• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
EDTR 441
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, Türk edebiyatı tarihi dönemleri içinde Fecr-i Ati Edebiyatı olarak da adlandırılan ve edebiyatımızda ilk edebi beyanname ile ortaya çıkan edebi topluluğun edebiyatımıza getirmek istediği edebi yenilikleri anlatmaktır. Topluluğun bir araya gelişi, beyannameleri incelenerek, Fecr-i Ati’ye mensup şair ve yazarların edebi şahsiyetleri ve eserleri ile tanıtarak, onların dönemlerinde kullandıkları dil ve üslup özellikleri ve ele aldıkları konular ve temler hakkında bilgilendirmek amaçlanır. Ayrıca çeşitli türlerde verilen eserlerden örnekler seçilerek uygulamalı tahlil ve inlemele çalışmaları yapılır.
Dersin İçeriği: 

Fecr-i Ati Döneminin Türk Edebiyatı Tarihi İçindeki Yeri ve Nazım ve Nesirdeki Mensupları

Fecr-i Ati Beyannamesi. Beyannamenin Yorumlanması Mensuplarının Çalışmaları

Ahmet Haşim ve Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar Başlıklı Önsözün İncelenmesi.Bir Günün Sonunda Arzu, Mukaddime ve Karie adlı şiirlerinin yorumu, O Belde ve Yollar şiirlerinin tahlilleriyle diğer şiirlerinin incelenişi. Haşim’in nesirlerinden örnekler verilmesi ve Fecr-I Ati’nin diğer şairlerinin önemli bazı şiirlerinin tahlili yapılır..

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Tartışma Yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Fecr- İAti döneminin Türk edebiyatı tarihi iç.indeki yeri ve önemi kavratılır.   1,2 1
2) Dönemin dil, duygu ve düşünce ile şiirde teknik özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.   1,2 1
3)  Nesirde Servet-i Fünun dışı yazarlarının roman ve anı türü eserleriyle nesri hakkında yeterli bilgiye ulaşır   1,2 1
4) Döneme ait şiir, öykü, roman ve deneme türlerinin temel eserlerini tanır.    1,2 1

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1  Fecr-i Ati Döneminin Türk Edebiyatı Tarihi İçindeki Yeri ve Nazım ve Nesirdeki Mensupları

 

 

 
2  Fecr-i Ati Beyannamesi. Beyannamenin Yorumlanması Mensuplarının Çalışmaları

 

 
3  Ahmet Haşim ve “Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar” Başlıklı Önsözün İncelenmesi İlgili okumalar
4  Haşim’in Mukaddime ve Kaire adlı şiirleri ile şiiri anlayışı hakkında bilgi veren diğer şiirlerinin incelenmesi İlgili okumalar
5  O Belde şiirinin günümüz Türkçesine aktarımı ve tahlili İlgili okumalar
6  Yollar şiirinin günümüz Türkçesine aktarımı ve tahlili İlgili okumalar
7  Fecr- Ati dönemi şairlerinden seçme şiirler İlgili okumalar
8  Yazılı Sınav İlgili okumalar
9 Ahmet Haşim’in nesirleri ve Fecr-i Ati nesri İlgili okumalar
10  Hüseyin Rahmi Gürpınar ŞIK- Şıpsevdi romanları incelemesi İlgili okumalar
11  Hüseyin Rahmi Gürpınar : Mürebbiye İlgili okumalar
12 Ahmet  Rasim nesirleri- Romanları İlgili okumalar
13  Ahmet Rasim: Muharrir –Şair- Edip , Muharrir Bu Ya seçmeler İlgili okumalar
14 Genel Değerlendirme İlgili okumalar

 

Kaynaklar

Zorunlu Kaynaklar Ahmet Haşim Bütün Şiirleri : Haz.İnci Enginün

Mehmet Kaplan : Şiir Tahlilleri I

Mehmet Kaplan : Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar I

Hüseyin Rahmi Gürpınar : Şık- Şıpsevdi-Kuyruklu Yıldız Altında Bir Izdivaç- Mürebbiye romanları

Tavsiye Edilen

Kaynaklar

İnci Enginün : Tanzimat’tan Cumhuriyete Türk Edebiyatı

Kenan Akyüz. Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri

Nihat Sami Banarlı: Resimli Türk Edebiyatı Tarihi

 

Materyal Paylaşımı

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI ADET KATKI YÜZDESİ
VİZE 1 25
Kısa Sınav 1 15
Sınıf içi katılım 1 10
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100
       

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türk dili tarihi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.

 

  X      
2 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türkiye Türkçesi ve dilbilgisi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.

 

  X      
3 Türkçenin tarihsel söz varlığı ve filolojik evrimi hakkında bilgi sahibi olmak.

 

  X      
4 Türkçenin tarihi boyunca geçirdiği kültürlenme evrelerine, sözlü ve yazılı kaynaklarına vakıf olmak.

 

  X      
5 Türkçenin çağdaş lehçeleri ve bu lehçelerin edebiyat varlığı hakkında bilgi sahibi olmak.

 

  X      
6 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türk edebiyatı tarihi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.

 

    X    
7 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan, Türk edebiyatının önemli figürleri (yazar, şair, eleştirmen ya da edebiyat tarihçisi) hakkındaki konular için gerekli bilgilere sahip olmak.

 

    X    
8 Türk edebiyatının modernleşme öncesi söz varlığına, ortaçağ ve erken modern dönem yazılı / sözlü temel kaynaklarına vakıf olmak.

 

    X    
9 Yeni Türk edebiyatının, Tanzimat’tan Cunhuriyet’e uzanan tarihsel bağlamı hakkında bilgi sahibi olmak.

 

    X    
10 Türk modernleşmesinin dinamikleri ile modern Türk edebiyatının gelişimine dair müfredat bilgilerini sentezleyebilmek, Türk edebiyatı tarihçiliğinin kurumsallaşma sürecine eleştirel yaklaşabilmek.       X  
11 Milli Eğitim Bakanlığı’nın orta öğretim öğrencileri için belirlediği “100 temel eser” için eleştirel okumalar yaptırabilmek.         X
12 Başat edebî türler ve edebî biçimler ve edebiyat tarihi hakkındaki genelgeçer bilgileri, edebî türlerin ulus aşırı / sözel düzlemde yayılması ve edebiyatın modernleşme ile birlikte ulusal bir kurum olarak yazı ile organize edilmesine dair kuramsal bilgilerle sentezleyebilmek.         X
13 Alan eğitimi için özgün materyaller tasarlayabilmek, yeni projeler geliştirip alan eğitimine özel öğretim yöntemlerine uyarlayabilmek.

 

  X      
14 Beşeri bilimler alanında kullanılan paleografya bilgisini, araştırma yöntemlerini, sunum tekniklerini ve alıntılama sistemlerini kullanabilmek.

 

  X      
15 Türk edebiyatının, dünya edebiyatları arasındaki yerine dair tarihsel ve eleştirel bir bakış açısı geliştirebilmek.         X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 5 75
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 1 1 1
Ödev - - -
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     127
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5.08
Dersin AKTS Kredisi     6