• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
EDEM 240
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, matematik programında Öklit Geometrisine ilişkin temel kavramları ve bunların birbiriyle ilişkilerini tartışmak ve ilgili problemleri teoremleri ispatlayarak geometri problemleri çözmektir.
Dersin İçeriği: 

Matematik programında geometri öğrenme alanlarındaki (temel geometrik kavramlar ve çizimler, üçgen ve dörtgenler, üçgenler, uzunluk ve zaman ölçme, alan ölçme, geometrik cisimler, açılar, doğrular ve açılar, çember, çember ve daire, sıvı ölçme, dönüşüm geometrisi, çokgenler, cisimlerin farklı yönlerden görünümleri, eşlik ve benzerlik, katı cisimler) konulara ilişkin temel kavramlar ve özellikleri, bu kavramların birbiriyle ilişkisi, matematiksel kavramların tartışılması ve çoklu gösterimlerle birbirlerine dönüştürülmesi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım 2. Örnek olay 3. Tartışma 4. Gösterim 5. Grup çalışması 6. Mikroöğretim 7. Problem çözme
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test C. Boşluk doldurma D. Doğru -Yanlış E. Sözlü sınav F. Portfolyo G. Performans H. Rapor

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin öğrenme çıktıları Program çıktıları Öğretim yöntemleri Ölçme yöntemleri
1 Öklit Geometisinin temel kavramlarını açıklar. 1, 2 1, 3, 7 A, E
2 Üçgenler ile ilgili problemleri çözer ve ilgili teoremleri ispatlar. 1, 2, 3 1, 3, 7 A, E
3 Dörtgenler ile ilgili problemleri çözer ve ilgili teoremleri ispatlar. 1, 2, 3 1, 3, 7 A, E
4 Çember ile ilgili problemleri çözer ve ilgili teoremleri ispatlar. 1, 2, 3 1, 3, 7 A, E
5 Katı cisimler ile ilgili problemleri çözer ve ilgili teoremleri ispatlar.. 1, 2, 3 1, 3, 7 A, E

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön hazırlık Değerlendirme
1 Öklit Geometrisinin özellikleri    
2 Doğru ve açılar    
3 Temel geometric çizimler    
4 Üçgenler    
5 Üçgenler   Mini sınav 1
6 Üçgenler    
7 Eşlik    
8 Ara sınav    
9 Benzerlik    
10 Dörtgenler    
11 Dörtgenler    
12 Çember ve daire   Mini sınav 2
13 Çember ve daire    
14 Katı cisimler    
  FINAL    

Kaynaklar

  • Carter, J. A., Cuevas, G. J., Day, R., Malloy, C., & Cummins, J. (2012). Geometry. Columbus, OH: McGraw Hill.
  • Challenging geometry questions in Euclidean geometry for high school students. Karekök Yayınları.
  • Diğer ders notlarına YULEARN üzerinden erişilebilinir.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar Ara sınav ve final sınavı

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmaları Katkı yüzdesi
Kısa sınav (2 tane) 30
Ara sınav 30
Final 40
Toplam 100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program öğrenme çıktıları Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1 İlköğretim matematik öğretim programlarında yer alan konu ve kavramların tarihsel, kültürel ve bilimsel gelişimi hakkında bilgi sahibidir.         X
2 Matematik ve geometrideki temel kavram ve konuları diğer disiplinlere ve gerçek hayattaki durumlara uygular.         X
3 Matematiksel süreçleri (problem çözme, ispat yapma, vb.) verilen durumlar üzerinde doğru bir şekilde uygular.         X
4 İlköğretim matematik öğretim programının vizyon, felsefe ve kuramsal dayanaklarını bilir ve bunlara uygun olarak matematik öğretim sürecini planlar. X        
5 Öğrencilerin yaş, sınıf seviyesi, bireysel farklılıklar ve hazırbulunuşluk durumlarına uygun öğretim yöntem ve tekniklerini matematik derslerinde uygular. X        
6 Öğrencilerin matematiksel düşünme becerilerinin gelişimine ve değerlendirilmesine yönelik uygun yöntem ve materyalleri belirler ve uygular.   X      
7 Matematik öğretiminde uygun kaynak, materyal ve teknolojileri uygular ve geliştirir.   X      
8 Matematik öğrenim sürecini, öğrencilerin gelişimini ve başarısını izler ve uygun ölçme araçları kullanarak değerlendirir.   X      
9 Matematik eğitimi alanındaki gelişmeleri takip ederek mesleki bilgilerini geliştirir. X        
10 Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak matematik eğitimi alanının gelişimine katkıda bulunur. X        

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ara Sınav 1 10 10
Kısa sınav 2 5 10
Final Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü     120
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4.8
Dersin AKTS Kredisi     5