• Türkçe
 • English
Ders Kodu: 
EDEM 401
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
4
Kredi: 
5
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğretmen adaylarının okul yönetimi, okul ve toplum işbirliği, sınıf ve ders yönetimleri, dersin planlanması, eğitim araç ve gereçlerinin kullanımı, grup etkinlikleri, öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirme etkinlikleri hakkında teorik kazanımlarını ve gerçek okul ortamında deneyimlemelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Alana özgü öğretim yöntem ve teknikleriyle ilgili gözlemler yapma; alana özgü özel öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanıldığı bireysel ve grupla mikro-öğretim uygulamaları yapma; alana özgü etkinlik ve materyal geliştirme; öğretim ortamlarını hazırlama, sınıfı yönetme, ölçme, değerlendirme ve yansıtma yapma.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım 2. Örnek Olay 3. Tartışma 4. Gösterim 5. Grup çalışması 6. Mikroöğretim 7. Problem Çözme
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test C. Boşluk doldurma D. Doğru -Yanlış E. Sözlü sınav F. Portfolyo G. Performans H. Rapor

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
 1. Öğrenme-öğretme strateji ve tekniklerinin sınıf ortamında uygulamalarını gözlemler.
5, 6 1, 2, 3 F, H
 1. Öğrenme-öğretme strateji ve tekniklerinin sınıf ortamında uygulamalarını iyileştirmeye yönelik öneriler geliştirir.
3, 5 1, 2, 3 F, H
 1. Eğitim-öğretim sürecinin temel olan planlama, uygulama ve değerlendirme adımlarını gözlemler.
5, 6 1, 2, 3 F, H
 1. Planlama, uygulama ve değerlendirme adımlarını iyileştirmeye yönelik öneriler geliştirir.
5, 6 1, 2, 3 F, H
 1. Eğitim-öğretim sürecinin bileşenlerinden olan öğretmen tutum ve davranışları, dersin planlanması, sınıf yönetimi, ekip ve akran çalışmaları, eğitim materyallerinin kullanımı önemini kavrar, gözlemler ve iyileştirmeye yönelik öneriler geliştirir.
3, 7, 12 1, 2, 3 F, H

Dersin Akışı

 

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Amacının ve Gerekliliklerinin Açıklanması

Uygulama Okullarının Gösterilmesi

 
2 Tartışma: “Öğretmen Olmak” 

Gözlem Konusu: “Sınıf Yönetimi” Gözlem Kapsamının Açıklanması

 
3 Sınıf Yönetimi Gözlemleri Hakkında Konuşma

“Öğretmenin Bir Okul Günü” ve “Öğrencinin Bir Okul Günü” Röportajları

 
4 Okul Yönetimi ve Okul Kuralları 

Okul ve Toplum

 
5 Eğitim-Öğretim Materyalleri ve Öğretim Yaklaşımları   
6 Ders Yönetimi: Yönerge ve Açıklamalar, Soru Sorma (Soru Türleri)  
7 Modelleme ve Model Kullanma  
8 Çalışma Kâğıtlarının Kullanımı ve Bir Çalışma Kâğıdı Hazırlama  
9 Sınıf-İçi Grup Çalışmaları  
10 Bir Dersi Planlama ve Bir Ders Planı  
11 Bir Dersi Planlama ve Bir Ders Planı  
12 Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi 

Lisede Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

 
13 Bir Sınav Değerlendirme  
14 Genel Değerlendirme  

Kaynaklar

 

KAYNAKLAR
Ders Notu Derleme ders notları
Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

 

 

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler
 1. Gözlem raporları
 2. Kısa sınav hazırlama
 3. Çalışma yaprağı hazırlama
 4. Sınav hazırlama
 5. Ders planı hazırlama
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI Sayısı Katkı Yüzdesi
Katılım ve Sınıf Gözlemleri 1 30
Ara Sınav    
Final Sınavı (Portfolyo) 1 40
Ödev 5 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İlköğretim matematik ve geometri öğretim programlarında yer alan matematik ve geometri konularında derin bilgi sahibidir.   X      
2 İlköğretim matematik ve geometri öğretim programlarında yer alan konu ve kavramların tarihsel, kültürel ve bilimsel gelişimi hakkında bilgi sahibidir.     X    
3 Matematik ve geometrideki temel kavram ve konuları diğer disiplinlere ve gerçek hayattaki durumlara uygular.     X    
4 Matematiksel süreçleri (problem çözme, ispat yapma, vb.) verilen durumlar üzerinde doğru bir şekilde uygular.     X    
5 İlköğretim matematik ve geometri öğretim programlarının vizyon, felsefe ve kuramsal dayanaklarına uygun olarak matematik ve geometri öğretim sürecini planlar.       X  
6 Öğrencilerin yaş, sınıf seviyesi, bireysel farklılıklar ve hazırbulunuşluk durumlarına uygun öğretim yöntem ve tekniklerini matematik ve geometri derslerinde uygular.        X  
7 Matematik ve geometri öğrenmeyi teşvik edici sınıf ortamı oluşturur.       X  
8 Matematik ve geometri öğretiminde uygun kaynak, materyal ve teknolojileri uygular ve geliştirir.      X    
9 Matematik öğretimine yardımcı güncel teknolojileri bilir ve kullanır.       X  
10 Matematik ve geometri öğrenim sürecini, öğrencilerin gelişimini ve başarısını izler ve uygun ölçme araçları kullanarak değerlendirir.        X  
11 Matematik eğitimi alanındaki gelişmeleri takip ederek mesleki bilgilerini geliştirir.     X    
12 Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak matematik eğitimi alanının gelişimine katkıda bulunur.         X
13 Türk eğitim sisteminin dayandığı temel değer ve ilkeleri, amaçlarını, yapısını ve mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge, vb.) bilir ve bunlara uygun davranır.         X

AKTS İş Yükü Tablosu

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 2 30
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 12 180
Ödev 5 4 20
Final Sınavı 1 20 20
Toplam İş Yükü     250
Toplam İş Yükü / 25 (s)     10
Dersin AKTS Kredisi     10