• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
EDEM 456
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin temel amacı, öğrenciyi matematik öğretiminde matematiğe özgü öğretim materyallerini kullanmaya alıştırmaktır. Matematiği öğrenmek ve öğretmek için özel olarak geliştirilmiş farklı manipülatifleri incelenir. Öğrenciler, belirli matematik konuları için özgün manipülatifler geliştireceklerdir.
Dersin İçeriği: 

Matematik eğitimi için materyaller. Dersler (teorik) ve atölye çalışmaları dahil. Dersler, eğitim teknolojisinin temel kavramları ve uygulamaları, eğitim materyalleri ve manipülatiflerin kalitesi ve kullanımı hakkındadır. Çalıştaylar modelleme üzerine tasarlanmıştır: “matematiksel modelleme için manipülatiflerin nasıl kullanılacağı ve öğretim ekleri olarak teknolojik/teknolojik olmayan materyallerin nasıl geliştirileceği”.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım 2. Örnek olay 3. Tartışma 4. Gösterim 5. Grup çalışması 6. Mikroöğretim 7. Problem çözme
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test C. Boşluk doldurma D. Doğru -Yanlış E. Sözlü sınav F. Portfolyo G. Performans H. Rapor

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin öğrenme çıktıları Program çıktıları Öğretim yöntemleri Ölçme yöntemleri
1 Anlamlı öğrenme için materyal kullanımının önemini açıklar 5, 8 1, 4, 5 G, H
2 Belirli matematik konularına yönelik öğrenim teorilerine uygun materyalleri örneklendirir 6, 8 4, 5, 6 G, H
3 Öğretim materyallerinin kullanışlılığını değerlendirir. 8, 9 1, 4, 5 G, H
4 Günlük yaşamdaki matematiksel durumları modelleyecek materyaller geliştirir. 3, 4, 7, 8 1, 4, 5 G, H
5 Matematik öğretiminde materyal kullanır 6, 8 6 G

 

Dersin Akışı

Hafta 1

 

Derse Giriş
Hafta 2

 

Temel Kavramlar: Eğitim, Teknoloji, Eğitim Teknolojileri
Hafta 3

 

Eğitim materyalleri

Matematik Eğitiminde Manipülatifler

Hafta 4

 

Ödev 1. Materyal Değerlendirme

Örüntü Blokları

Hafta 5

 

Ödev 1. Materyal Değerlendirme

Kesir Şeritleri

Hafta 6

 

Ödev 1. Materyal Değerlendirme

Geometri tahtası

Hafta 7

 

Ödev 1. Materyal Değerlendirme

3 boyutlu şekiller

Hafta 8

 

Ödev 1. Materyal Değerlendirme

Cebir Karoları

Hafta 9

 

Ödev 1. Materyal Değerlendirme

Olasılık öğretimi için materyaller

Hafta 10

 

Ödev 2. Materyal Geliştirme
Hafta 11

 

Matematik öğretiminde teknolojik materyaller
Hafta 12

 

Sanal materyaller
Hafta 13

 

Ödev 3. Materyaller ile Mikro öğretim uygulamaları
Hafta 14

 

Ödev 3. Materyaller ile Mikro öğretim uygulamaları
Hafta 15

 

Ders Değerlendirmesi

 

Kaynaklar

Heinich, R., Molenda, M., Russell, J.D., and Smaldino, S.E. (2002). Instructional Media and Technologies for Learning. Prentice Hall.

 

Van de Walle, J.A., Karp, K.S., & Bay Williams, J.M. (2013). Elementary and middle school mathematics: Teaching developmentally. 8th Edition. Boston: Pearson.

 

Öğretim üyesinin hazırlamış olduğu ders notları YULEARN üzerinden paylaşılır.

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmaları Katkı yüzdesi
Dönem içi çalışmalar 10
Ödevler 60
Final 30
Toplam 100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program öğrenme çıktıları Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1 İlköğretim matematik öğretim programlarında yer alan konu ve kavramların tarihsel, kültürel ve bilimsel gelişimi hakkında bilgi sahibidir.     X    
2 Matematik ve geometrideki temel kavram ve konuları diğer disiplinlere ve gerçek hayattaki durumlara uygular.       X  
3 Matematiksel süreçleri (problem çözme, ispat yapma, vb.) verilen durumlar üzerinde doğru bir şekilde uygular.     X    
4 İlköğretim matematik öğretim programının vizyon, felsefe ve kuramsal dayanaklarını bilir ve bunlara uygun olarak matematik öğretim sürecini planlar.         X
5 Öğrencilerin yaş, sınıf seviyesi, bireysel farklılıklar ve hazırbulunuşluk durumlarına uygun öğretim yöntem ve tekniklerini matematik derslerinde uygular.         X
6 Öğrencilerin matematiksel düşünme becerilerinin gelişimine ve değerlendirilmesine yönelik uygun yöntem ve materyalleri belirler ve uygular.       X  
7 Matematik öğretiminde uygun kaynak, materyal ve teknolojileri uygular ve geliştirir.         X
8 Matematik öğrenim sürecini, öğrencilerin gelişimini ve başarısını izler ve uygun ölçme araçları kullanarak değerlendirir.   X      
9 Matematik eğitimi alanındaki gelişmeleri takip ederek mesleki bilgilerini geliştirir.       X  
10 Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak matematik eğitimi alanının gelişimine katkıda bulunur. X        

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 4 60
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 4 60
Ödevler 3 10 30
Final Sınavı 1 25 25
Toplam İş Yükü     175
Toplam İş Yükü / 25 (s)     7
Dersin AKTS Kredisi     7