• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
EDEM 212
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, ortaokul matematik öğretim programını program geliştirme öğeleri açısından incelemektir.
Dersin İçeriği: 
Öğretim programlarıyla ilgili temel kavramlar; ortaokul matematik öğretim programlarının geçmişten günümüze gelişimi; güncel ortaokul matematik dersi öğretim programının yaklaşımı, içeriği, geliştirmeyi amaçladığı beceriler; öğrenme ve alt öğrenme alanları; kazanımların sınıflara göre dağılımı ve sınırları, diğer derslerle ilişkisi; ortaokul matematik dersi öğretim programının ilkokul ve lise matematik dersi öğretim programlarıyla ilişkisi; kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller; ölçme değerlendirme yaklaşımı; öğretmen yeterlilikleri.

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım 2. Örnek Olay 3. Tartışma 4. Gösterim 5. Grup çalışması 6. Mikroöğretim 7. Problem Çözme
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test C. Boşluk doldurma D. Doğru -Yanlış E. Sözlü sınav F. Portfolyo G. Performans H. Rapor

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Öğretim programlarıyla ilgili temel kavramları açıklar. 5 1, 3 A, E
2) Ortaokul matematik öğretim programlarının geçmişten günümüze gelişimini açıklar. 5, 11 1, 3 A, E
3) Güncel ortaokul matematik öğretim programının yaklaşımını açıklar. 5 1, 3 A, E
4) Güncel ortaokul matematik öğretim programının içeriğini ve geliştirmeyi amaçladığı becerileri açıklar. 5, 6, 8 1, 3 A, E
5) Güncel ortaokul matematik öğretim programının kazanımların sınıflara göre dağılımını bilir ve diğer derslerle ilişkisini açıklar. 3, 5, 6, 8, 9, 10 1, 2, 3 A, E, G
6) Güncel ortaokul matematik öğretim programının ilkokul ve lise matematik dersi öğretim programlarıyla ilişkisini açıklar. 5 1, 2, 3 A, E, G
7) Güncel ortaokul matematik öğretim programında önerilen yöntem teknik, araç-gereç ve materyalleri bilir ve bunlarla ilgili uygulamalar yapar. 5, 6, 8, 9 1, 2, 3, 6 A, E, G
8) Öğretmen yeterliliklerini açıklar. 5 1, 3 A, E

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Öğretim programı ile ilgili temel kavramlar  
2 Ortaokul matematik öğretim programlarının geçmişten günümüze gelişimi  
3 Güncel ortaokul matematik öğretim programının yaklaşımı  
4 Güncel ortaokul matematik öğretim programının içeriği  
5 Öğretim programındaki bilişsel, duyuşsal ve psikomotor beceriler  
6 Öğretim programındaki kazanımlar  
7 Öğretim programındaki kazanımlar  
8 İlkokul-Ortaokul-Lise öğretim programlarının karşılaştırılması  
9 İlkokul-Ortaokul-Lise öğretim programlarının karşılaştırılması  
10 Matematik öğretim yöntem ve teknikleri  
11 Matematik öğretim yöntem ve teknikleri  
12 Matematik öğretiminde kullanılan materyaller  
13 Matematik öğretiminde ölçme-değerlendirme  
14 Öğretmen yeterlilikleri  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Derleme ders notu
Diğer Kaynaklar Ortaokul matematik öğretim programı

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Sınıf içi uygulamalarda kullanılacak etkinlik yaprakları
Ödevler
  • Matematiksel bir kavramın ilkokul, ortaokul ve lise programında nasıl ele alındığının kazanım bazında incelenmesi
  • Ortaokul matematik programında yer alan öğrenme alanlarından birer kazanım seçilerek ders planı hazırlanması ve uygulanması
Sınavlar Final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI Sayısı Katkı Yüzdesi
Final Sınavı 1 40
Ödev 5 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İlköğretim matematik ve geometri öğretim programlarında yer alan konu ve kavramların tarihsel, kültürel ve bilimsel gelişimi hakkında bilgi sahibidir.         X
2 Matematik ve geometrideki temel kavram ve konuları diğer disiplinlere ve gerçek hayattaki durumlara uygular.         X
3 Matematiksel süreçleri (problem çözme, ispat yapma, vb.) verilen durumlar üzerinde doğru bir şekilde uygular.         X
4 İlköğretim matematik ve geometri öğretim programlarının vizyon, felsefe ve kuramsal dayanaklarına uygun olarak matematik ve geometri öğretim sürecini planlar.   X      
5 Öğrencilerin yaş, sınıf seviyesi, bireysel farklılıklar ve hazırbulunuşluk durumlarına uygun öğretim yöntem ve tekniklerini matematik ve geometri derslerinde uygular.   X      
6 Matematik ve geometri öğretiminde uygun kaynak, materyal ve teknolojileri uygular ve geliştirir.       X  
7 Matematik öğretiminde uygun kaynak, materyal ve teknolojileri uygular ve geliştirir.     X    
8 Matematik ve geometri öğrenim sürecini, öğrencilerin gelişimini ve başarısını izler ve uygun ölçme araçları kullanarak değerlendirir. X        
9 Matematik eğitimi alanındaki gelişmeleri takip ederek mesleki bilgilerini geliştirir. X        
10 Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak matematik eğitimi alanının gelişimine katkıda bulunur. X        

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 2 30
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 1 15
Ödev 5 5 25
Final Sınavı 1 5 5
Toplam İş Yükü     75
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3
Dersin AKTS Kredisi     3