• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ED 242
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Geçmişten günümüze kadar türk devletleri ve toplumlarında eğitimin tarihsel gelişimi üzerinde durularak modern Türkiye’nin kuruluşunda eğitimin rolünü, eğitim reformlarları ve önemli eğitimcilerin görüşleri ele alınacaktır.
Dersin İçeriği: 

Eski Türk Devletleri'nde eğitim, medreseler, sıbyan mektepleri, enderun mektebi, Osmanlı Devleti'nde eğitimde yenileşme hareketleri, modern Türkiye'de eğitimde gelişmeler, Türk eğitimine yön veren önemli şahsiyetler ve onların eğitim ile ilgili görüşleri.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sunum 2. Ödev 3. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1. Öğrenci Türk eğitim tarihinin gelişim evrelerini bilir.
1,5,6 1,2,3,4,5,6 1,2,3
  1. Öğrenci günümüz Türk eğitiminin geldiği seviyeyi değerlendirir.
1,5,6 1,2,3,4,5,6 1,2,3
  1. Öğrenci geçmiş eğitim sistemleriyle günümüz eğitim sistemini karşılaştırır.
1,5,6,15 1,2,3,4,5,6 1,2,3
  1. Öğrenci Türk eğitim tarihinde öne çıkan eğitimcileri ve onların eğitim görüşlerini kavrar.
1,4,5,6,11,17 1,2,3,4,5,6 1,2,3
  1. Öğrenci Modern Türkiye’nin kuruluşunda eğitimin rolünü yorumlar.
1,4,5 1,2,3,4,5,6 1,2,3
  1. Öğrenci Türk eğitim tarihindeki önemli eğitim reformlarını bilir.
1,4,5 1,2,3,4,5,6 1,2,3
  1. Öğrenci ilk ve orta öğretimdeki gelişmeleri değerlendirir.
1,4,5 1,2,3,4,5,6 1,2,3

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

 
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Eski Türk Devletleri'nde eğitim. İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
2 Türklerin İslamiyet'i kabulü ve medreseler. İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
3 Osmanlı devletinde ilk ve orta öğretim kurumları. İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
4 Enderun mektebi. İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
5 Osmanlı devletinde eğitimde modernleşme. İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
6 Osmanlı döneminde yetişen önemli eğitimciler. İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
7 Türkiye Cumhuriyeti'nde eğitim. İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
8 Ara sınav. İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
9 Atatürk ve eğitim. İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
10 Türkiye Cumhuriyeti'nde eğitiminde yenilikler. İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
11 Yabancı uzman raporları; eğitim şuraları. İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
12 İlköğretim ve orta öğretimdeki gelişmeler. İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
13 İlköğretim ve orta öğretimdeki gelişmeler. İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
14 Günümüz Türkiyesinde eğitim: bazı tarihi tespitler. İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
15 Genel değerlendirme. İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
16 Final sınavı.  

Kaynaklar

 

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

 

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev 1 25
Ara Ödev 1 25
Final Ödevi 1 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 PDR’nin geçmişini, temel felsefesini ve ilkelerini bilmek ve uygulamak         X  
2 PDR alanında koordinasyon, konsültasyon/müşavirlik ve süpervizyonun anlam ve önemini kavramak ve uygulayabilmek            
3 Ulusal ve uluslar arası PDR dernekleri tarafından kabul edilmiş etik kuralları bilmek ve uygulamak            
4 Çok kültürlü bir yaklaşımla herkesi olduğu gibi/her türlü özellikleriyle kabul etmeyi öğrenmek     X      
5 Kültürel farkındalık, kültürel sosyal adalet, çatışma çözme ve diğer kültürel davranışlarıyla ilgili teorileri/bilgileri; insan ruhunun, aklının ve bedeninin gelişimi ve sağlığı için öğrenmek ve uygulamak     X      
6 Gelişim, öğrenme ve kişilik gelişimiyle ilgili teorileri, bireyin yaşam boyu olumlu yönde gelişimi ve iyilik halini kolaylaştıracak şekilde öğrenmek ve uygulamak       X    
7 Normal ve anormal davranışları etkileyen çevresel faktörleri, psikopatolojiyi, özürlülük durumlarını ve gelişim sürecindeki krizleri anlamak            
8 Global ekonomide belirli gruplara uygulananları da içerecek şekilde, kariyer danışmanlığı, süreçleri, teknikleri ve kaynakları kariyer gelişimi ile karar verme modellerini öğrenmek ve uygulamak       X    
9 Psikolojik danışmanlık teorilerini öğrenerek uygulamada danışanlara uygun müdahale tekniklerini farketmek ve kullanmak         X  
10 Grup sürecini, grup üyelerinin rol ve davranışlarını, grup çalışmasının terapötik faktörlerini, gelişimsel aşama içeren grup dinamiklerinin ilke ve tekniklerini öğrenmek   X        
11 Grup lideri olma çeşitleri ve becerilerini öğrenmek ve uygulamak            
12 Bireysel ve grup yaklaşımlarını çok kültürlü bir toplum çerçevesinde değerlendirme anlayışını kazanmak     X      
13 Çevresel değerlendirme, performans değerlendirme, bireysel ve grup test ve envanter yöntemleri, psikolojik testler ve davranış gözlemlerini içeren standartlaştırılmış ve standartlaştırılmamış testleri ve diğer değerlendirme tekniklerini temel kavramlarını kavrayabilmek ve uygulayabilmek       X    
14 Niteliksel ve niceliksel bilimsel araştırma yöntemlerini öğrenerek,  PDR alanında araştırma yapmanın ve sonuçları yazılı olarak sunmanın önemini kavramak ve uygulamak     X      
15 Bilgiye ulaşma, bilgiyi paylaşma, profesyonel gelişim ve veri analizi için internet ve teknolojiyi nasıl kullanacağını bilmek         X  
16 PDR hizmetlerinde gizlilik ilkesine bağlı olarak PDR hizmetlerinden yararlanmanın gönüllülük esasına dayalı, isteyen herkese,ve hayat boyu açık olduğuna inanmak       X    
17 Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerinin eğitimlerinin önündeki engelleri anlamak ve bu alanlarda öğrencileri desteklemek        X    

AKTS İş Yükü Tablosu

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi  15 2 30
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 2 30
Ödev 1 2 2
Ara Ödev 1 2 2
Final Ödevi 1 2 2
       
Toplam İş Yükü     66
Toplam İş Yükü / 25 (s)     2,64
Dersin AKTS Kredisi     3