• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ED 113
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Doğa bilimleri ve sosyal bilimler arasındaki farkları açıklamak. Sosyal bilimler metodolojisi konusunda bakış açısı ortaya koymak. Sosyolojinin ortaya çıkması, gelişmesi ve ortaya çıkışı konusunda bilgi sahibi olmak. Eğitim ve sosyoloji arasındaki ilişkiyi açıklayabilmek. Sosyolojinin eğitime katkılarını, eğitim sorunlarının anlaşılmasına ve çözümlenmesine yapacağı katkı konusunda farkındalık oluşturmak. Sosyolojinin genel amaç ve felsefesini kazandırmak, sosyolojideki temel kavram ve ilkeleri öğrenciye kazandırmak, sosyoloji ve eğitim arasındaki karşılıklı ilişki ve bağlantıyı göstermek
Dersin İçeriği: 

Sosyolojinin tanımı, sosyolojinin alt dalları, eğitim sosyolojisinin tanımı, kapsamı ve gelişimi, toplumsallaşma süreci, eğitimin toplumsal işlevleri, yabancılaşma ve eğitim, toplumsal hareketlilik ve eğitim, nüfus ve eğitim, göç, medya, küreselleşme ve bunların eğitim sistemine etkisi, toplumsal bir sistem olarak okul, okul-çevre ilişkisi, okul ve şiddet, politika ve eğitim, ekoloji ve eğitim, öğretmenlik mesleği

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sunum 2. Ödev 3. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Toplumu, toplumsal kurumları tanıtır. 1,5,6 1,2,3,4,5,6 1,2,3
Kültürü ve kültürel yapılanmayı tanıtır. 1,5,6 1,2,3,4,5,6 1,2,3
Toplum içinde eğitimin işlevini ortaya koyar. 1,5,6,15 1,2,3,4,5,6 1,2,3
Toplumsal gelişimde eğitimin rolünü açıklar. 1,4,5,6,11,17 1,2,3,4,5,6 1,2,3
Kültürün gelişmesinde ve aktarımında eğitimin rolünü açıklar. 1,4,5 1,2,3,4,5,6 1,2,3

Dersin Akışı

 

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sosyolojinin tanımı, ortaya çıkışı ve gelişmesi  
2 Sosyolojinin temel kavramları  
3 Eğitim soyolojisi, ortaya çıkışı ve gelişimi  
4 Eğitim ve toplum, eğitimin sosyal boyutu  
5 Sosyal bir toplum olarak okul  
6 Nüfus ve eğitim  
7 Toplumsal değişim ve okul  
8 Ara sınav  
9 Öğretmenlik mesleği  
10 Sosyal politika ve eğitim  
11

Ekoloji ve eğitim

 
12 Kalkınma ve eğitim  
13 Eğitim, ekonomi ve toplumsal değerler  
14 Final sınavı  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Sadovnik, Alan. 2006. Explorig Education: An Introduction to the Foundations of Education.
Jonson, Tony 2008. Philosophical Documents in Education.
Diğer Kaynaklar Kılıç, Durmuş. 2009. Eğitim Bilimine Giriş. Nobel Yayım Dağıtım.

Materyal Paylaşımı

 

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev 1 25
Ara Ödev 1 25
Final Ödevi 1 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 PDR’nin geçmişini, temel felsefesini ve ilkelerini bilmek ve uygulamak         X  
2 PDR alanında koordinasyon, konsültasyon/müşavirlik ve süpervizyonun anlam ve önemini kavramak ve uygulayabilmek            
3 Ulusal ve uluslar arası PDR dernekleri tarafından kabul edilmiş etik kuralları bilmek ve uygulamak            
4 Çok kültürlü bir yaklaşımla herkesi olduğu gibi/her türlü özellikleriyle kabul etmeyi öğrenmek     X      
5 Kültürel farkındalık, kültürel sosyal adalet, çatışma çözme ve diğer kültürel davranışlarıyla ilgili teorileri/bilgileri; insan ruhunun, aklının ve bedeninin gelişimi ve sağlığı için öğrenmek ve uygulamak     X      
6 Gelişim, öğrenme ve kişilik gelişimiyle ilgili teorileri, bireyin yaşam boyu olumlu yönde gelişimi ve iyilik halini kolaylaştıracak şekilde öğrenmek ve uygulamak       X    
7 Normal ve anormal davranışları etkileyen çevresel faktörleri, psikopatolojiyi, özürlülük durumlarını ve gelişim sürecindeki krizleri anlamak            
8 Global ekonomide belirli gruplara uygulananları da içerecek şekilde, kariyer danışmanlığı, süreçleri, teknikleri ve kaynakları kariyer gelişimi ile karar verme modellerini öğrenmek ve uygulamak       X    
9 Psikolojik danışmanlık teorilerini öğrenerek uygulamada danışanlara uygun müdahale tekniklerini farketmek ve kullanmak         X  
10 Grup sürecini, grup üyelerinin rol ve davranışlarını, grup çalışmasının terapötik faktörlerini, gelişimsel aşama içeren grup dinamiklerinin ilke ve tekniklerini öğrenmek   X        
11 Grup lideri olma çeşitleri ve becerilerini öğrenmek ve uygulamak            
12 Bireysel ve grup yaklaşımlarını çok kültürlü bir toplum çerçevesinde değerlendirme anlayışını kazanmak     X      
13 Çevresel değerlendirme, performans değerlendirme, bireysel ve grup test ve envanter yöntemleri, psikolojik testler ve davranış gözlemlerini içeren standartlaştırılmış ve standartlaştırılmamış testleri ve diğer değerlendirme tekniklerini temel kavramlarını kavrayabilmek ve uygulayabilmek       X    
14 Niteliksel ve niceliksel bilimsel araştırma yöntemlerini öğrenerek,  PDR alanında araştırma yapmanın ve sonuçları yazılı olarak sunmanın önemini kavramak ve uygulamak     X      
15 Bilgiye ulaşma, bilgiyi paylaşma, profesyonel gelişim ve veri analizi için internet ve teknolojiyi nasıl kullanacağını bilmek         X  
16 PDR hizmetlerinde gizlilik ilkesine bağlı olarak PDR hizmetlerinden yararlanmanın gönüllülük esasına dayalı, isteyen herkese,ve hayat boyu açık olduğuna inanmak       X    
17 Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerinin eğitimlerinin önündeki engelleri anlamak ve bu alanlarda öğrencileri desteklemek        X    

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 15 2 30
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 2 30
Ödev 1 2 2
Ara Ödev 1 2 2
Final Ödevi 1 2 2
       
Toplam İş Yükü     66
Toplam İş Yükü / 25 (s)     2,64
Dersin AKTS Kredisi     3