• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
EDEM 402
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
6
Kredi: 
5
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu derste öğretmen adaylarının ortaokul matematik derslerini gözlemleyerek, kullanılan öğretim yöntemlerini, öğrencilerin derse katılımını, sınıf yönetimini ve öğrencilerin nasıl değerlendirildiğini değerlendirmeleri beklenmektedir. Ayrıca farklı sınıf seviyelerine uygun ders planları geliştirerek sınıf içinde uygulamaları ve uygulamalarını değerlendirmeleri istenmektedir.
Dersin İçeriği: 

Matematik öğretiminde kullanılan yöntem ve teknikleri gözlemleme; matematik öğretiminde kullanılan yöntem ve teknikleri mikroöğretim yöntemiyle uygulama; matematik öğretimi için etkinlik ve material geliştirme; ünite planı hazırlama; sınıf ortamının düzenlenmesi, sınıf yönetimi, ölçme-değerlendirme ve yansıtma.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım 2. Örnek olay 3. Tartışma 4. Gösterim 5. Grup çalışması 6. Mikroöğretim 7. Problem çözme
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test C. Boşluk doldurma D. Doğru -Yanlış E. Sözlü sınav F. Portfolyo G. Performans H. Rapor

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin öğrenme çıktıları  Program çıktıları Öğretim yöntemleri Ölçme yöntemleri
1 Eğitim sürecinin aşamalarını (planlama, uygulama ve değerlendirme) gözlemler. 4, 5, 6 2, 3 F, H
2 Okul gözlemlerini; dersin amacı, kullanılan öğretim yöntemleri ve materyalleri, öğrenci katılımı ve ölçme-değerlendirme araçları çerçevesinde değerlendirir. 4, 6, 7, 8 2, 3 F, H
3 Ders planı ve etkinlik geliştirir. 1, 4, 5, 6, 7 2, 3, 4 F, H
4 Geliştirdiği ders planlarını ve etkinlikleri sınıf ortamında uygular. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 6 G, H
5 Ortaokulu matematik dersi için ünite planı geliştirir. 6, 8, 9 2, 3, 6 F, G, H

Dersin Akışı

Hafta Konular Değerlendirme
1 Öğretim yöntem ve teknikleri  
2 Öğretim araçları  
3 Öğretim araçları Ödev 1
4 Sınıf yönetimi ve iletişim Gözlem raporu 1
5 Ders planı ve etkinlik hazırlama Gözlem raporu 2
6 Ders planı ve etkinlik hazırlama Ödev 2
7 Öğretmenlik uygulaması I

Uygulamaların Değerlendirilmesi

Gözlem raporu 3
8 Öğretmenlik uygulaması I

Uygulamaların Değerlendirilmesi

Ders planı 1 & uygulama raporu 1
9 Ünite planı hazırlama  Gözlem raporu 4
10 Ölçme ve değerlendirme Gözlem raporu 5
11 Deneyimli bir öğretmen ile sohbet  
12 Öğretmenlik uygulaması II

Uygulamaların Değerlendirilmesi

Ödev 3
13 Öğretmenlik uygulaması II

Uygulamaların Değerlendirilmesi

Ders planı 1 & uygulama raporu 1
14 Genel değerlendirme  

Kaynaklar

  • MEB ortaokul (5.-8. Sınıflar) matematik öğretim programı 
  • MEB ortaokul (5.-8. Sınıflar) matematik ders kitapları
  • Diğer ders notlarına YULEARN üzerinden erişilebilinir.

 

Materyal Paylaşımı

 

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Derleme ders notları
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmaları Katkı yüzdesi
Gözlem raporları 15
Ödevler 35
Ders planları 30
Uygulamalar 10
Uygulama raporları 10
Toplam 100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program öğrenme çıktıları Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1 İlköğretim matematik öğretim programlarında yer alan konu ve kavramların tarihsel, kültürel ve bilimsel gelişimi hakkında bilgi sahibidir.         X
2 Matematik ve geometrideki temel kavram ve konuları diğer disiplinlere ve gerçek hayattaki durumlara uygular.         X
3 Matematiksel süreçleri (problem çözme, ispat yapma, vb.) verilen durumlar üzerinde doğru bir şekilde uygular.         X
4 İlköğretim matematik öğretim programının vizyon, felsefe ve kuramsal dayanaklarını bilir ve bunlara uygun olarak matematik öğretim sürecini planlar.         X
5 Öğrencilerin yaş, sınıf seviyesi, bireysel farklılıklar ve hazırbulunuşluk durumlarına uygun öğretim yöntem ve tekniklerini matematik derslerinde uygular.          X
6 Öğrencilerin matematiksel düşünme becerilerinin gelişimine ve değerlendirilmesine yönelik uygun yöntem ve materyalleri belirler ve uygular.         X
7 Matematik öğretiminde uygun kaynak, materyal ve teknolojileri uygular ve geliştirir.         X
8 Matematik öğrenim sürecini, öğrencilerin gelişimini ve başarısını izler ve uygun ölçme araçları kullanarak değerlendirir.          X
9 Matematik eğitimi alanındaki gelişmeleri takip ederek mesleki bilgilerini geliştirir.         X
10 Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak matematik eğitimi alanının gelişimine katkıda bulunur.       X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 2 30
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 10 150
Ödevler 7 9 63
Toplam İş Yükü     243
Toplam İş Yükü / 25 (s)     9.7
Dersin AKTS Kredisi     10