• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ED 101
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencilere öğretmenlik mesleğini ve eğitimsel kuramları, prosedürleri ve teknikleri, değerlendirme araçlarını, eğitim ve öğretmenlik bilgisinin kaynaklarını tanıtmak.
Dersin İçeriği: 

Eğitim ve öğretimle ilgili temel kavramlar; eğitimin amaçları ve işlevleri; eğitimin diğer alanlarla ve bilimlerle ilişkisi; eğitimin hukuki, sosyal, kültürel, tarihî, politik, ekonomik, felsefi ve psikolojik temelleri; eğitim bilimlerinde yöntem; bir eğitim ve öğrenme ortamı olarak okul ve sınıf; öğretmenlik mesleği ve öğretmen yetiştirmede güncel gelişmeler; yirmi birinci yüzyılda eğitimle ilgili yönelimler.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk doldurma 4. Doğru -Yanlış 5. Sözlü sınav 6. Portfolyo

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Eğitim-öğretimin temel kavramlarını kavrar ve açıklar. 1,2,3,4,7,10 1,3,4 1,2,3,4
Etkili öğretmenlerin özelliklerini bilir. 1,2,3,4,5,7,8,9,10 1,3,4 1,2,3,4
Eğitim alanıyla ilgili temel felsefeleri karşılaştırır. 1,3,4,5 1,3,4 1,2,3,4
Eğitimin sosyolojik temellerini kavrar. 1,2,3,5 1,3,4 1,2,3,4
Eğitimin tarihsel çerçevesini ve tarihsel gelişimini açıklar. 1,9 1,3,4 1,2,3,4
Eğitim alanındaki önemli öncüleri bilir. 1,2,3,4,5 1,3,4 1,2,3,4
Eğitim teorilerini tanır. 4,5,7 1,3,4 1,2,3,4

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma, giriş, dersin tanıtımı Ders notu
2 Eğitim, eğitimin temel kavramları Ders notu
3 Öğretmenlik mesleği, öğretmenlerin rolleri ve sorumlulukları Ders notu
4 Etkili öğretmen-öğrenci iletişimi Ders notu
5 Film / makale ödev kritiği Öğrencinin materyalleri
6 Eğitimin felsefi ve sosyolojik temelleri Ders notu
7 Eğitimin psikolojik temelleri Ders notu
8 Eğitimin psikolojik temelleri Ders notu
9 Eğitim Teorileri Ders notu
10 Türk eğitiminin tarihi temelleri Ders notu
11 Eğitimde öncüler Ders notu
12 21. Yüzyılda Eğitim Trendleri Ders notu
13 Etkili eğitim Ders notu
14 Revizyon Ders notu

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar Çelikkaya, H. (2013). Eğitim Bilimlerine Giriş, 6th ed. Ankara: Pegem Academy Publishing.
 

Oktay, A. (Ed.). 2007. Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Pegem Academy Publishing.
 

Orstein, A.C. and Levine, D.U. (2008).  Foundations of Education, 10th ed. New York: Houghton Mifflin Company.
 

Bartlett, S. and Burton, S. (2007). Introduction to Education Studies. California: Sage Publications Inc. 
 

Gordon, T. (2017). Etkili Öğretmenlik Eğitimi. Profilkitap

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Sınıf içinde veya mail yoluyla paylaşılmaktadır. 
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav - -
Ödev 1 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 PDR’nin geçmişini, temel felsefesini ve ilkelerini bilmek ve uygulamak         X  
2 PDR alanında koordinasyon, konsültasyon/müşavirlik ve süpervizyonun anlam ve önemini kavramak ve uygulayabilmek       X    
3 Ulusal ve uluslararası PDR dernekleri tarafından kabul edilmiş etik kuralları bilmek ve uygulamak         X  
4 Çok kültürlü bir yaklaşımla herkesi olduğu gibi/her türlü özellikleriyle kabul etmeyi öğrenmek       X    
5 Kültürel farkındalık, kültürel sosyal adalet, çatışma çözme ve diğer kültürel davranışlarıyla ilgili teorileri/bilgileri; insan ruhunun, aklının ve bedeninin gelişimi ve sağlığı için öğrenmek ve uygulamak     X      
6 Gelişim, öğrenme ve kişilik gelişimiyle ilgili teorileri, bireyin yaşam boyu olumlu yönde gelişimi ve iyilik halini kolaylaştıracak şekilde öğrenmek ve uygulamak       X    
7 Normal ve anormal davranışları etkileyen çevresel faktörleri, psikopatolojiyi, özürlülük durumlarını ve gelişim sürecindeki krizleri anlamak     X      
8 Global ekonomide belirli gruplara uygulananları da içerecek şekilde, kariyer danışmanlığı, süreçleri, teknikleri ve kaynakları kariyer gelişimi ile karar verme modellerini öğrenmek ve uygulamak   X        
9 Psikolojik danışmanlık teorilerini öğrenerek uygulamada danışanlara uygun müdahale tekniklerini fark etmek ve kullanmak     X      
10 Grup sürecini, grup üyelerinin rol ve davranışlarını, grup çalışmasının terapötik faktörlerini, gelişimsel aşama içeren grup dinamiklerinin ilke ve tekniklerini öğrenmek         X  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 2 30
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav - - -
Ödev 1 6 6
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     87
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3,48
Dersin AKTS Kredisi     3