Ders Kodu: 
EDEM 401
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
4
Kredi: 
5
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğretmen adaylarının okul yönetimi, okul ve toplum işbirliği, sınıf ve ders yönetimleri, dersin planlanması, eğitim araç ve gereçlerinin kullanımı, grup etkinlikleri, öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirme etkinlikleri hakkında teorik kazanımlarını ve gerçek okul ortamında deneyimlemelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Okul ve sınıf ortamının gözlenmesi: Rehber öğretmen tarafından okul ortamının ve öğrencilerin tanıtılması; okul kültürü, okul örgütü, okul yönetimi, okuldaki günlük işler, okul aile işbirliği, okulun kaynakları, sorunları, sınıf yönetimi, dersin planlanması, öğrenci başarısının değerlendirilmesi vb. konularda bilgi toplanması, farklı sınıf seviyelerindeki matematik derslerinin eleştirel bir biçimde gözlenmesi ve iyileştirmeye yönelik önerilerin geliştirilmesi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım 2. Örnek Olay 3. Tartışma 4. Gösterim 5. Grup çalışması 6. Mikroöğretim 7. Problem Çözme
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test C. Boşluk doldurma D. Doğru -Yanlış E. Sözlü sınav F. Portfolyo G. Performans H. Rapor

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1. Öğrenme-öğretme strateji ve tekniklerinin sınıf ortamında uygulamalarını gözlemler.
5, 6 1, 2, 3 F, H
  1. Öğrenme-öğretme strateji ve tekniklerinin sınıf ortamında uygulamalarını iyileştirmeye yönelik öneriler geliştirir.
3, 5 1, 2, 3 F, H
  1. Eğitim-öğretim sürecinin temel olan planlama, uygulama ve değerlendirme adımlarını gözlemler.
5, 6 1, 2, 3 F, H
  1. Planlama, uygulama ve değerlendirme adımlarını iyileştirmeye yönelik öneriler geliştirir.
5, 6 1, 2, 3 F, H
  1. Eğitim-öğretim sürecinin bileşenlerinden olan öğretmen tutum ve davranışları, dersin planlanması, sınıf yönetimi, ekip ve akran çalışmaları, eğitim materyallerinin kullanımı önemini kavrar, gözlemler ve iyileştirmeye yönelik öneriler geliştirir.
3, 7, 12 1, 2, 3 F, H

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Amacının ve Gerekliliklerinin Açıklanması

Uygulama Okullarının Gösterilmesi

 
2 Tartışma: “Öğretmen Olmak”

Gözlem Konusu: “Sınıf Yönetimi” Gözlem Kapsamının Açıklanması

Sınıf Yönetimi Bileşenleri ve Etkileşimleri
3 Sınıf Yönetimi Gözlemleri Hakkında Konuşma

“Öğretmenin Bir Okul Günü” ve “Öğrencinin Bir Okul Günü” Röportajları

Eğitim ve Öğrenme Psikolojileri (Okul İçinde Öğretmen ve Öğrenci Tutum ve Davranışları)
4 Okul Yönetimi ve Okul Kuralları

Okul ve Toplum

MEB TTKB İlköğretim Disiplin Yönetmeliği
5 Eğitim-Öğretim Materyalleri ve Öğretim Yaklaşımları Eğitim Teknolojileri ve Materyalleri
6 Ders Yönetimi: Yönerge ve Açıklamalar, Soru Sorma (Soru Türleri) Sınıf Yönetimi Bileşenleri ve Etkileşimleri
7 Modelleme ve Model Kullanma Matematiksel Modelleme Yöntemleri
8 Çalışma Kağıtlarının Kullanımı ve Bir Çalışma Kağıdı Hazırlama Öğrenci Bilgisini Pekiştirici Çalışma
9 Sınıf-İçi Grup Çalışmaları İşbirlikçi Öğrenme
10 Bir Dersi Planlama ve Bir Ders Planı Öğrenme Alanı, Kazanım Sınf İçi Etkinliklerin Düzenlenmesi
11 Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi

Ortaokullarda Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

MEB TTKB İlköğretim Sınıf Geçme Yönetmeliği
12 Bir Sınav Değerlendirme Ölçme-Değerlendirme Yöntem ve Teknikleri
13 Bir Fizik Dersi Gözlemi Disiplinlerarası Etkileşim
14 Genel Değerlendirme  

 

Kaynaklar

Ders Notu Derleme ders notları
Diğer Kaynaklar Fakülte-Okul İşbirliği © YÖK 1998

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar Ders notları ders veren tarafından hazırlanır (“A Key for EDEM 406”).

Gerekli durumlarda ek dökümalar dersi veren tarafından e-posta ile gönderilir.

Ödevler
  1. Gözlem raporları
  2. Kısa sınav hazırlama
  3. Çalışma yaprağı hazırlama
  4. Sınav hazırlama
  5. Ders planı hazırlama
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI Sayısı Katkı Yüzdesi
Sınıf içi katılım 1 25
Ara Sınav    
Kısa Sınav    
Final Sınavı (Portfolyo) 1 40
Ödev 5 25
Gözlem 10 10
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İlköğretim matematik ve geometri öğretim programlarında yer alan konu ve kavramların tarihsel, kültürel ve bilimsel gelişimi hakkında bilgi sahibidir.     X    
2 Matematik ve geometrideki temel kavram ve konuları diğer disiplinlere ve gerçek hayattaki durumlara uygular.     X    
3 Matematiksel süreçleri (problem çözme, ispat yapma, vb.) verilen durumlar üzerinde doğru bir şekilde uygular.     X    
4 İlköğretim matematik ve geometri öğretim programlarının vizyon, felsefe ve kuramsal dayanaklarına uygun olarak matematik ve geometri öğretim sürecini planlar.       X  
5 Öğrencilerin yaş, sınıf seviyesi, bireysel farklılıklar ve hazırbulunuşluk durumlarına uygun öğretim yöntem ve tekniklerini matematik ve geometri derslerinde uygular.       X  
6 Öğrencilerin matematiksel düşünme becerilerinin gelişimine ve değerlendirilmesine yönelik uygun yöntem ve materyalleri belirler ve uygular.       X  
7 Matematik ve geometri öğretiminde uygun kaynak, materyal ve teknolojileri uygular ve geliştirir.     X    
8 Matematik ve geometri öğrenim sürecini, öğrencilerin gelişimini ve başarısını izler ve uygun ölçme araçları kullanarak değerlendirir.       X  
9 Matematik eğitimi alanındaki gelişmeleri takip ederek mesleki bilgilerini geliştirir.     X    
10 Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak matematik eğitimi alanının gelişimine katkıda bulunur.         X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 1 15
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme, gözlem) 15 4 60
Ara Sınav      
Kısa Sınav      
Ödev 5 9 45
Final Sınavı  (Portfolyo) 1 20 20
Toplam İş Yükü     140
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,6
Dersin AKTS Kredisi     6