• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
EDEM 305
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Kredi: 
2
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, temel istatistik kavramlarını ve bunların birbiriyle olan ilişkilerini incelemektir.
Dersin İçeriği: 
Örneklem, verilerin düzenlenmesi ve analizi; örnekleme dağılımı ve tahmin etme; güven aralığı kavramı; iki kitle ortalamasının farkı için aralık tahmini, iki kitle varyansının oranı için aralık tahmini, binom parametresi p için aralık tahmini; hipotez testleri, korelasyon ve regresyon.

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım 2. Örnek Olay 3. Tartışma 4. Gösterim 5. Grup çalışması 6. Mikroöğretim 7. Problem Çözme
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test C. Boşluk doldurma D. Doğru -Yanlış E. Sözlü sınav F. Portfolyo G. Performans H. Rapor

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Betimsel ve çıkarımsal istatistik kavramlarını açıklar. 2 1 A, E
2) Merkezi eğilimi ölçülerini hesaplar ve anlamlı şekilde yorumlar. 1, 2, 3, 4 1, 7 A, E
3) Yayılım ölçülerini hesaplar ve anlamlı şekilde yorumlar. 1, 3 1, 7 A, E
4) Verili hipotezleri uygun yöntemlerle test eder. 1, 3 2, 7 A, E
5) İki değişken arasındaki ilişkiyi ölçmek için korelasyon katsayısını hesaplar ve regresyon denklemini yazar. 1, 2, 3, 4 2, 7 A, E

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Örneklem, verilerin düzenlenmesi ve analizi  
2 Merkezi Eğilim Ölçüleri  
3 Yayılım Ölçüleri  
4 Örnekleme dağılımı ve tahmin etme  
5 Güven aralığı kavramı  
6 İki kitle ortalamasının farkı için aralık tahmini  
7 Binom parametresi p için aralık tahmini  
8 Ara Sınav  
9 Hipotez testleri  
10 Hipotez testleri, z-puanı ile hipotez testi  
11 Hipotez testleri, t-puanı ile hipotez testi  
12 Hipotez testleri, ANOVA  
13 Korelasyon  
14 Regresyon  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Gravetter, F.J. and Wallnau, L.B. (2012). Statistics for the Behavioral Sciences. 9th edition. Wadsworth, USA.

Pallant, J. (2011). SPSS Survival Manual: A Step by Step Guide to data Analysis using SPSS, 4th edition. Open University Press, USA

Diğer Kaynaklar Ders Notları

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Hipotez testlerine örnek makaleler
Ödevler Verilen verilere uygun hipotez testlerini belirleme ve Spss ile analiz etme
Sınavlar Ara sınav ve final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI Sayısı Katkı Yüzdesi
Ara Sınav 1 40
Final Sınavı 1 40
Ödev 1 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İlköğretim matematik ve geometri öğretim programlarında yer alan konu ve kavramların tarihsel, kültürel ve bilimsel gelişimi hakkında bilgi sahibidir.         X
2 Matematik ve geometrideki temel kavram ve konuları diğer disiplinlere ve gerçek hayattaki durumlara uygular.         X
3 Matematiksel süreçleri (problem çözme, ispat yapma, vb.) verilen durumlar üzerinde doğru bir şekilde uygular.         X
4 İlköğretim matematik ve geometri öğretim programlarının vizyon, felsefe ve kuramsal dayanaklarına uygun olarak matematik ve geometri öğretim sürecini planlar.         X
5 Öğrencilerin yaş, sınıf seviyesi, bireysel farklılıklar ve hazırbulunuşluk durumlarına uygun öğretim yöntem ve tekniklerini matematik ve geometri derslerinde uygular.   X      
6 Öğrencilerin matematiksel düşünme becerilerinin gelişimine ve değerlendirilmesine yönelik uygun yöntem ve materyalleri belirler ve uygular.   X      
7 Matematik ve geometri öğretiminde uygun kaynak, materyal ve teknolojileri uygular ve geliştirir.   X      
8 Matematik ve geometri öğrenim sürecini, öğrencilerin gelişimini ve başarısını izler ve uygun ölçme araçları kullanarak değerlendirir.   X      
9 Matematik eğitimi alanındaki gelişmeleri takip ederek mesleki bilgilerini geliştirir. X        
10 Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak matematik eğitimi alanının gelişimine katkıda bulunur.       X  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 2 30
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 1 15
Ara Sınav 1 5 5
Ödev 1 2 2
Final Sınavı 1 5 5
Toplam İş Yükü     57
Toplam İş Yükü / 25 (s)     2,28
Dersin AKTS Kredisi     2