• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ED 362
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilerin sınıf çevresinin fiziksel, sosyal, psikolojik, bilişsel özelliklerinin farkına varmalarını, etkili öğrenme ortamlarının yaratılması için gerekli becerileri ve yöntemleri geliştirmelerini, bu yöntem ve becerileri eğitim ortamının bir işlevi olarak değerlendirmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Bu dersin içeriği güvenli ve destekleyici bir öğrenme çevresinin yaratılması için gerekli teorik ve pratik  yaklaşımlarından oluşur. Bu doğrultuda a)temel yönetim ilkeleri, b) davranış yönetimi ve c) öğretimsel süreçlere odaklanılacaktır. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Tartışma 3: İşbirlikli Öğrenme
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğrenciler temel sınıf yönetim teori ve yaklaşımlarını açıklayabilir. 11 A,C 
Öğrenciler sınıfın ve okulun fiziksel çevresini kavrayabilirler. 11,9 1,3  A,C 
Sınıf kurallarını tanımlayabilir ve uygulayabilirler. 9,10 1,3 A,C 
Öğrenciler sınıf içi etkileşim ve iletişimin sınıf yönetimindeki fonksiyonlarını analiz ederler. 9,11 3,4  A,C 
Öğrenciler sınıf kültürü ve iklimini kavrarlar. 9,11 2,4  A,C 
Öğrenciler motivasyonun sınıf yönetimindeki etkilerini analiz ederler. 9,11 2.3  A,C

Kaynaklar

 

KAYNAKLAR
Ders Notu J. McLeoad, J. Fisher& G. Hoover The Key Elements of Classroom Management
Diğer Kaynaklar Thomas L. Good& Jere E. Brophy. Looking in Classrooms. Pearson

Materyal Paylaşımı

 

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Ödev 1 40
Toplam   70
Finalin Başarıya Oranı   30
Yıl içinin Başarıya Oranı   70
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Ortaöğretim matematik ve geometri öğretim programlarında yer alan matematik ve geometri konularında derin bilgi sahibi olmak X          
2 Ortaöğretim matematik ve geometri öğretim programlarında yer alan konu ve kavramların tarihsel, kültürel ve bilimsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olmak X          
3 Matematik ve geometrideki temel kavram ve konuları diğer disiplinlere ve gerçek hayattaki durumlara uygulayabilmek X          
4 Matematiksel süreçleri (problem çözme, ispat yapma, vb.) verilen durumlar üzerinde doğru bir şekilde uygulayabilmek X          
5 Ortaöğretim matematik ve geometri öğretim programlarının vizyon, felsefe ve kuramsal dayanaklarına uygun olarak matematik ve geometri öğretim sürecini planlayabilmek   X        
6 Öğrencilerin yaş, sınıf seviyesi, bireysel farklılıklar ve hazırbulunuşluk durumlarına uygun öğretim yöntem ve tekniklerini matematik ve geometri derslerinde uygulayabilmek       X    
7   Matematik ve geometri öğrenmeyi teşvik edici sınıf ortamı oluşturabilmek         X  
8 Matematik ve geometri öğretiminde uygun kaynak, materyal ve teknolojileri uygulayabilmek ve geliştirebilmek     X      
9 Matematik ve geometri öğrenim sürecini, öğrencilerin gelişimini ve başarısını izleyebilmek ve uygun ölçme araçları kullanarak değerlendirebilmek       X    
10 Matematik eğitimi alanındaki gelişmeleri takip ederek mesleki bilgilerini geliştirmek     X      
11 Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak matematik eğitimi alanının gelişimine katkıda bulunmak.   X        
12 Türk eğitim sisteminin dayandığı temel değer ve ilkeleri, amaçlarını, yapısını ve mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge, vb.) bilmek ve bunlara uygun davranmak . X          

AKTS İş Yükü Tablosu

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 15 2 30
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 2 30
Ara Sınav 1 5 5
Ödev 1 5 5
Final 1 5 5
Toplam İş Yükü     75
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3
Dersin AKTS Kredisi     3