• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
EDEM 428
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Dersin amacı, ilköğretim matematik öğretiminde kullanılan öğretim strateji ve yöntemlerini öğrenmek ve bunlarla pratik yapmaktır.
Dersin İçeriği: 

Matematik öğretim yöntemleri, Sayıların Öğretimi, Cebirsel Düşünmenin Öğretimi, Kesirlerin Öğretimi, Ondalık Sayılar ve Yüzdeler Öğretimi, Geometri Öğretimi, İstatistik ve Olasılık Öğretimi, Ders Planları Hazırlama, Ders Planlarını Uygulama  

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım 2. Örnek olay 3. Tartışma 4. Gösterim 5. Grup çalışması 6. Mikroöğretim 7. Problem çözme
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test C. Boşluk doldurma D. Doğru -Yanlış E. Sözlü sınav F. Portfolyo G. Performans H. Rapor

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin öğrenme çıktıları  Program çıktıları Öğretim yöntemleri Ölçme yöntemleri
1 Öğrenme teorilerini açıklar 5, 6 1, 3 A
2 Öğrenme teorilerinin matematik sınıflarına uyarlamasını yapar 3, 5 1, 3 A
3 Öğretim yöntemi, tekniği ve stratejilerini tanımlar. 5, 6 1, 3 A
4 Öğretim yöntemi, tekniği ve stratejilerinin matematik sınıflarında kullanımını örneklendirir. 5, 6 1, 3 A
5 İlköğretim matematik müfredatına uygun ders planları tasarlar. 3, 7 3, 5, 6 E, G
6 Tasarladığı ders planlarını sınıfta uygular (Mikro Öğretim) 6, 7 6 G

 

Dersin Akışı

Hafta 1 

 

Derse Giriş
Hafta 2 

 

Öğretim Programı

İlköğretim Matematik Programı

Hafta 3 

 

Öğrenme Teorileri

(Davranışçılık, Yapılandırmacılık, Bilişsel Yaklaşımlar)

Hafta 4 

 

Sayı Hissi ve Gelişimi
Hafta 5 

 

4 işlem ve öğretimi
Hafta 6 

 

Cebirsel Düşünme ve Cebir Öğretimi
Hafta 7

 

Kesirlerin Öğretimi
Hafta 8 

 

Ondalık Sayıların Öğretimi
Hafta 9

 

Orantısal Düşünme ve Oran-Orantı Kavramının öğretimi
Hafta 10 

 

Ölçme Öğretimi
Hafta 11 

 

Geometri Öğretimi
Hafta 12 

 

İstatistik ve Veri Analizinin Öğretimi
Hafta 13

 

Olasılık Öğretimi
Hafta 14

 

Tam Sayılar ve Öğretimi
Hafta 15

 

Ders Değerlendirmesi

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Derleme ders notları
Diğer Kaynaklar  

Van de Walle, J.A., Karp, K.S., & Bay Williams, J.M. (2013). Elementary and middle school mathematics: Teaching developmentally. 8th Edition. Boston: Pearson.

Ministry of Education (MEB) Mathematics and Geometry Curricula For Grades 5-8.

National Council of Teachers of Mathematics (NCTM). (2000). Principles and Standards for School Mathematics

 

Baki, A. (2014). Kuramdan Uygulamaya Matematik Eğitimi. Harf Yayınları

Olkun, S. & Uçar, Z. T. (2014). İlköğretimde Etkinlik Temelli Matematik Öğretimi. Ankara: Eğiten Kitap.

Özmantar, M. F., & Bingölbalı, E. (2009). Etkinlik tasarımı ve temel tasarım prensipleri. E. Bingölbalı, & M. F. Özmantar (Eds.). İlköğretimde karşılaşılan matematiksel zorluklar ve çözüm önerileri. Ankara: Pegem Akademi.

Stein, M. K., Smith, M. S., Henningsen, M. A., & Silver, E. A. (2000). Implementing standards-based mathematics instruction. Reston, VA: NCTM.

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmaları Katkı yüzdesi
Ders Planları 40
Mikro Öğretim 20
Final 40
Toplam 100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program öğrenme çıktıları Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1 İlköğretim matematik öğretim programlarında yer alan konu ve kavramların tarihsel, kültürel ve bilimsel gelişimi hakkında bilgi sahibidir.       X  
2 Matematik ve geometrideki temel kavram ve konuları diğer disiplinlere ve gerçek hayattaki durumlara uygular.         X
3 Matematiksel süreçleri (problem çözme, ispat yapma, vb.) verilen durumlar üzerinde doğru bir şekilde uygular.         X
4 İlköğretim matematik öğretim programının vizyon, felsefe ve kuramsal dayanaklarını bilir ve bunlara uygun olarak matematik öğretim sürecini planlar.         X
5 Öğrencilerin yaş, sınıf seviyesi, bireysel farklılıklar ve hazırbulunuşluk durumlarına uygun öğretim yöntem ve tekniklerini matematik derslerinde uygular.          X
6 Öğrencilerin matematiksel düşünme becerilerinin gelişimine ve değerlendirilmesine yönelik uygun yöntem ve materyalleri belirler ve uygular.         X
7 Matematik öğretiminde uygun kaynak, materyal ve teknolojileri uygular ve geliştirir.         X
8 Matematik öğrenim sürecini, öğrencilerin gelişimini ve başarısını izler ve uygun ölçme araçları kullanarak değerlendirir.        X  
9 Matematik eğitimi alanındaki gelişmeleri takip ederek mesleki bilgilerini geliştirir.     X    
10 Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak matematik eğitimi alanının gelişimine katkıda bulunur. X        

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 4 60
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ödevler 5 5 25
Final Sınavı 1 20 20
Toplam İş Yükü     150
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6
Dersin AKTS Kredisi     6