

 

  X      
3 Türkçenin tarihsel söz varlığı ve filolojik evrimi hakkında bilgi sahibi olmak.     X    
4 Türkçenin tarihi boyunca geçirdiği kültürlenme evrelerine, sözlü ve yazılı kaynaklarına vakıf olmak.     X    
5 Türkçenin çağdaş lehçeleri ve bu lehçelerin edebiyat varlığı hakkında bilgi sahibi olmak.   X      
6 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türk edebiyatı tarihi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.         X
7 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan, Türk edebiyatının önemli figürleri (yazar, şair, eleştirmen ya da edebiyat tarihçisi) hakkındaki konular için gerekli bilgilere sahip olmak.         X
8 Türk edebiyatının modernleşme öncesi söz varlığına, ortaçağ ve erken modern dönem yazılı / sözlü temel kaynaklarına vakıf olmak.         X
9 Yeni Türk edebiyatının, Tanzimat’tan Cunhuriyet’e uzanan tarihsel bağlamı hakkında bilgi sahibi olmak.   X      
10 Türk modernleşmesinin dinamikleri ile modern Türk edebiyatının gelişimine dair müfredat bilgilerini sentezleyebilmek, Türk edebiyatı tarihçiliğinin kurumsallaşma sürecine eleştirel yaklaşabilmek.     X    
11 Milli Eğitim Bakanlığı’nın orta öğretim öğrencileri için belirlediği “100 temel eser” için eleştirel okumalar yaptırabilmek.         X
12 Başat edebî türler ve edebî biçimler ve edebiyat tarihi hakkındaki genelgeçer bilgileri, edebî türlerin ulus aşırı / sözel düzlemde yayılması ve edebiyatın modernleşme ile birlikte ulusal bir kurum olarak yazı ile organize edilmesine dair kuramsal bilgilerle sentezleyebilmek.     X    
13 Alan eğitimi için özgün materyaller tasarlayabilmek, yeni projeler geliştirip alan eğitimine özel öğretim yöntemlerine uyarlayabilmek.

 

    X    
14 Beşeri bilimler alanında kullanılan paleografya bilgisini, araştırma yöntemlerini, sunum tekniklerini ve alıntılama sistemlerini kullanabilmek.

 

    X    
15 Türk edebiyatının, dünya edebiyatları arasındaki yerine dair tarihsel ve eleştirel bir bakış açısı geliştirebilmek.       X  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 5 75
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav - - -
Ödev - - -
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     125
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5
Dersin AKTS Kredisi     5