• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
EDEM 346
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Dersin amacı, etkinlik tasarım ilkelerine uygun olarak matematik etkinlikleri tasarlamak ve uygulamaktır. Geliştirilen etkinlikler sınıf ortamında uygulanacak ve değerlendirilecektir..
Dersin İçeriği: 

Bu derste, etkinlik tanımı yapılarak, etkinlik tasarım ilkeleri, matematik etkinlik tasarımında öne çıkan hususlar ve etkinlik tasarım süreci tartışılır. Öğrencilerin tartışılan ilkeler çerçevesinde ortaokul öğrencilerine yönelik matematik etkinlikleri geliştirmesi ve bu etkinlikleri sınıf içinde uygulaması istenir. Ayrıca uygulama sonrasında etkinliklerin değerlendirmesi ve daha etkili ve verimli uygulamar için gerekli düzeltmelerin yapılması beklenir.

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım 2. Örnek olay 3. Tartışma 4. Gösterim 5. Grup çalışması 6. Mikroöğretim 7. Problem çözme
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test C. Boşluk doldurma D. Doğru -Yanlış E. Sözlü sınav F. Portfolyo G. Performans H. Rapor

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin öğrenme çıktıları Program çıktıları Öğretim yöntemleri Ölçme yöntemleri
1 Öğrenci-merkezli öğretim yöntemlerini açıklar. 4, 6 1, 3 A, E
2 Etkinlik tasarım ilk eve prensiplerini açıklar. 4, 6 1, 3, 4 A, E
3 Öğrencilerin matematiksel becerilerinin gelişimini destekleyecek etkilnikler geliştirir. 3, 4, 5, 6, 7 3, 5 E, G
4 Matematik etkinliklerini sınıf içinde uygular. 5, 6, 7 5, 6 G
5 Sınıf içinde uygulanan matematik etkinliklerini değerlendirir ve geliştirilmesine ilişkin düzenlemeler yapar. 8 3 H

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön hazırlık Değerlendirme
1 Öğrenci merkezli öğretim yöntemleri    
2 Etkinlik tasarım modelleri    
3 Etkinlik tasarımı    
4 Etkinliklerde bilişsel yük    
5 5. sınıf matematik etkinlikleri örnekleri   Ödev 1
6 6. sınıf matematik etkinlikleri örnekleri    
7 7. sınıf matematik etkinlikleri örnekleri   Ödev 2
8 8. sınıf matematik etkinlikleri örnekleri    
9 5. sınıf matematik etkinliklerini sınıf içinde uygulama ve değerlendirme   Ödev 3
10 6. sınıf matematik etkinliklerini sınıf içinde uygulama ve değerlendirme    
11 7. sınıf matematik etkinliklerini sınıf içinde uygulama ve değerlendirme   Ödev 4
12 8. sınıf matematik etkinliklerini sınıf içinde uygulama ve değerlendirme    
13 Sınıf içi uygulamalarını değerlendirme   Ödev 5
14 Yarıyıl sonu değerlendirme    
  FINAL    

 

Kaynaklar

  • MEB ortaokul (5.-8. Sınıflar) matematik öğretim programı
  • Stein, M. K., Smith, M. S., Henningsen, M. A., & Silver, E. A. (2000). Implementing standards-based mathematics instruction. Reston, VA. NCTM.
  • Y. Dede, M. F. Doğan, & F. Aslan-Tutak (2020) Matematik eğitiminde etkinlikler ve uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi
  • Diğer ders notlarına YULEARN üzerinden erişilebilinir.

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar Ara sınav ve final

 

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmaları Katkı yüzdesi
Ödevler 70
Final 30
Total 100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program öğrenme çıktıları Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1 İlköğretim matematik öğretim programlarında yer alan konu ve kavramların tarihsel, kültürel ve bilimsel gelişimi hakkında bilgi sahibidir.       X  
2 Matematik ve geometrideki temel kavram ve konuları diğer disiplinlere ve gerçek hayattaki durumlara uygular.       X  
3 Matematiksel süreçleri (problem çözme, ispat yapma, vb.) verilen durumlar üzerinde doğru bir şekilde uygular.         X
4 İlköğretim matematik öğretim programının vizyon, felsefe ve kuramsal dayanaklarını bilir ve bunlara uygun olarak matematik öğretim sürecini planlar.         X
5 Öğrencilerin yaş, sınıf seviyesi, bireysel farklılıklar ve hazırbulunuşluk durumlarına uygun öğretim yöntem ve tekniklerini matematik derslerinde uygular.         X
6 Öğrencilerin matematiksel düşünme becerilerinin gelişimine ve değerlendirilmesine yönelik uygun yöntem ve materyalleri belirler ve uygular.         X
7 Matematik öğretiminde uygun kaynak, materyal ve teknolojileri uygular ve geliştirir.         X
8 Matematik öğrenim sürecini, öğrencilerin gelişimini ve başarısını izler ve uygun ölçme araçları kullanarak değerlendirir.         X
9 Matematik eğitimi alanındaki gelişmeleri takip ederek mesleki bilgilerini geliştirir.     X    
10 Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak matematik eğitimi alanının gelişimine katkıda bulunur. X        

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 2 30
Ödevler 5 15 75
Final Sınavı 1 15 15
Toplam İş Yükü     165
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6.6
Dersin AKTS Kredisi     7