• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
EDEM 325
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders eleştirel düşünme becerilerinin kullanımını tanıtır. Eleştirel okuma, yazma, yansıtma ve problem çözmeye vurgu yapılacaktır. Bitirdikten sonra öğrenciler, verilen metinleri ve kitapları analiz ederken eleştirel düşünme becerilerinin kullanımını sözlü ve yazılı olarak gösterebilmelidir.
Dersin İçeriği: 

Düşünme becerileri ve düşünme becerilerini geliştirme. Tümdengelimsel olarak geçerli sonuçlar çıkarma. Eleştirel düşünme becerileri. Eleştirel Düşünme ve Türk Eğitim Sistemi. Eleştirel Düşünme ve Matematiksel Modelleme. Eleştirel Matematik Eğitimi. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım 2. Örnek olay 3. Tartışma 4. Gösterim 5. Grup çalışması 6. Mikroöğretim 7. Problem çözme
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test C. Boşluk doldurma D. Doğru -Yanlış E. Sözlü sınav F. Portfolyo G. Performans H. Rapor

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin öğrenme çıktıları Program çıktıları Öğretim yöntemleri Ölçme yöntemleri
1 Eleştirel düşünme hakkında kişisel düşüncelerini açıklar 4, 7 1, 3, 7 A
2 Eleştirel düşünme becerilerine ilişkin temel kavramları açıklar 7 1, 3, 7 A, F
3 Eleştirel düşünme sürecini açıklar 4 1, 3, 5, 7 A
4 Problem çözmek için eleştirel düşünme becerilerini kullanır 4, 5 1, 3 A, F, G
5 Matematik eğitimi kapsamında problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirir 5, 7 3, 5, 6 E, G, F
6 Eleştirel matematik eğitiminin temel kavramlarını kavrar. 4 1, 3 A

Dersin Akışı

Hafta 1

 

Derse Giriş
Hafta 2

 

Düşünme Süreçleri

Etkinlik 1: Hırsız Kim?

Hafta 3

 

Düşünme ve Dil
Hafta 4

 

Geçerli Çıkarımlar Yapabilmek
Hafta 5

 

Argumanların İncelenmesi
Hafta 6

 

Karar Verme
Hafta 7

 

Eleştirel Düşünme ve Türk Eğitim Sistemi
Hafta 8

 

Vize 1
Hafta 9

 

Eleştirel Düşünmeden Eleştirel Pedagojiye Yolculuk
Hafta 10

 

Eleştirel Matematik Eğitimi
Hafta 11

 

Eleştirel Düşünme ve Matematiksel Modelleme
Hafta 12

 

Eleştirel pedagoji için matematiksel modelleme
Hafta 13

 

Öğrenci Sunumları
Hafta 14

 

Öğrenci Sunumları
Hafta 15

 

Ders Değerlendirmesi

 

Kaynaklar

Halpern, D. (1997). Critical Thinking Across the Curriculum. A brief edition of thought and knowledge. Lawrence Erlbaum Associates. (Or Halpern, D. (2003). Thought and knowledge: An Introduction to Critical Thinking. Lawrence Erlbaum Associates)

 

Erbaş, A.K., Çetinkaya, B., Alacacı, C., Çakıroğlu, E. (2016). Günlük Hayattan Modelleme Soruları. Ankara: TÜBA.

 

Öğretim üyesinin hazırlamış olduğu ders notları YULEARN üzerinden paylaşılır.

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Öğretim üyesinin ders notları YULEARN sistemi üzerinden paylaşılacaktır.
Ödevler Ödevler YULEARN sistemi üzerinden paylaşılacaktır.
Sınavlar Ara sınav ve Final sınavı

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmaları Katkı yüzdesi
Dönem içi çalışmalar 10
Ödev 25
Vize 25
Final 40
Toplam 100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program öğrenme çıktıları Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1 İlköğretim matematik öğretim programlarında yer alan konu ve kavramların tarihsel, kültürel ve bilimsel gelişimi hakkında bilgi sahibidir.   X      
2 Matematik ve geometrideki temel kavram ve konuları diğer disiplinlere ve gerçek hayattaki durumlara uygular.     X    
3 Matematiksel süreçleri (problem çözme, ispat yapma, vb.) verilen durumlar üzerinde doğru bir şekilde uygular.       X  
4 İlköğretim matematik öğretim programının vizyon, felsefe ve kuramsal dayanaklarını bilir ve bunlara uygun olarak matematik öğretim sürecini planlar.         X
5 Öğrencilerin yaş, sınıf seviyesi, bireysel farklılıklar ve hazırbulunuşluk durumlarına uygun öğretim yöntem ve tekniklerini matematik derslerinde uygular.         X
6 Öğrencilerin matematiksel düşünme becerilerinin gelişimine ve değerlendirilmesine yönelik uygun yöntem ve materyalleri belirler ve uygular.     X    
7 Matematik öğretiminde uygun kaynak, materyal ve teknolojileri uygular ve geliştirir.         X
8 Matematik öğrenim sürecini, öğrencilerin gelişimini ve başarısını izler ve uygun ölçme araçları kullanarak değerlendirir.   X      
9 Matematik eğitimi alanındaki gelişmeleri takip ederek mesleki bilgilerini geliştirir.     X    
10 Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak matematik eğitimi alanının gelişimine katkıda bulunur. X        

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 5 75
Ödevler 1 15 15
Vize 1 20 20
Final Sınavı 1 25 25
Toplam İş Yükü     180
Toplam İş Yükü / 25 (s)     7,2
Dersin AKTS Kredisi     7