• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
EDEM 482
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, matematik eğitiminde kullanılan nitel araştırma yöntemlerini tartışarak, video analizi, mülakat ve belge analizi yöntemlerine ilişkin uygulamalar yapmaktır.
Dersin İçeriği: 

Matematik eğitiminde kullanılan nitel araştırma yöntemleri. Geçerlilik ve güvenirlik analizleri. Video analize dayalı araştırma örnekleri ve bulguları. Mülakata dayalı araştırma örnekleri ve bulguları. Belge analizine dayalı araştırma örnekleri ve bulguları. Video analizi, mülakat ve belge analizi uygulamaları

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım 2. Örnek Olay 3. Tartışma 4. Gösterim 5. Grup çalışması 6. Mikroöğretim 7. Problem Çözme
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test C. Boşluk doldurma D. Doğru -Yanlış E. Sözlü sınav F. Portfolyo G. Performans H. Rapor

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Matematik eğitiminde kullanılan nitel araştırma yöntemleri bilir. 10 1, 3 E
2) Nitel araştırmalardaki geçerlilik ve güvenirlik analizlerini bilir ve uygular. 8, 10 1, 3 E
3) Matematik öğretim videolarını belirlediği ölçütlere göre analiz edebilir. 4, 9, 10 1, 2, 3 G, H
4) Matematik içerikleri mülakatları belirlediği ölçütlere göre analiz edebilir. 6, 9, 10 1, 2, 3 G, H
5) Matematik içerikleri yazılı belgeleri belirlediği ölçütlere göre analiz edebilir.  4, 6, 9, 10 1, 2, 3 G, H

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Matematik eğitiminde kullanılan nitel araştırma yöntemleri  
2 Matematik eğitiminde kullanılan nitel araştırma yöntemleri  
3 Nitel araştırmalarda geçerlilik ve güvenirlik  
4 Nitel araştırmalarda geçerlilik ve güvenirlik  
5 Video analizine dayalı araştırmalar  
6 Video analizine dayalı araştırmalar  
7 Etkinlik uygulama-video analizi  
8 Mülakat analizine dayalı araştırmalar  
9 Mülakat analizine dayalı araştırmalar  
10 Etkinlik uygulama -mülakat analizi  
11 Belge analizine dayalı araştırmalar  
12 Belge analizine dayalı araştırmalar  
13 Etkinlik uygulama-belge analizi  
14 Farklı yöntemlerle toplanan nitel verilerin harmanlanması  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Matematikte nitel araştırma yöntemleri kullanılarak yapılmış çeşitli bilimsel araştırma makaleleri
Diğer Kaynaklar 1) Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2011). Research Methods in Education (7th ed.). London: Routledge.

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Çeşitli bilimsel makaleler
Ödevler Ödev 1:

Ortaokul matematik dersinde uygulanmak üzere bir etkinlik geliştirip uygulayınız. Uygulamanızın video kaydını alınız. (Video kaydı için okul yönetiminden ve öğrencilerden gerekli izinleri temin etmelisiniz) Videoyu belirlediğiniz kriterler açısından değerlendiriniz. Neden bu kriterleri seçtiğinizi açıklayınız.

Ödev 2:

Bir ortaokul öğrencisinin matematiksel düşünme becerileri hakkında veri toplamak amacıyla bir mülakat protokolü geliştirip uygulayınız. Uygulamanızın ses veya video kaydını alınız. (Ses ve video kaydı için okul yönetiminden ve öğrencilerden gerekli izinleri temin etmelisiniz) Mülakatı belirlediğiniz kriterler açısından değerlendiriniz. Neden bu kriterleri seçtiğinizi açıklayınız.

Ödev 3:

Ortaokul öğrencilerinin matematiksel düşünme becerileri hakkında veri toplamak amacıyla bir belge analizi protokolü geliştirip uygulayınız. Topladığınız verileri belirlediğiniz kriterler açısından değerlendiriniz. Neden bu kriterleri seçtiğinizi açıklayınız.

Sınavlar Final: Matematik eğitiminde güncel bir konuyu incelemek üzere nitel araştırma yöntemlerinin kullanılacağı bir araştırma önerisi yazınız. Araştırma önerisinde ele aldığınız konunun öneminden ve alanyazındaki çalışmalardan kısaca bahsediniz.  Nitel araştırma için kullanılacağınız araçları araştırma önerisine ekleyiniz. Toplayacağınız verileri nasıl analiz edeceğinizi kısaca belirtiniz.

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI Sayısı Katkı Yüzdesi
Ara Sınav    
Kısa Sınav    
Final Sınavı 1 40
Ödev 3 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İlköğretim matematik öğretim programlarında yer alan konu ve kavramların tarihsel, kültürel ve bilimsel gelişimi hakkında bilgi sahibidir.      X    
2 Matematik ve geometrideki temel kavram ve konuları diğer disiplinlere ve gerçek hayattaki durumlara uygular.     X    
3 Matematiksel süreçleri (problem çözme, ispat yapma, vb.) verilen durumlar üzerinde doğru bir şekilde uygular.     X    
4 İlköğretim matematik öğretim programının vizyon, felsefe ve kuramsal dayanaklarını bilir ve bunlara uygun olarak matematik öğretim sürecini planlar.         X
5 Öğrencilerin yaş, sınıf seviyesi, bireysel farklılıklar ve hazırbulunuşluk durumlarına uygun öğretim yöntem ve tekniklerini matematik derslerinde uygular.      X    
6 Öğrencilerin matematiksel düşünme becerilerinin gelişimine ve değerlendirilmesine yönelik uygun yöntem ve materyalleri belirler ve uygular.         X
7 Matematik öğretiminde uygun kaynak, materyal ve teknolojileri uygular ve geliştirir.     X    
8 Matematik öğrenim sürecini, öğrencilerin gelişimini ve başarısını izler ve uygun ölçme araçları kullanarak değerlendirir.          X
9 Matematik eğitimi alanındaki gelişmeleri takip ederek mesleki bilgilerini geliştirir.         X
10 Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak matematik eğitimi alanının gelişimine katkıda bulunur.         X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 2 30
Ara Sınav      
Kısa Sınav      
Ödev 3 10 30
Final Sınavı 1 15 15
Toplam İş Yükü     120
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4.8
Dersin AKTS Kredisi     5