• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
EDEM 480
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, ilköğretim matematik eğitimi ile sosyal adalet, kültürel ve sınıfsal farklılıklar, ve cinsiyet gibi toplumsal konular arasındaki ilişkiyi incelemektir.
Dersin İçeriği: 

Eğitim sosyolojisi ve matematik eğitiminin sosyolojisi. 

Matematik eğitiminin okul ve toplum içindeki yeri.

Toplumsal Sorunların anlaşılması için matematiğin önemi. 

Sosyal sorunlara yönelik çözüm önerilerinde matematiğin yeri. 

Cinsiyetçilik ve Matematik Eğitimi. 

Sınıfsal ve Kültürel farklılıklar ve matematik eğitimi. 

Eleştirel Matematik Eğitimi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım 2. Örnek Olay 3. Tartışma 4. Gösteri 5. Grup çalışması 6. Mikroöğretim 7. Problem Çözme
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test C. Boşluk doldurma D. Doğru -Yanlış E. Sözlü sınav F. Portfolyo G. Performans H. Rapor

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Matematik eğitiminin okul ve toplum içindeki yerini açıklar 1, 2 1, 3 A
2) Toplumsal sorunların anlaşılması için matematiğin önemini vurgular 1, 2 1, 3 A
3) Toplumsal sorunların çözümünde matematiğin oynayabileceği rolleri belirtir 1, 2 1, 3 A
4) Matematik eğitimi ve cinsiyet arasındaki ilişkiyi analiz eder 4, 9 1, 3, 5 A, E
5) Sınıfsal ve kültürel değerler ile matematik eğitimi arasındaki ilişkiyi analiz eder  4, 9 1, 3, 5 A, E
6) Matematik ve sosyal adalet arasındaki ilişkiyi gösteren etkinlikler hazırlar  4, 9 5, 6 G

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Eğitim Sosyolojisi  
2 Matematik eğitiminin sosyolojisi  
3 Matematik eğitiminin okul ve toplum içindeki yeri.  
4 Toplumsal Sorunların anlaşılması için matematiğin önemi.   
5 Sosyal sorunlara yönelik çözüm önerilerinde matematiğin yeri.   
6 Cinsiyet ve Matematik Eğitimi.   
7 Sınıfsal ve Kültürel farklılıklar ve matematik eğitimi.   
8 Eleştirel Matematik Eğitimi.  
9 Ara Sınav  
10 Etkinlik Tasarlama  
11 Etkinlik Tasarlama  
12 Tasarlanan etkinliklerin sınıf içinde uygulanması  
13 Tasarlanan etkinliklerin sınıf içinde uygulanması  
14 Dersin değerlendirmesi  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Derleme ders notları
Diğer Kaynaklar Gutstein, E. (2006). Reading and Writing the World with Mathematics. NY: Routlegde.

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Sınıf içi uygulamalarda kullanılacak etkinlik yaprakları
Ödevler 1) Matematik eğitimi ile toplumsal konular arasındaki ilişki üzerine belirli bir konuda sunum hazırlar

 

2) Matematik eğitiminin toplumsal adalet ile ilişkisini vurgulayan bir etkinlik hazırlar ve sunar

Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI Sayısı Katkı Yüzdesi
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav    
Final Sınavı 1 40
Ödev 2 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İlköğretim matematik öğretim programlarında yer alan konu ve kavramların tarihsel, kültürel ve bilimsel gelişimi hakkında bilgi sahibidir.          X
2 Matematik ve geometrideki temel kavram ve konuları diğer disiplinlere ve gerçek hayattaki durumlara uygular.         X
3 Matematiksel süreçleri (problem çözme, ispat yapma, vb.) verilen durumlar üzerinde doğru bir şekilde uygular.     X    
4 İlköğretim matematik öğretim programının vizyon, felsefe ve kuramsal dayanaklarını bilir ve bunlara uygun olarak matematik öğretim sürecini planlar.         X
5 Öğrencilerin yaş, sınıf seviyesi, bireysel farklılıklar ve hazırbulunuşluk durumlarına uygun öğretim yöntem ve tekniklerini matematik derslerinde uygular.      X    
6 Öğrencilerin matematiksel düşünme becerilerinin gelişimine ve değerlendirilmesine yönelik uygun yöntem ve materyalleri belirler ve uygular.     X    
7 Matematik öğretiminde uygun kaynak, materyal ve teknolojileri uygular ve geliştirir.     X    
8 Matematik öğrenim sürecini, öğrencilerin gelişimini ve başarısını izler ve uygun ölçme araçları kullanarak değerlendirir.      X    
9 Matematik eğitimi alanındaki gelişmeleri takip ederek mesleki bilgilerini geliştirir.         X
10 Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak matematik eğitimi alanının gelişimine katkıda bulunur.       X  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav      
Ödev 2 10 20
Final Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü     130
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5.2
Dersin AKTS Kredisi     5