• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
EDGN 102
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Öğrencilerin Türkçenin özelliklerini ve işleyiş kurallarını bilerek yazılı ve sözlü anlatımda doğru ve etkili kullanma becerilerini geliştirmek.
Dersin İçeriği: 

Akademik dil ve yazının özellikleri; akademik yazılarda tanım, kavram ve terimlerden yararlanma; nesnel ve öznel anlatım; akademik metinlerin yapısı ve türleri (makale, rapor ve bilimsel özet vb.); iddia, önerme yazma (bir düşünceyi doğrulama, savunma ya da karşı çıkma); bilimsel raporların ve makalelerin biçimsel özellikleri; rapor yazmanın basamakları; açıklama, tartışma, metinler arası ilişki kurma, kaynak gösterme (atıf yapma ve dipnot gösterme, kaynakça oluşturma); başlık yazma, özetleme, anahtar kelime yazma; bilimsel yazılarda dikkat edilecek etik ilkeler; akademik metin yazma uygulamaları.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
Öğretim Yöntemleri: 1. Anlatım 2. Örnek Olay 3. Tartışma 4. Gösterim 5. Grup çalışması 6. Mikroöğretim 7. Problem Çözme
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test C. Boşluk doldurma D. Doğru -Yanlış E. Sözlü sınav F. Portfolyo G. Performans H. Rapor

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Bilgilendirici ve kurgusal metinlerde konuyu, konuya bakış açısını ve ana düşünceyi anlamayı sağlamak. 1, 2, 3, 4 1 A
2) Akademik dil ve nesnel anlatım yöntemlerini tanımak. 1, 2, 3, 4 1 A
3) Akademik yazım türlerini öğrenmek. 1, 2, 3, 4 1 A
4) Rapor, tanıtım yazısı ve makale yazım becerilerini geliştirimek. 1, 2, 3, 4 1 A
5) Akademik çalışma ve etik ilişkisini kavramak. 1, 2, 3, 4 1 A

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma, dersin içeriği ve işlenişi hakkında bilgi İlgili okumalar
2 Kurgu; kurmaca ve kurmaca dışı yazılar. Gerçeklik ve yazı ilişkisi İlgili okumalar
3 Nesnellik ve Bilimsellik. Akademik dil ve yazıya giriş. İlgili okumalar
4 Akademik yazılarda tanımlama, alıntı ve aktarma. İlgili okumalar
5 Akademik yazılarda savlama: nesnel ve öznel anlatım İlgili okumalar
6 Akademik yazı türleri: Rapor, makale, Tanıtım yazısı. İlgili okumalar
7 Akademik yazı örnekleri üzerine tartışma, inceleme. İlgili okumalar
8 Ara sınav. İlgili okumalar
9 Yazı çalışmaları I: Öznel ve nesnel anlatım İlgili okumalar
10 Yazı çalışmaları II: Tanımlama, aktarma, alıntılama. İlgili okumalar
11 Yazı çalışmaları III: Tanıtım yazısı İlgili okumalar
12 Yazı çalışmaları IV: Rapor yazma. İlgili okumalar
13 Yazı çalışmaları V: Makale İlgili okumalar
14 Akademik çalışmanın bağladığı ve bittiği alan: ETİK İlgili okumalar

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar Aksan, Doğan(1975), “Anadili”, Türk Dili,31/285,s. 423-434

Aksan, Doğan (1999), Anlambilim, Ankara, Engin yayınevi

Aksan, Doğan(1987), Her Yönüyle Dil, Ana Çizgileriyle Dilbilim,3 cilt , Ankara

Aksan, Doğan(1996), Türkçenin Sözvarlığı, Ankara, Engin Yayınevi

Aksan, Doğan (2000), Türkiye Türkçesinin Dünü, Bugünü, Yarını, Ankara, Bilgi yayınevi

Atay, Oğuz (2012), Bir Bilim Adamının Romanı Mustafa İnan,36.b., İstanbul,İletişim Yay.

Çotuksöken, Yusuf (2007), Uygulamalı Türk Dili, İstanbul,Papatya Yayıncılık

Korkmaz, Zeynep ve diğerleri (1995), Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Ankara,           Yüksek Öğretim Kurulu Matbaası

Özdemir, Emin (2008), Sözlü Yazılı Anlatım Sanatı Kompozisyon, İstanbul, Remzi Kitabevi

Özdemir, Emin (1994), Yazınsal Türler, 2. b.,Ankara, Ümit Yayıncılık

Tanpınar, Ahmet Hamdi (2004), Saatleri Ayarlama Enstitüsü, İstanbul, Dergah Yayınları

Türkçe Ders Notları -TKL 202    (Haz. Bedri Selimhocaoğlu)

Türk Dili,Yazılı Anlatım-Sözlü Anlatım (2009), (Ed.Nurettin Demir, Emine Yılmaz),Ankara, Nobel Yayın Dağıtım

Türkçe Sözlük (2011), Türk Dil Kurumu Yayınları, 11. b., Ankara

Yazım Kılavuzu (2009), Türk Dil Kurumu Yayınları, 26. b., Ankara

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Ders öncesi dağıtılan fotokopiler
Sınavlar Ara sınav, Final

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI ADET KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Final 1 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türk dili tarihi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.         X  
2 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türkiye Türkçesi ve dilbilgisi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.         X  
3 Türkçenin tarihsel söz varlığı ve filolojik evrimi hakkında bilgi sahibi olmak.         X  
4 Türkçenin tarihi boyunca geçirdiği kültürlenme evrelerine, sözlü ve yazılı kaynaklarına vakıf olmak.         X  
5 Türkçenin çağdaş lehçeleri ve bu lehçelerin edebiyat varlığı hakkında bilgi sahibi olmak.       X    
6 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türk edebiyatı tarihi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.       X    
7 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan, Türk edebiyatının önemli figürleri (yazar, şair, eleştirmen ya da edebiyat tarihçisi) hakkındaki konular için gerekli bilgilere sahip olmak.     X      
8 Türk edebiyatının modernleşme öncesi söz varlığına, ortaçağ ve erken modern dönem yazılı / sözlü temel kaynaklarına vakıf olmak.     X      
9 Yeni Türk edebiyatının, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e uzanan tarihsel bağlamı hakkında bilgi sahibi olmak.   X        
10 Türk modernleşmesinin dinamikleri ile modern Türk edebiyatının gelişimine dair müfredat bilgilerini sentezleyebilmek, Türk edebiyatı tarihçiliğinin kurumsallaşma sürecine eleştirel yaklaşabilmek.     X      
11 Milli Eğitim Bakanlığı’nın orta öğretim öğrencileri için belirlediği “100 temel eser” için eleştirel okumalar yaptırabilmek.   X        
12 Başat edebî türler ve edebî biçimler ve edebiyat tarihi hakkındaki genelgeçer bilgileri, edebî türlerin ulus aşırı / sözel düzlemde yayılması ve edebiyatın modernleşme ile birlikte ulusal bir kurum olarak yazı ile organize edilmesine dair kuramsal bilgilerle sentezleyebilmek.   X        
13 Alan eğitimi için özgün materyaller tasarlayabilmek, yeni projeler geliştirip alan eğitimine özel öğretim yöntemlerine uyarlayabilmek.   X        
14 Beşeri bilimler alanında kullanılan paleografya bilgisini, araştırma yöntemlerini, sunum tekniklerini ve alıntılama sistemlerini kullanabilmek.     X      
15 Türk edebiyatının, dünya edebiyatları arasındaki yerine dair tarihsel ve eleştirel bir bakış açısı geliştirebilmek.   X        

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ara Sınav 1 10 10
Final 1 15 15
Toplam İş Yükü     115
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4.6
Dersin AKTS Kredisi     5