• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ED 244
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğretmen adayının nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin farkında olması, bir araştırmanın raporlaştırma sürecini anlaması ve yönetebilmesinin sağlanması.
Dersin İçeriği: 

Araştırma yöntemleriyle ilgili temel kavramlar ve ilkeler; araştırma süreci (sorunu fark etme, problemi ve örneklemi belirleme, veri toplama ve analizi, sonuçları yorumlama); veri toplama araçlarının genel özellikleri; verilerin analizi ve değerlendirilmesi; makale, tez ve veri tabanlarına erişim; araştırma modelleri ve türleri; bilimsel araştırmalarda temel paradigmalar; nicel ve nitel araştırma desenleri; nitel araştırmada örneklem, veri toplama, verilerin analizi; nitel araştırmada geçerlik ve güvenlik; makale ya da tez inceleme, değerlendirme ve sunma; araştırma ilkelerine ve etiğine uygun araştırma raporu hazırlama; eğitimde aksiyon (eylem) araştırması.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Bireysel Çalışma, 5: Gösteri Yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1: Sınav , 2: Deney, 3: Ödev 4: Portfolyo, 5: Proje

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1. Bilimsel araştırma süreci hakkında bilgi sahibi olma
8 1,2,3,4 1,3
  1. Alanları ile ilgili bir araştırma önerisi yazabilme
8 1,2,3,4 1,3
  1. Veri toplama ve analiz yöntemlerinden haberdar olma
8 1,2,3,4 5
  1. Araştırma bulgularını ifade edebilme
8 1,2,3,4 5
  1. Araştırma bulgularını yorumlama ve önerilerde bulunabilme
8 1,2,3,4 1,3

Dersin Akışı

 

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Temel kavram ilke ve yaklaşımlar  
2 Bilginin kaynağı; bilim, bilimsel yöntem  
3 Araştırma ve araştırma eğitimi  
4 Araştırma süreç ve teknikleri/ Rapor hazırlama teknikleri  
5 Alıntı Yapma ve Kaynakça gösterme şekilleri  
6 Amaç ve Alt Amaçlar; önem, sayıltılar, sınırlılıklar ve tanımlar  
7 Arasınav 1  
8 Evren ve örneklem  
9 Veri ve veri toplama teknikleri  
10 Verilerin işlenmesi ve çözümlenmesi  
11 Bulgular ve yorumlanması  
12 Arasınav 2  
13 Örnek bir rapor hazırlama  
14 Raporların değerlendirilmesi  

Kaynaklar

 

KAYNAKLAR
Ders Notu Fraenkel, J.R. & Wallen N.E. ( 1996) How to Design and Evaluate Research in Education, U.S.A:Mc-Graw-Hill, Inc
Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

 

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar Arasınav, Final

Değerlendirme Sistemi

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI ADET KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 2 40
Kısa Sınav - -
Ödev 3 15
Finalin Başarıya Oranı   45
Yıl içinin Başarıya Oranı   55
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Öğretim teknolojilerini ve materyallerini ve bunların derslerde nasıl kullanılacağını bilir; eğitim yazılımı, e-öğrenme, uzaktan eğitim gibi uygulamalarda rol alır ve gerektiğinde çevresindekilere destek olur   X        
2 Eğitim teknolojilerinin tasarlanması, planlanması, yürütülmesi ve yönetilmesi sürecini verimli ve etkili kullanır; bu süreçleri inceleyerek gerekli ürünleri, değişiklikleri ve güncellemeleri tasarlar ve hazırlar. X          
3 Öğrencilerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gereksinimlerini dikkate alarak en üst düzeyde öğrenmeleri için uygun teknoloji destekli eğitim ortamları düzenler. X          
4 Öğretim süreci içinde ve dışında bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili kullanma becerilerine sahip olur.     X      
5 Öğretim ihtiyaçlarını karşılayacak teknoloji destekli öğretim materyalleri tasarlayıp geliştirir.   X        
6 İhtiyaca yönelik uygun bilgisayar sistemini kurarak, gerekli yazılım ve çevre birimlerini tanımlayarak kullanır.            
7 Öğrenme öğretme sürecini planlar, uygular ve yönetebilir.            
8 Proje yönetim süreçlerini bilerek elektronik ortamda proje yürütebilir.         X  
9 Bilgisayar donanımı, yaygın kullanılan paket programlar, işletim sistemleri, bilgisayar ağları ve programlama dilleri konularında bilgi, beceri ve yetkinlik sahibidir. X          
10 Öğretmenlik mesleği ve bu mesleği gerçekleştirmeyle ilgili konularda yeterli düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlik sahibidir.     X      
11 Güncel ve yenilikçi bilişim teknolojilerini (donanım ve yazılım) kullanıp bunları eğitim ve öğretim sürecine entegre eder.   X        
12 Alana özgü kullanılabilecek öğrenme-öğretme yaklaşımları, kuramları, öğrenme-öğretme stratejileri, yöntem ve tekniklerini bilir ve uygular.   X        

AKTS İş Yükü Tablosu

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)  
16
2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)      
Ara Sınav 2 2 4
Kısa Sınav      
Ödev 3 3 9
Final (Proje) 1 30 30
Toplam İş Yükü     75
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3,0
Dersin AKTS Kredisi     3