• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ED 103
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, öğrencilerin eğitimde rehberliğe yönelik bilgi, beceri ve tutum geliştirmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Rehberlik tarihi, rehberlik ve psikolojik danışmanlığın temel ilkelerine yönelik anlayış geliştirmek, öğretmenlerin rehberlikteki rollerini ve işlevlerini tanımak, eğitimde rehberlik türlerini tanımaya yönelik bilgiler.

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk doldurma 4. Doğru -Yanlış 5. Sözlü sınav 6. Portfolyo

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1)Rehberliğin temel ilkelerini ve teorik çerçevesini kavrar. 1,2,3,4,7,10 1,2,3,4 1,2,3,4
2)Rehberlikte öğretmenlerin rol ve işlevlerini tanır. 1,2,3,4,5,7,8,9,10 1,2,3,4 1,2,3,4
3)Rehberlikte kullanılan tekniklerle ilgili genel bilgileri kavrar. 1,3,4,5 1,2,3,4 1,2,3,4
4)Rehberlik ve psikolojik danışmanlığın diğer alanlardan nasıl farklılaştığını anlar. 1,2,3,5 1,2,3,4 1,2,3,4

Dersin Akışı

Öğretim Yöntemleri: 1. Anlatım Yöntemi    2. Örnek Olay Yöntemi     3. Problem Çözme Yöntemi    4. Tartışma Yöntemi   5. Gösteri Yöntemi  6. Grup çalışması
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri: 1. Yazılı sınav       2. Çoktan seçmeli test          3. Boşluk doldurma     4. Doğru -Yanlış      5. Sözlü sınav   6. Portfolyo  

 

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma, giriş, dersin tanıtımı Ders notu
2 Rehberlik ve psikolojik danışmanın ilkeleri Ders notu
3 Eğitimde rehberlik, eğitimde rehberliğin temel kavramları Ders notu
4 Eğitimde rehberliğin önemi Ders notu
5 Eğitimde rehberliğin amaçları Ders notu
6 Eğitimde rehberliğin türleri Ders notu
7 Eğitimde rehberliğin türleri Ders notu
8 Ara sınav Ders notu
9 Öğretmenlerin eğitsel rehberlik çerçevesindeki rol ve sorumlulukları Ders notu
10 Öğretmenlerin eğitsel rehberlik çerçevesindeki rol ve sorumlulukları Ders notu
11 Öğrenci ödevlerinin sunulması  
12 Öğrenci ödevlerinin sunulması  
13 Öğrenci ödevlerinin sunulması  
14 Genel tekrar Ders notu

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar  
Deniz, M. E.and Erözkan, A. (2017). Psikolojik Danışma ve Rehberlik. 11th ed. Ankara: Pegem Academy Publishing

Yeşilyaprak, B. (2016). 21.Yüzyılda Eğitimde Rehberlik Hizmetleri: Gelişimsel Yaklaşım. (26.Basım). Ankara: Nobel Academy Publishing

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Sınıf içinde veya mail yoluyla paylaşılmaktadır. 
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav - -
Ödev 1 10
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 PDR’nin geçmişini, temel felsefesini ve ilkelerini bilmek ve uygulamak         X  
2 PDR alanında koordinasyon, konsültasyon/müşavirlik ve süpervizyonun anlam ve önemini kavramak ve uygulayabilmek       X    
3 Ulusal ve uluslararası PDR dernekleri tarafından kabul edilmiş etik kuralları bilmek ve uygulamak       X    
4 Çok kültürlü bir yaklaşımla herkesi olduğu gibi/her türlü özellikleriyle kabul etmeyi öğrenmek       X    
5 Kültürel farkındalık, kültürel sosyal adalet, çatışma çözme ve diğer kültürel davranışlarıyla ilgili teorileri/bilgileri; insan ruhunun, aklının ve bedeninin gelişimi ve sağlığı için öğrenmek ve uygulamak     X      
6 Gelişim, öğrenme ve kişilik gelişimiyle ilgili teorileri, bireyin yaşam boyu olumlu yönde gelişimi ve iyilik halini kolaylaştıracak şekilde öğrenmek ve uygulamak     X      
7 Normal ve anormal davranışları etkileyen çevresel faktörleri, psikopatolojiyi, özürlülük durumlarını ve gelişim sürecindeki krizleri anlamak     X      
8 Global ekonomide belirli gruplara uygulananları da içerecek şekilde, kariyer danışmanlığı, süreçleri, teknikleri ve kaynakları kariyer gelişimi ile karar verme modellerini öğrenmek ve uygulamak     X      
9 Psikolojik danışmanlık teorilerini öğrenerek uygulamada danışanlara uygun müdahale tekniklerini fark etmek ve kullanmak   X        
10 Grup sürecini, grup üyelerinin rol ve davranışlarını, grup çalışmasının terapötik faktörlerini, gelişimsel aşama içeren grup dinamiklerinin ilke ve tekniklerini öğrenmek     X      

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav - - -
Ödev 1 6 6
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     102
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,08
Dersin AKTS Kredisi     4