• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
EDEM 402
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
6
Kredi: 
5
AKTS: 
6
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Öğretmen adaylarının uygulamalarla öğrenme-öğretme sürecinin içinde yer alıp, okul yaşamını deneyimlemelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Alana özgü özel öğretim yöntem ve teknikleriyle ilgili gözlem yapma; alana özgü özel öğretim yöntem ve tekniklerini kullanarak mikro-öğretim uygulamaları yapma; bir dersi bağımsız bir şekilde planlayabilme; dersle ilgili etkinlik ve materyal geliştirme; öğretim ortamlarını hazırlama; sınıfı yönetme, ölçme, değerlendirme ve yansıtma yapma.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım 2. Örnek Olay 3. Tartışma 4. Gösterim 5. Grup çalışması 6. Mikroöğretim 7. Problem Çözme
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test C. Boşluk doldurma D. Doğru -Yanlış E. Sözlü sınav F. Portfolyo G. Performans H. Rapor

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1. Farklı konularda ve farklı sınıf seviyeleri için günlük ders planları hazırlar.
3, 5, 6 1, 2, 3, 6 F, G, H
  1. Hazırladığı ders planlarını sınıfta uygular ve öz değerlendirme yapar.
6, 7 1, 2, 3, 6 F, G, H
  1. Eğitim materyalleri kullanımı içeren ders planları hazırlar ve sınıf içinde uygular.
3, 5, 6, 7, 12 1, 2, 3, 6 F, G, H
  1. Grup ve akran etkinlikleri hazırlar ve sınıf içinde uygular. 
5, 6, 7 1, 2, 3, 6 F, G, H
  1. Ölçme-değerlendirme etkinlikleri hazırlar ve uygular.
9 1, 2, 3, 6 F, G, H

Dersin Akışı

 

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Amacının ve Gerekliliklerinin Açıklanması

Uygulama Okullarının Gösterilmesi

 
2 Tartışma: “Sınıf Yönetimi”  
3 Sınıf Yönetimi Odaklı Bir Ders Planı Hazırlanması ve Uygulanması  
4 Yönerge Verme, Açıklama Yapma Odaklı Bir Ders Planının Hazırlanması ve Uygulanması  
5 Soru Sorma Odaklı Bir Ders Planının Hazırlanması ve Uygulanması  
6 Eğitim Öğretim Materyalleri Kullanarak Matematiksel Modellemeye Yönelik Bir Ders Planının Hazırlanması ve Uygulanması  
7 Sınıf-İçi İş-Birlikçi Öğrenim Modeline Uygun Bir Ders Planı Hazırlanması ve Uygulanması   
8 Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi  
9 Bir Çalışma Kâğıdı Hazırlanması ve Uygulanması  
10 Bir Küçük Sınav Hazırlanması ve Uygulanması  
11 Bir Sınav Hazırlanması ve Uygulanması  
12 Öğretmenlik Uygulaması  
13 Öğretmenlik Uygulaması  
14 Öğretmenlik Uygulaması  

Kaynaklar

 

 

KAYNAKLAR
Ders Notu Derleme ders notları
Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

 

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler
  1. 5 ders planı hazırlama
  2. 1 çalışma kağıdı hazırlama
  3. 1 kısa sınav hazırlama
  4. 1 yazılı sınav hazırlama
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI Sayısı Katkı Yüzdesi
Katılım ve Sınıf Gözlemleri 1 40
Ara Sınav    
Final Sınavı (Portfolyo) 1 40
Ödev 4 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İlköğretim matematik ve geometri öğretim programlarında yer alan matematik ve geometri konularında derin bilgi sahibidir.   X      
2 İlköğretim matematik ve geometri öğretim programlarında yer alan konu ve kavramların tarihsel, kültürel ve bilimsel gelişimi hakkında bilgi sahibidir.     X    
3 Matematik ve geometrideki temel kavram ve konuları diğer disiplinlere ve gerçek hayattaki durumlara uygular.     X    
4 Matematiksel süreçleri (problem çözme, ispat yapma, vb.) verilen durumlar üzerinde doğru bir şekilde uygular.     X    
5 İlköğretim matematik ve geometri öğretim programlarının vizyon, felsefe ve kuramsal dayanaklarına uygun olarak matematik ve geometri öğretim sürecini planlar.       X  
6 Öğrencilerin yaş, sınıf seviyesi, bireysel farklılıklar ve hazırbulunuşluk durumlarına uygun öğretim yöntem ve tekniklerini matematik ve geometri derslerinde uygular.        X  
7 Matematik ve geometri öğrenmeyi teşvik edici sınıf ortamı oluşturur.       X  
8 Matematik ve geometri öğretiminde uygun kaynak, materyal ve teknolojileri uygular ve geliştirir.          X
9 Matematik öğretimine yardımcı güncel teknolojileri bilir ve kullanır.       X  
10 Matematik ve geometri öğrenim sürecini, öğrencilerin gelişimini ve başarısını izler ve uygun ölçme araçları kullanarak değerlendirir.        X  
11 Matematik eğitimi alanındaki gelişmeleri takip ederek mesleki bilgilerini geliştirir.     X    
12 Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak matematik eğitimi alanının gelişimine katkıda bulunur.         X
13 Türk eğitim sisteminin dayandığı temel değer ve ilkeleri, amaçlarını, yapısını ve mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge, vb.) bilir ve bunlara uygun davranır.         X

AKTS İş Yükü Tablosu

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 2 30
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 14 210
Ödev 4 10 40
Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü     300
Toplam İş Yükü / 25 (s)     12
Dersin AKTS Kredisi     12