Ders Kodu: 
EDEM 402
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
6
Kredi: 
5
AKTS: 
6
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğretmen adaylarının uygulamalarla öğrenme-öğretme sürecinin içinde yer alıp, okul yaşamını deneyimlemelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Okullardaki matematik derslerinin gözlenmesi, uygulama deneyimlerinin not alınması ve portfolyo hazırlanması:  Günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım 2. Örnek Olay 3. Tartışma 4. Gösterim 5. Grup çalışması 6. Mikroöğretim 7. Problem Çözme
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test C. Boşluk doldurma D. Doğru -Yanlış E. Sözlü sınav F. Portfolyo G. Performans H. Rapor

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1. Farklı konularda ve farklı sınıf seviyeleri için günlük ders planları hazırlar.
3, 5, 6 1, 2, 3, 6 F, G, H
  1. Hazırladığı ders planlarını sınıfta uygular ve öz değerlendirme yapar.
6, 7 1, 2, 3, 6 F, G, H
  1. Eğitim materyalleri kullanımı içeren ders planları hazırlar ve sınıf içinde uygular.
3, 5, 6, 7, 12 1, 2, 3, 6 F, G, H
  1. Grup ve akran etkinlikleri hazırlar ve sınıf içinde uygular.
5, 6, 7 1, 2, 3, 6 F, G, H
  1. Ölçme-değerlendirme etkinlikleri hazırlar ve uygular.
9 1, 2, 3, 6 F, G, H

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Amacının ve Gerekliliklerinin Açıklanması

Uygulama Okullarının Gösterilmesi

 
2 Tartışma: “Sınıf Yönetimi” Sınıf Yönetimi Bileşenleri ve Etkileşimleri
3 Sınıf Yönetimi Odaklı Bir Ders Planı Hazırlanması ve Uygulanması Sınıf Yönetimi Bileşenleri ve Etkileşimleri
4 Yönerge Verme, Açıklama Yapma Odaklı Bir Ders Planının Hazırlanması ve Uygulanması İletişim Yöntem ve Teknikleri
5 Soru Sorma Odaklı Bir Ders Planının Hazırlanması ve Uygulanması Soru Sorma Amaçları ve Soru Türleri
6 Eğitim Öğretim Materyalleri Kullanarak Matematiksel Modellemeye Yönelik Bir Ders Planının Hazırlanması ve Uygulanması Eğitim Teknolojileri ve Materyal Kullanımı ve Matematiksel Modelleme Yöntemleri
7 Sınıf-İçi İş-Birlikçi Öğrenim Modeline Uygun Bir Ders Planı Hazırlanması ve Uygulanması İşbirlikçi Öğrenme
8 Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi MEB TTKB İlköğretim Sınıf Geçme Yönetmeliği ve  Ölçme-Değerlendirme Yöntem ve Teknikleri
9 Bir Çalışma Kağıdı Hazırlanması ve Uygulanması Öğrenci Bilgisini Pekiştirici Çalışma
10 Bir Küçük Sınav Hazırlanması ve Uygulanması Sınıf-İçi Etkinlikleri Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları
11 Bir Sınav Hazırlanması ve Uygulanması Ölçme-Değerlendirme Yöntem ve Teknikleri
12 Öğretmenlik Uygulaması Öğrenme Alanı, Kazanım Sınıf İçi Etkinliklerin Düzenlenmesi
13 Öğretmenlik Uygulaması Öğrenme Alanı, Kazanım Sınıf İçi Etkinliklerin Düzenlenmesi
14 Öğretmenlik Uygulaması Öğrenme Alanı, Kazanım Sınıf İçi Etkinliklerin Düzenlenmesi

 

Kaynaklar

Ders Notu Derleme ders notları
Diğer Kaynaklar Fakülte-Okul İşbirliği © YÖK 1998

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar Sınıf içi uygulamalarda kullanılacak etkinlik yaprakları, örnek ders videoları: Ders notları ders veren tarafından hazırlanır (“A Key for EDEM 408”).

Gerekli durumlarda ek dökümanlar dersi veren tarafından e-posta ile gönderilir.

Ödevler
  1. 5 ders planı hazırlama
  2. 1 çalışma kağıdı hazırlama
  3. 1 kısa sınav hazırlama
  4. 1 yazılı sınav hazırlama
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI Sayısı Katkı Yüzdesi
Sınıf içi katılım 1 10
Ara Sınav    
Kısa Sınav    
Final Sınavı (Portfolyo) 1 10
Ödev 4 20
Gözlem ve Uygulama 12 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   10
Yıl içinin Başarıya Oranı   90
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İlköğretim matematik ve geometri öğretim programlarında yer alan konu ve kavramların tarihsel, kültürel ve bilimsel gelişimi hakkında bilgi sahibidir.     X    
2 Matematik ve geometrideki temel kavram ve konuları diğer disiplinlere ve gerçek hayattaki durumlara uygular.     X    
3 Matematiksel süreçleri (problem çözme, ispat yapma, vb.) verilen durumlar üzerinde doğru bir şekilde uygular.     X    
4 İlköğretim matematik ve geometri öğretim programlarının vizyon, felsefe ve kuramsal dayanaklarına uygun olarak matematik ve geometri öğretim sürecini planlar.       X  
5 Öğrencilerin yaş, sınıf seviyesi, bireysel farklılıklar ve hazırbulunuşluk durumlarına uygun öğretim yöntem ve tekniklerini matematik ve geometri derslerinde uygular.       X  
6 Öğrencilerin matematiksel düşünme becerilerinin gelişimine ve değerlendirilmesine yönelik uygun yöntem ve materyalleri belirler ve uygular.       X  
7 Matematik ve geometri öğretiminde uygun kaynak, materyal ve teknolojileri uygular ve geliştirir.         X
8 Matematik ve geometri öğrenim sürecini, öğrencilerin gelişimini ve başarısını izler ve uygun ölçme araçları kullanarak değerlendirir.       X  
9 Matematik eğitimi alanındaki gelişmeleri takip ederek mesleki bilgilerini geliştirir.     X    
10 Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak matematik eğitimi alanının gelişimine katkıda bulunur.         X

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 1 15
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme, gözlem) 15 5 75
Ara Sınav      
Kısa Sınav      
Ödev 4 8 32
Final Sınavı  (Portfolyo) 1 20 20
Toplam İş Yükü     142
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,68
Dersin AKTS Kredisi     6