• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ED 353
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Eğitim ve öğretimde ölçme ve değerlendirme ile ilgili kavramları tanıyarak, ölçmede geçerli, güvenilir ve kullanışlı ölçme tekniklerini nasıl kullanacağını ve ölçme sonuçları ile ilgili istatistiksel yöntemleri kullanma.
Dersin İçeriği: 

Ölçme ve değerlendirmeyle ilgili kavramlar; Ölçmede hata; Korelasyon; Ölçme aracında bulunması gereken nitelikler: güvenirlik ve geçerlik; Eğitimde kullanılan ölçme araç ve yöntemleri; Test geliştirme süreci ve madde analizi; Test puanları üzerinde istatistiksel işlemler; Standart puanlar

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi, 2. Örnek Olay Yöntemi, 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk -doldurma 4. Doğru -Yanlış 5. Sözlü sınav 6. Portfolyo

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Ölçme, değerlendirme ve ölçek kavramlarını açıklar. 2,7,8,9,10 1.,3.,4. 1.,3.,4
Ölçmede hata türlerini yorumlar. 2,7,8,9,10 1.,3.,4. 1.,3.,4
Bir ölçme aracında bulunması gerekli özellikleri (geçerlik, güvenirlik ve kullanışlılık) açıklar. 2,7,8,9,10 1.,3.,4. 1.,3.,4
Ölçmede geçerlik ve güvenirlik arsındaki ilişkiyi açıklar. 2,7,8,9,10 1.,3.,4. 1.,3.,4
Ölçme tekniklerini (yazılı sınavlar, çoktan seçmeli testler, doğru yanlış testleri, kısa cevap testleri, sözlü sınavlar) bütün özellikleri ile açıklar. 2,7,8,9,10 1.,3.,4. 1.,3.,4
Test planını hazırlar. 2,7,8,9,10 1.,3.,4. 1.,3.,4
Test analizlerini (güçlük indeksi ve ayırt edicilik gücü) bilir ve test sorularının güçlük indekslerini ve ayırt ediciliklerini hesaplar. 2,7,8,9,10 1.,3.,4. 1.,3.,4
Merkezi yığılma ölçülerinin(mod, medyan, aritmetik ortalama) ve merkezi dağılım ölçülerinin (ranj, standart sapma, çeyrek sapma, normal dağılım hesaplamalarını yapar. 2,7,8,9,10 1,3,4 1.,3.,4
Test geliştirme tekniklerini kullanır. 2,7,8,9,10 1,3,4 1,2,3,4,5,6
Öğrenci ürün dosyası ve performans değerlendirmenin özelliklerini tartışır. 2,7,8,9,10 1,3,4 1,2,3,4,5,6

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ölçme ve değerlendirme temel kavramlar. Sistem yaklaşımı.  
2 Doğrudan ölçme, dolaylı ölçme, ölçek, ölçüt, bağıl ve mutlak ölçüt, ölçmede hata türleri ve ölçek çeşitleri.  
3 Bir ölçme aracında bulunması gereken özellikler: geçerlik, güvenirlik ve kullanışlılık  
4 Bir ölçme aracında bulunması gereken özellikler: geçerlik, güvenirlik ve kullanışlılık  
5 Geçerlik ile güvenirlik arasındaki ilişi.  
6 Test analizleri  
7 Test analizleri  
8 Sözlü sınavlar, kısa cevap testleri, doğru yanlış testleri , eşleştirmeli testler ve çoktan seçmeli testler  
9 Merkezi yığılma ölçüleri (mod, medyan, aritmetik ortalama)  
10 Merkezi dağılım ölçüleri (ranj, standart kayma, çeyrek kayma, normal dağılım)  
11 Test puanları üzerinde bazı istatistiksel işlemler: Z ve T puanının hesaplanm  
12 Duyuşsal ve Psikomotor alan davranışlarının ölçülmesi.  
13 Portfolyo değerlendirme  
14 Test hazırlama  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Measurement and Assessment in Teaching, M. David Miller, Robert L. Linn, Norman E. Gronlund, 2009  Pearson Pub. 
Diğer Kaynaklar Eğitimde ve Psikolojide Ölçme. Yaşar Baykul. 2010. PegemA Yay. 

Materyal Paylaşımı

 

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav    
Ödev 1 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 PDR’nin geçmişini, temel felsefesini ve ilkelerini bilmek ve uygulamak            
2 PDR alanında koordinasyon, konsültasyon/müşavirlik ve süpervizyonun anlam ve önemini kavramak ve uygulayabilmek         X  
3 Ulusal ve uluslar arası PDR dernekleri tarafından kabul edilmiş etik kuralları bilmek ve uygulamak         X  
4 Çok kültürlü bir yaklaşımla herkesi olduğu gibi/her türlü özellikleriyle kabul etmeyi öğrenmek     X      
5 Kültürel farkındalık, kültürel sosyal adalet, çatışma çözme ve diğer kültürel davranışlarıyla ilgili teorileri/bilgileri; insan ruhunun, aklının ve bedeninin gelişimi ve sağlığı için öğrenmek ve uygulamak   X        
6 Gelişim, öğrenme ve kişilik gelişimiyle ilgili teorileri, bireyin yaşam boyu olumlu yönde gelişimi ve iyilik halini kolaylaştıracak şekilde öğrenmek ve uygulamak X          
7 Normal ve anormal davranışları etkileyen çevresel faktörleri, psikopatolojiyi, özürlülük durumlarını ve gelişim sürecindeki krizleri anlamak         X  
8 Global ekonomide belirli gruplara uygulananları da içerecek şekilde, kariyer danışmanlığı, süreçleri, teknikleri ve kaynakları kariyer gelişimi ile karar verme modellerini öğrenmek ve uygulamak         X  
9 Psikolojik danışmanlık teorilerini öğrenerek uygulamada danışanlara uygun müdahale tekniklerini farketmek ve kullanmak       X    
10 Grup sürecini, grup üyelerinin rol ve davranışlarını, grup çalışmasının terapötik faktörlerini, gelişimsel aşama içeren grup dinamiklerinin ilke ve tekniklerini öğrenmek   X        

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav - - -
Ödev 1 1 1
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü     94
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3,76
Dersin AKTS Kredisi     4