• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
EDEM 230
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Kredi: 
2
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, algoritma ve programlamanın temel kavramlarını hem tartışmak hem de uygulama yapmaktır.
Dersin İçeriği: 

Algoritma tasarımı; akış şeması diyagramları; girdi-çıktı kavramı; yinelemeler; karar ağaçları, karar verme ve yinelemeler için uygun algoritmalar geliştirme; algoritma ve akış şemaları (scratch, code.org, vb.) gösterimi ile programların uygulanması; çözüm algoritmaları için fonksiyonların kullanımı; bir ve iki boyutlu diziler kullanarak çözüm algoritmalarının geliştirilmesi; bilgisayar cebir sistemlerinde algoritma kodlaması ve benzeri uygulamalar.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım 2. Örnek olay 3. Tartışma 4. Gösterim 5. Grup çalışması 6. Mikroöğretim 7. Problem çözme
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test C. Boşluk doldurma D. Doğru -Yanlış E. Sözlü sınav F. Portfolyo G. Performans H. Rapor

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin öğrenme çıktıları Program çıktıları Öğretim yöntemleri Ölçme yöntemleri
1 Algoritma tasarımının temel kavramlarını açıklar. 2, 3 1, 7 A, E
2 Matematik eğitimindeki problemlerin algoritmik çözümleri konusuna analitik olarak yaklaşır. 2, 3, 6 1, 4, 7 A, B
3 Yeni ve önceki ilköğretim matematik öğretim programlarında sınıf düzeylerine göre içerik ve hedeflere yönelik sözde kod ve/veya akış şemaları kullanarak uygun algoritmalar geliştirir. 2, 6 1, 4, 7 A, B
4 Öğretici matematik programları geliştirmek için blok tabanlı uygulamalar kullanır 5, 4, 6, 7 1, 4, 7 A, E, F
5 Değişkenleri, operatörleri, döngüleri ve kararları bir programlama dili ile eğitim amaçlı kullanarak algoritmaları uygular. 5, 4, 6, 7 1, 4, 7 A, E, F

 

Dersin Akışı

Haftalar Konular Ön hazırlık Ödev
1 Programlamaya Giriş Ders1.pdf  
2 Algoritmalar ve Akış Şemaları Ders2.pdf  
3 Bağlantısız Kodlama Ders3.pdf  
4 Blok Tabanlı Programlama, Scratch Web, Scratch Offline Editör, Scratch'te Yeni Proje Oluşturma Ders4.pdf  
5 Scratch Arayüzü, Kodlama Blokları, Değişkenler Ders5.pdf Ödev 1
6 Doğrusal Mantıksal Yapılarla Problem Çözme Ders6.pdf  
7 Ara Sınav    
8 Döngü Yapıları ile Problem Çözme Ders7.pdf  
9 Karar Yapıları ile Problem Çözme Ders8.pdf  
10 Python Programlama Dili Ders9.pdf  
11 Değişkenler, Veri Tipleri, Operatörler Ders10.pdf  
12 Python'da Temel Fonksiyonlar Ders11.pdf Ödev 2
13 Koşullu ve Mantıksal İfadeler Ders12.pdf  
14 Döngü Yapıları (While) Ders13.pdf  
15 Döngü Yapıları (For) Ders14.pdf  
  Final Sınavı    

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Derleme ders notları
Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

  • Sweigart, A. (2016). Scratch Programming Playground: Learn to Program by Making Cool Games, No Starch Press.
  • Kong, Q., Siauw, T., Bayen, A.M. (2021). Python Programming and Numerical Methods. A Guide for Engineers and Scientists, Elsevier.
  • Robotik ve Kodlama Eğitimi, Kodlama Eğitimi Temel Düzey, MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, 2020.
  • Python Eğitimi, Herkes İçin Python Programlama Dili, MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, 2020.

 

 

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmaları Katkı yüzdesi
Ödev 20
Ara sınav 40
Final 40
Toplam 100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program öğrenme çıktıları Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1 İlköğretim matematik öğretim programlarında yer alan konu ve kavramların tarihsel, kültürel ve bilimsel gelişimi hakkında bilgi sahibidir.         X
2 Matematik ve geometrideki temel kavram ve konuları diğer disiplinlere ve gerçek hayattaki durumlara uygular.         X
3 Matematiksel süreçleri (problem çözme, ispat yapma, vb.) verilen durumlar üzerinde doğru bir şekilde uygular.         X
4 İlköğretim matematik öğretim programının vizyon, felsefe ve kuramsal dayanaklarını bilir ve bunlara uygun olarak matematik öğretim sürecini planlar. X        
5 Öğrencilerin yaş, sınıf seviyesi, bireysel farklılıklar ve hazırbulunuşluk durumlarına uygun öğretim yöntem ve tekniklerini matematik derslerinde uygular. X        
6 Öğrencilerin matematiksel düşünme becerilerinin gelişimine ve değerlendirilmesine yönelik uygun yöntem ve materyalleri belirler ve uygular.   X      
7 Matematik öğretiminde uygun kaynak, materyal ve teknolojileri uygular ve geliştirir.   X      
8 Matematik öğrenim sürecini, öğrencilerin gelişimini ve başarısını izler ve uygun ölçme araçları kullanarak değerlendirir.   X      
9 Matematik eğitimi alanındaki gelişmeleri takip ederek mesleki bilgilerini geliştirir. X        
10 Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak matematik eğitimi alanının gelişimine katkıda bulunur. X        

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 2 30
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 2               30
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 2 10 20
Final Sınavı 1 20 20
Toplam İş Yükü     120
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4.8
Dersin AKTS Kredisi     5