• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
EDEM 312
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, cebir ve cebirsel düşünmenin ne olduğunu incelemek, bu konuların öğretimi ile ilgili güncel yöntemleri tartışmaktır.
Dersin İçeriği: 
Cebirsel düşünme, cebirsel düşünmenin matematik öğretimindeki önemi; cebir öncesi dönem; aritmetik-cebir ilişkisi; genelleştirilmiş aritmetik ve fonksiyonel düşünme; temel cebir kavramları; cebir öğretiminde farklı gösterimler; değişken, cebirsel ifade, eşitlik ve denklem, doğrusal denklemler, özdeşlikler ve eşitsizlikler konularının öğretimi (ders içeriğini düzenleme, uygun öğretim materyallerini ve stratejilerini kullanma vb.); bu konulara ilişkin öğrenci bilgisi (kavramlara ilişkin öğrenci düşüncesini anlama, yorumlama, öğrencilerin yaşadığı zorlukları, hatalarını, kavram yanılgılarını ve bunların nedenlerini bilme); bu konuların günlük hayat ve diğer derslerle ilişkisi.

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım 2. Örnek Olay 3. Tartışma 4. Gösterim 5. Grup çalışması 6. Mikroöğretim 7. Problem Çözme
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test C. Boşluk doldurma D. Doğru -Yanlış E. Sözlü sınav F. Portfolyo G. Performans H. Rapor

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Cebirsel düşünme ve cebirsel düşünmenin matematik öğretimindeki önemini açıklar. 2 1 A, E
2) Aritmetik ve Cebir arasında ilişki kurar. 1, 2, 3, 4 1, 7 A, E
3) Temel cebirsel kavramların işlevlerini açıklar. 1, 3 1, 7 A, E
4) Temel cebirsel kavramların öğretimi için ders içeriği hazırlar. 1, 3, 6, 8 3, 4,5 A, H
5) Cebirin günlük hayat kullanımlarını örneklendirir. 1, 2, 3, 8 3, 4,5 A, H

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Cebirsel düşünme  
2 Cebirsel düşünmenin matematik öğretimindeki önemi  
3 Cebir öncesi dönem; aritmetik-cebir ilişkisi  
4 Genelleştirilmiş aritmetik ve fonksiyonel düşünme  
5 Temel cebir kavramları; cebir öğretiminde farklı gösterimler; değişken, cebirsel ifade  
6 Eşitlik ve denklem, doğrusal denklemler  
7 Özdeşlikler ve eşitsizlikler  
8 Ara sınav  
9 Cebir öğretimi  
10 Cebir ile ilgili temel kavramların öğretimi  
11 Cebir ile ilgili kavram yanılgıları ve nedenleri  
12 Cebirin günlük hayat ve diğer derslerle ilişkisi  
13 Cebir Öğretiminde kullanılabilecek materyaller  
14 Cebir Öğretiminde kullanılabilecek öğretim stratejileri  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Van de Walle, J.A., Karp, K.S., & Bay Williams, J.M. (2013). Elementary and middle school mathematics: Teaching developmentally. 8th Edition. Boston: Pearson.
Diğer Kaynaklar Ders Notları

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler
  1. Cebir ile ilgili ders planı hazırlama
  2. Hazırlanan ders planını sınıfta uygulama
Sınavlar Ara sınav ve final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI Sayısı Katkı Yüzdesi
Ara Sınav 1 30
Final Sınavı 1 40
Ödev 2 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İlköğretim matematik ve geometri öğretim programlarında yer alan konu ve kavramların tarihsel, kültürel ve bilimsel gelişimi hakkında bilgi sahibidir.         X
2 Matematik ve geometrideki temel kavram ve konuları diğer disiplinlere ve gerçek hayattaki durumlara uygular.         X
3 Matematiksel süreçleri (problem çözme, ispat yapma, vb.) verilen durumlar üzerinde doğru bir şekilde uygular.         X
4 İlköğretim matematik ve geometri öğretim programlarının vizyon, felsefe ve kuramsal dayanaklarına uygun olarak matematik ve geometri öğretim sürecini planlar.         X
5 Öğrencilerin yaş, sınıf seviyesi, bireysel farklılıklar ve hazırbulunuşluk durumlarına uygun öğretim yöntem ve tekniklerini matematik ve geometri derslerinde uygular.         X
6 Öğrencilerin matematiksel düşünme becerilerinin gelişimine ve değerlendirilmesine yönelik uygun yöntem ve materyalleri belirler ve uygular.   X      
7 Matematik ve geometri öğretiminde uygun kaynak, materyal ve teknolojileri uygular ve geliştirir.         X
8 Matematik ve geometri öğrenim sürecini, öğrencilerin gelişimini ve başarısını izler ve uygun ölçme araçları kullanarak değerlendirir.       X  
9 Matematik eğitimi alanındaki gelişmeleri takip ederek mesleki bilgilerini geliştirir.     X    
10 Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak matematik eğitimi alanının gelişimine katkıda bulunur. X        

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 2 30
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 2 10 20
Final Sınavı 1 20 20
Toplam İş Yükü     125
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5
Dersin AKTS Kredisi     5