• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
EDEM 411
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, farklı matematik konuları ilgili karşılaşılabilecek kavram yanılgılarını incelemek, bu yanılgıların giderilmesine yönelik güncel yöntemleri tartışmaktır.
Dersin İçeriği: 

Matematiksel hata, zorluk ve kavram yanılgısı; kavram yanılgısı çeşitleri, matematiksel kavramlar ve alan yazında bu kavramlarla ilişkili yaygın yanılgılar; ortaokul öğrencilerinin düşünme süreçlerini ortaya çıkarıcı sorgulama teknikleri; konu alanın özelliklerine ve öğrencilerin bireysel farklılıklarına göre kavram yanılgılarına ilişkin çözüm önerileri üretme.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım 2. Örnek Olay 3. Tartışma 4. Gösterim 5. Grup çalışması 6. Mikroöğretim 7. Problem Çözme
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test C. Boşluk doldurma D. Doğru -Yanlış E. Sözlü sınav F. Portfolyo G. Performans H. Rapor

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Kavram yanılgısının tanımını yapar.  2 1 A, E
2) Farklı matematik konuları ile ilgili kavram yanılgısı örnekleri verir. 1, 2, 3, 4 1, 2, 7 A, E
3) Kavram yanılgılarını ortaya çıkarmaya yönelik sorgulama teknikleri uygular. 1, 3 2, 7 A, E
4) Kavram yanılgılarını gidermeye yönelik ders içeriği hazırlar. 1, 3, 6, 8 3, 4,5  A, H
5) Kavram yanılgılarını gidermeye yönelik ders uygulaması yapar. 1, 2, 3, 8 3, 4,5  A, H

Dersin Akışı

 

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Matematiksel hata, zorluk ve kavram yanılgısı;   
2 Matematiksel hata, zorluk ve kavram yanılgısı;  
3 Kavram yanılgısı çeşitleri,  
4 Kavram yanılgısı çeşitleri,  
5 Matematiksel kavramlar ve alan yazında bu kavramlarla ilişkili yaygın yanılgılar;  
6 Matematiksel kavramlar ve alan yazında bu kavramlarla ilişkili yaygın yanılgılar;  
7 Matematiksel kavramlar ve alan yazında bu kavramlarla ilişkili yaygın yanılgılar;  
8 Ara sınav  
9 Ortaokul öğrencilerinin düşünme süreçlerini ortaya çıkarıcı sorgulama teknikleri;  
10 Ortaokul öğrencilerinin düşünme süreçlerini ortaya çıkarıcı sorgulama teknikleri;  
11 Ortaokul öğrencilerinin düşünme süreçlerini ortaya çıkarıcı sorgulama teknikleri;  
12 Konu alanın özelliklerine ve öğrencilerin bireysel farklılıklarına göre kavram yanılgılarına ilişkin çözüm önerileri üretme.  
13 Konu alanın özelliklerine ve öğrencilerin bireysel farklılıklarına göre kavram yanılgılarına ilişkin çözüm önerileri üretme.  
14 Konu alanın özelliklerine ve öğrencilerin bireysel farklılıklarına göre kavram yanılgılarına ilişkin çözüm önerileri üretme.  

Kaynaklar

 

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar Ders Notları

Materyal Paylaşımı

 

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler
  1. Kavram yanılgılarını ortaya çıkarmaya ve gidermeye yönelik ders planı hazırlama 
  2. Hazırlanan ders planını sınıfta uygulama
Sınavlar Ara sınav ve final sınavı

Değerlendirme Sistemi

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI Sayısı Katkı Yüzdesi
Ara Sınav 1 30
Final Sınavı 1 40
Ödev 2 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İlköğretim matematik ve geometri öğretim programlarında yer alan matematik ve geometri konularında derin bilgi sahibidir.         X
2 İlköğretim matematik ve geometri öğretim programlarında yer alan konu ve kavramların tarihsel, kültürel ve bilimsel gelişimi hakkında bilgi sahibidir.         X
3 Matematik ve geometrideki temel kavram ve konuları diğer disiplinlere ve gerçek hayattaki durumlara uygular.         X
4 Matematiksel süreçleri (problem çözme, ispat yapma, vb.) verilen durumlar üzerinde doğru bir şekilde uygular.         X
5 İlköğretim matematik ve geometri öğretim programlarının vizyon, felsefe ve kuramsal dayanaklarına uygun olarak matematik ve geometri öğretim sürecini planlar.         X
6 Öğrencilerin yaş, sınıf seviyesi, bireysel farklılıklar ve hazırbulunuşluk durumlarına uygun öğretim yöntem ve tekniklerini matematik ve geometri derslerinde uygular.          X
7 Matematik ve geometri öğrenmeyi teşvik edici sınıf ortamı oluşturur. X        
8 Matematik ve geometri öğretiminde uygun kaynak, materyal ve teknolojileri uygular ve geliştirir.          X
9 Matematik öğretimine yardımcı güncel teknolojileri bilir ve kullanır.       X  
10 Matematik ve geometri öğrenim sürecini, öğrencilerin gelişimini ve başarısını izler ve uygun ölçme araçları kullanarak değerlendirir.        X  
11 Matematik eğitimi alanındaki gelişmeleri takip ederek mesleki bilgilerini geliştirir.     X    
12 Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak matematik eğitimi alanının gelişimine katkıda bulunur. X        
13 Türk eğitim sisteminin dayandığı temel değer ve ilkeleri, amaçlarını, yapısını ve mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge, vb.) bilir ve bunlara uygun davranır. X        

AKTS İş Yükü Tablosu

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 2 30
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 1 15
Ara Sınav 1 5 5
Ödev 2 5 10
Final Sınavı 1 15 15
Toplam İş Yükü     75
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3
Dersin AKTS Kredisi     3