• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
EDEM 289
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
2
Kredi: 
2
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, matematik programında sayılar ve cebir öğrenme alanlarındaki temel kavramları ve bunların birbiriyle ilişkilerini tartışmaktır.
Dersin İçeriği: 

Matematiğin kendine özgü sembolleri ve terminolojisi olan bir dil olduğunu fark etme, matematiğin sembol ve terimlerini etkili ve doğru kullanma, matematiksel dili matematiğin kendi içinde, farklı disiplinlerde ve yaşantısında uygun ve etkili bir biçimde kullanma, somut model, şekil, resim, grafik, tablo, sembol vb. farklı temsil biçimlerini kullanarak matematiksel düşünceleri ifade etme; matematiksel düşünceleri sözlü ve yazılı ifade etme, günlük dili, matematiksel dil ve sembollerle, matematiksel dili, günlük dil ve sembollerle ilişkilendirme; matematiksel düşüncelerin doğruluğunu ve anlamını yorumlama.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım 2. Örnek Olay 3. Tartışma 4. Gösterim 5. Grup çalışması 6. Mikroöğretim 7. Problem Çözme
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test C. Boşluk doldurma D. Doğru -Yanlış E. Sözlü sınav F. Portfolyo G. Performans H. Rapor

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Matematik kavramlarını, gösterimleri ve sembolleri bilir. 1 1, 3 A, E
2) Matematiksel sembol ve terimleri doğru şekilde kullanır. 1, 2 1, 3, 4 A, E
3) Matematik dilini diğer disiplinlerde ve günlük yaşamda uygun bir şekilde kullanır. 1, 2, 3 1, 3, 7 A, E
4) Matematiksel kavramları uygun sembol, somut materyal, tablo, grafik vb. ve farklı temsil şekilleriyle açıklar. 1, 2, 3 3, 7 A, E
5) Matematiksel düşüncelerin anlamını ve doğruluğunu değerlendirir. 3 5, 7 A, E

Dersin Akışı

 

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Matematik dilinin gelişimi  
2 Matematik dilinin gelişimi  
3 Farklı temsil şekilleri  
4 Farklı temsil şekilleri  
5 Matematik dilinin kullanımı  
6 Matematik dilinin kullanımı  
7 Matematik dilinin kullanımı  
8 Ara Sınav  
9 Matematik dilinin farklı disiplinlerde kullanımı  
10 Matematik dilinin günlük yaşamda kullanımı  
11 Matematiksel iletişimin temelleri  
12 Matematiksel iletişim becerileri  
13 Matematiksel iletişim becerilerinin öğretimi  
14 Matematiksel iletişim becerilerinin öğretimi  

Kaynaklar

 

KAYNAKLAR
Ders Notu Ders notları
Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

 

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Sınıf içi uygulamalarda kullanılacak etkinlik yaprakları 
Ödevler Ödevlerin içerikleri Moodle’da verilecektir.
Sınavlar Ara sınav ve final sınavı

Değerlendirme Sistemi

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI Sayısı Katkı Yüzdesi
Ara Sınav 1 40
Final Sınavı 1 40
Ödev 3 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İlköğretim matematik öğretim programlarında yer alan konu ve kavramların tarihsel, kültürel ve bilimsel gelişimi hakkında bilgi sahibidir.        X  
2 Matematik ve geometrideki temel kavram ve konuları diğer disiplinlere ve gerçek hayattaki durumlara uygular.     X    
3 Matematiksel süreçleri (problem çözme, ispat yapma, vb.) verilen durumlar üzerinde doğru bir şekilde uygular.         X
4 İlköğretim matematik öğretim programının vizyon, felsefe ve kuramsal dayanaklarını bilir ve bunlara uygun olarak matematik öğretim sürecini planlar.     X    
5 Öğrencilerin yaş, sınıf seviyesi, bireysel farklılıklar ve hazırbulunuşluk durumlarına uygun öğretim yöntem ve tekniklerini matematik derslerinde uygular.      X    
6 Öğrencilerin matematiksel düşünme becerilerinin gelişimine ve değerlendirilmesine yönelik uygun yöntem ve materyalleri belirler ve uygular.   X      
7 Matematik öğretiminde uygun kaynak, materyal ve teknolojileri uygular ve geliştirir.   X      
8 Matematik öğrenim sürecini, öğrencilerin gelişimini ve başarısını izler ve uygun ölçme araçları kullanarak değerlendirir.  X        
9 Matematik eğitimi alanındaki gelişmeleri takip ederek mesleki bilgilerini geliştirir. X        
10 Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak matematik eğitimi alanının gelişimine katkıda bulunur. X        

AKTS İş Yükü Tablosu

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 2 30
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 2 30
Ara Sınav 1 7 7
Ödev 3 5 15
Final Sınavı 1 8 8
Toplam İş Yükü     90
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3,6
Dersin AKTS Kredisi     4