• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ED 122
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Eğitim Felsefesiyle ilgili kavramları tanımlamak, Felsefe ve Eğitim arasındaki ilişkiyi açıklamak, Felsefi akımların gerektirdiği eğitim sistemlerini kuramsal olarak tasarlayabilmek, Felsefe ve eğitim arasındaki ilişkinin öneminin farkında olmak.
Dersin İçeriği: 

Temel felsefi kavramlar, Temel Felsefi Ekoller, Felsefenin uğraş alanları (Ontoloji, Epistemoloji, Aksiyoloji), Eğitim ve Felsefe ilişkisi, İdealizm ve eğitim, Realizm ve eğitim, Pragmatizm ve eğitim, Varoluşçuluk ve eğitim, Eğitim Akımları: Esasicilik, Daimicilik, İlerlemecilik, Yeniden kurmacılık.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sunum 2. Ödev 3. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1. Öğrenci felsefi kavramları açıklar
1,5,6 1,2,3,4,5,6 1,2,3
  1. Eğitim felsefesinin temel sorunlarını tartışır
1,5,6 1,2,3,4,5,6 1,2,3
  1. Eğitim felsefesinin bilimsel yaklaşımını eğitim konularına uygular
1,5,6,15 1,2,3,4,5,6 1,2,3
  1. Analitik ve kavramsal düşünceyi açıklar
1,4,5,6,11,17 1,2,3,4,5,6 1,2,3
  1. Ülke ve dünya sorunlarını yorumlar
1,4,5 1,2,3,4,5,6 1,2,3
  1. Eğitimin geleneksel ve güncel sorunlarına eleştirel düşünme yaklaşımları önerir
1,4,5 1,2,3,4,5,6 1,2,3

Dersin Akışı

 

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Felsefe Nedir? Felsefi tanımlar (bilgi, bilimsel bilgi, sevgi, sezgi, düşünme, yaratmak, yaratıcılık kavramlarının incelenmesi)  
2 Eğitim Felsefesi ve Türkiye’de eğitim felsefesi sorunu  
3 Felsefenin uğraş alanları (Ontoloji, Epistemoloji, Aksiyoloji)  
4 Felsefi Akımlar  
5 İdealizm ve eğitim  
6 Realizm ve eğitim  
7 Varoluşculuk ve eğitim  
8

Ara Sınav

 
9 Pragmatizm ve eğitim  
10 Eğitim akımları  
11 Daimicilik, Esasicilik ve İlerlemecilik  
12 Yapılandırmacılık  
13 Ödev Çalışması ve Genel Değerlendirme  
14 Final  

Kaynaklar

 

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

 

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev 1 25
Ara Ödev 1 25
Final Ödevi 1 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 PDR’nin geçmişini, temel felsefesini ve ilkelerini bilmek ve uygulamak         X  
2 PDR alanında koordinasyon, konsültasyon/müşavirlik ve süpervizyonun anlam ve önemini kavramak ve uygulayabilmek            
3 Ulusal ve uluslar arası PDR dernekleri tarafından kabul edilmiş etik kuralları bilmek ve uygulamak            
4 Çok kültürlü bir yaklaşımla herkesi olduğu gibi/her türlü özellikleriyle kabul etmeyi öğrenmek     X      
5 Kültürel farkındalık, kültürel sosyal adalet, çatışma çözme ve diğer kültürel davranışlarıyla ilgili teorileri/bilgileri; insan ruhunun, aklının ve bedeninin gelişimi ve sağlığı için öğrenmek ve uygulamak     X      
6 Gelişim, öğrenme ve kişilik gelişimiyle ilgili teorileri, bireyin yaşam boyu olumlu yönde gelişimi ve iyilik halini kolaylaştıracak şekilde öğrenmek ve uygulamak       X    
7 Normal ve anormal davranışları etkileyen çevresel faktörleri, psikopatolojiyi, özürlülük durumlarını ve gelişim sürecindeki krizleri anlamak            
8 Global ekonomide belirli gruplara uygulananları da içerecek şekilde, kariyer danışmanlığı, süreçleri, teknikleri ve kaynakları kariyer gelişimi ile karar verme modellerini öğrenmek ve uygulamak       X    
9 Psikolojik danışmanlık teorilerini öğrenerek uygulamada danışanlara uygun müdahale tekniklerini farketmek ve kullanmak         X  
10 Grup sürecini, grup üyelerinin rol ve davranışlarını, grup çalışmasının terapötik faktörlerini, gelişimsel aşama içeren grup dinamiklerinin ilke ve tekniklerini öğrenmek   X        
11 Grup lideri olma çeşitleri ve becerilerini öğrenmek ve uygulamak            
12 Bireysel ve grup yaklaşımlarını çok kültürlü bir toplum çerçevesinde değerlendirme anlayışını kazanmak     X      
13 Çevresel değerlendirme, performans değerlendirme, bireysel ve grup test ve envanter yöntemleri, psikolojik testler ve davranış gözlemlerini içeren standartlaştırılmış ve standartlaştırılmamış testleri ve diğer değerlendirme tekniklerini temel kavramlarını kavrayabilmek ve uygulayabilmek       X    
14 Niteliksel ve niceliksel bilimsel araştırma yöntemlerini öğrenerek,  PDR alanında araştırma yapmanın ve sonuçları yazılı olarak sunmanın önemini kavramak ve uygulamak     X      
15 Bilgiye ulaşma, bilgiyi paylaşma, profesyonel gelişim ve veri analizi için internet ve teknolojiyi nasıl kullanacağını bilmek         X  
16 PDR hizmetlerinde gizlilik ilkesine bağlı olarak PDR hizmetlerinden yararlanmanın gönüllülük esasına dayalı, isteyen herkese,ve hayat boyu açık olduğuna inanmak       X    
17 Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerinin eğitimlerinin önündeki engelleri anlamak ve bu alanlarda öğrencileri desteklemek        X    

AKTS İş Yükü Tablosu

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi  15 2 30
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 2 30
Ödev 1 2 2
Ara Ödev 1 2 2
Final Ödevi 1 2 2
       
Toplam İş Yükü     66
Toplam İş Yükü / 25 (s)     2,64
Dersin AKTS Kredisi     3