• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ED 231
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu derste, öğrencilerin eğitim psikolojisinin temel ilkelerini ve bu ilkelerin öğretimde uygulanışlarını kavramaları amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: 

Öğrenme, öğretme ve güdü ile ilgili kuramların incelenmesi dersin içeriğini oluşturmaktadır. Öğrenme öğretme etkinlikleri işbirlikli öğrenme, bireysel ve grup araştırmaları ve diğer aktif öğrenme uygulamalarını içermektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. : Anlatım 2: Soru Cevap, 3:Tartışma, 4: Örnek olay , 5:İşbirlikli Öğrenme
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Yazılı sınav B. Ödev C. Boşluk -doldurma D. Doğru -Yanlış E. Sözlü sınav F. Portfolyo

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Öğrenciler öğrenme, öğretim teorileriyle ilgili terimleri açıklayabilir. 6,11 A,B
2.Öğrenme teorileriyle öğretimsel yaklaşımlar arasındaki ilişkileri yorumlayabilir. 6,11 1,5 A,B
3.Öğrenme teorilerine göre öğrencinin rolündeki değişimi açıklayabilir. 6,11 4,5  A,B
4.Öğrenme teorilerine göre öğretmenin rolündeki değişimi anlarlar. 6,11 3, 5  A,B
5.Öğrenme ve güdü arasındaki ilişkileri açıklarlar 6,11 4,5  A,B
6.Öğrenci gereksinimleri ile öğretim modelleri arasındaki ilişkileri açıklarlar. 6,11 3,5  A,B

Dersin Akışı

 

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Öğrenme ve Öğretme  
2 Davranışçı Kuramlara genel bakış  
3 Davranışçı Kuramlar: Bağlantıcılık, Watson Davranışçılığı, Klasik ve edimsel koşullanma  
4 Davranışçı Kuramların  Eğitime Yansımaları: Programlı Öğretim, Keller Planı, Tam öğrenme  
5 Sosyal Bilişsel Kuram:Model alma, Öz yeterlik Öz düzenleme  
6 Sosyal Bilişsel Kuramın Eğitime Yansımaları  
7 Vize  
8 Bilgi İşleme Kuramı : Dikkat Algı Bellek Modelleri  
9 Bilgi İşleme Kuramının Eğitime Yansımaları  
10 Yapılandırmacı Kuram  
11 Yapılandırmacı Kuramın Eğitime Yansımaları  
12 Nörofizyolojik kuram   
13 Nörofizyolojik Kuramın Eğitime Yansımaları   
14 Öğrenme kuramları ve Güdü  

Kaynaklar

 

KAYNAKLAR
Ders Notu

Dale Schunk: Öğrenme Teorileri Eğitimsel Bir Bakışla.Çeviri Editörü: Muzaffer Şahin

Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

 

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 2 30
Ödev 1 40
Toplam   70
Finalin Başarıya Oranı   30
Yıl içinin Başarıya Oranı   70
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 PDR’nin geçmişini, temel felsefesini ve ilkelerini bilmek ve uygulamak X          
2 PDR alanında koordinasyon, konsültasyon/müşavirlik ve süpervizyonun anlam ve önemini kavramak ve uygulayabilmek X          
3 Ulusal ve uluslar arası PDR dernekleri tarafından kabul edilmiş etik kuralları bilmek ve uygulamak X          
4 Çok kültürlü bir yaklaşımla herkesi olduğu gibi/her türlü özellikleriyle kabul etmeyi öğrenmek   X        
5 Kültürel farkındalık, kültürel sosyal adalet, çatışma çözme ve diğer kültürel davranışlarıyla ilgili teorileri/bilgileri; insan ruhunun, aklının ve bedeninin gelişimi ve sağlığı için öğrenmek ve uygulamak   X        
6 Gelişim, öğrenme ve kişilik gelişimiyle ilgili teorileri, bireyin yaşam boyu olumlu yönde gelişimi ve iyilik halini kolaylaştıracak şekilde öğrenmek ve uygulamak       X    
7 Normal ve anormal davranışları etkileyen çevresel faktörleri, psikopatolojiyi, özürlülük durumlarını ve gelişim sürecindeki krizleri anlamak X          
8 Global ekonomide belirli gruplara uygulananları da içerecek şekilde, kariyer danışmanlığı, süreçleri, teknikleri ve kaynakları kariyer gelişimi ile karar verme modellerini öğrenmek ve uygulamak X          
9 Psikolojik danışmanlık teorilerini öğrenerek uygulamada danışanlara uygun müdahale tekniklerini farketmek ve kullanmak X          
10 Grup sürecini, grup üyelerinin rol ve davranışlarını, grup çalışmasının terapötik faktörlerini, gelişimsel aşama içeren grup dinamiklerinin ilke ve tekniklerini öğrenmek     X      
11 Grup lideri olma çeşitleri ve becerilerini öğrenmek ve uygulamak   X        
12 Bireysel ve grup yaklaşımlarını çok kültürlü bir toplum çerçevesinde değerlendirme anlayışını kazanmak X          
13 Çevresel değerlendirme, performans değerlendirme, bireysel ve grup test ve envanter yöntemleri, psikolojik testler ve davranış gözlemlerini içeren standartlaştırılmış ve standartlaştırılmamış testleri ve diğer değerlendirme tekniklerini temel kavramlarını kavrayabilmek ve uygulayabilmek X          
14 Niteliksel ve niceliksel bilimsel araştırma yöntemlerini öğrenerek,  PDR alanında araştırma yapmanın ve sonuçları yazılı olarak sunmanın önemini kavramak ve uygulamak X          
15 Bilgiye ulaşma, bilgiyi paylaşma, profesyonel gelişim ve veri analizi için internet ve teknolojiyi nasıl kullanacağını bilmek X          
16 PDR hizmetlerinde gizlilik ilkesine bağlı olarak PDR hizmetlerinden yararlanmanın gönüllülük esasına dayalı, isteyen herkese,ve hayat boyu açık olduğuna inanmak   X        
17 Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerinin eğitimlerinin önündeki engelleri anlamak ve bu alanlarda öğrencileri desteklemek  X          

AKTS İş Yükü Tablosu

 

          AKTS / İŞ YÜKÜ               TABLOSU      
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 15 2 30
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 2 30
Vize 1 2 2
Ödev 1                       2 2
Final 1                        2 2
Toplam İş Yükü     66
Toplam İş Yükü / 25 (s)     2.64
Dersin AKTS Kredisi     3