• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
EDEM 483
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, ilköğretim düzeyinde geometri konularının öğretilmesi ve keşfettirilmesine yönelik çalışmalar yapmak ve etkinlikler tasarlamaktır.
Dersin İçeriği: 

İlköğretim düzeyindeki geometri konularının incelenmesi. 

Geometri öğretiminde öğretmenlerin karşılaştıkları ve geometri öğrenirken öğrencilerin karşılaştıkları zorluklar.

İlköğretim düzeyindeki geometri konularının öğretiminde kullanılabilecek öğretim yöntemleri ve materyaller. 

Günlük hayatımızda geometrinin yeri. 

Uzunluk, alan ve hacim ölçüleri, üçgenler ve daire gibi geometri konularında kavramların keşfettirilmesine yönelik etkinlikler. 

Dinamik geometri yazılımlarının incelenmesi ve geometri öğretiminde kullanımı. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım 2. Örnek Olay 3. Tartışma 4. Gösteri 5. Grup çalışması 6. Mikroöğretim 7. Problem Çözme
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test C. Boşluk doldurma D. Doğru -Yanlış E. Sözlü sınav F. Portfolyo G. Performans H. Rapor

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) İlköğretim matematik öğretim programındaki geometri konularını belirtir 1, 2, 3 1, 3 A
2) Geometri öğretiminde öğretmenlerin ve öğrencilerin karşılaştıkları zorlukları belirler 1, 2, 3 1, 3 A
3) Geometri öğretiminde eğitim materyallerini verimli şekilde kullanır 7 5, 6 G
4) Geometrinin öğrencilerin hayatındaki rolünü tahlil eder 1, 2, 3 3, 5 A
5) Geometri kavramlarının keşfettirilmesine yönelik etkinlik tasarlar 4,7 3, 5 E, G
6) Dinamik geometri yazılımlarını etkin şekilde kullanır 4,7 5, 6 G

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İlköğretim düzeyindeki geometri konularının incelenmesi.   
2 Geometri öğretiminde öğretmenlerin karşılaştıkları zorluklar.  
3 Geometri eğitiminde karşılaşılan kavram yanılgıları  
4 Günlük hayatımızda geometrinin yeri.   
5 İlköğretim düzeyindeki geometri konularının öğretiminde kullanılabilecek öğretim yöntemleri ve materyaller.   
6 Uzunluk, alan ve hacim ölçüleri, üçgenler ve daire gibi geometri konularında kavramların keşfettirilmesine yönelik etkinlikler.   
7 Dinamik geometri yazılımlarının incelenmesi ve geometri öğretiminde kullanımı.  
8 Ara Sınav  
9 Öğretim Materyalleri ile Etkinlik Tasarlama   
10 Dinamik Geometri yazılımları ile Etkinlik Tasarlama  
11 Tasarlanan etkinliklerin sınıf içinde uygulanması (Mikro Öğretim)  
12 Tasarlanan etkinliklerin sınıf içinde uygulanması (Mikro Öğretim)  
13 Etkinliklerin değerlendirilmesi  
14 Dersin değerlendirmesi  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Derleme ders notları
Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Sınıf içi uygulamalarda kullanılacak etkinlik yaprakları, örnek ders videoları 
Ödevler 1) İlköğretim sınıf seviyesine uygun öğretim materyallerinin etkin şekilde kullanıldığı öğrenme etkinliği geliştiriniz.

 

2) İlköğretim sınıf seviyesine uygun dinamik geometri yazılımlarının etkin şekilde kullanıldığı öğrenme etkinliği geliştiriniz.

Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI Sayısı Katkı Yüzdesi
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav    
Final Sınavı 1 40
Ödev 2 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İlköğretim matematik öğretim programlarında yer alan konu ve kavramların tarihsel, kültürel ve bilimsel gelişimi hakkında bilgi sahibidir.          X
2 Matematik ve geometrideki temel kavram ve konuları diğer disiplinlere ve gerçek hayattaki durumlara uygular.         X
3 Matematiksel süreçleri (problem çözme, ispat yapma, vb.) verilen durumlar üzerinde doğru bir şekilde uygular.         X
4 İlköğretim matematik öğretim programının vizyon, felsefe ve kuramsal dayanaklarını bilir ve bunlara uygun olarak matematik öğretim sürecini planlar.         X
5 Öğrencilerin yaş, sınıf seviyesi, bireysel farklılıklar ve hazırbulunuşluk durumlarına uygun öğretim yöntem ve tekniklerini matematik derslerinde uygular.      X    
6 Öğrencilerin matematiksel düşünme becerilerinin gelişimine ve değerlendirilmesine yönelik uygun yöntem ve materyalleri belirler ve uygular.     X    
7 Matematik öğretiminde uygun kaynak, materyal ve teknolojileri uygular ve geliştirir.         X
8 Matematik öğrenim sürecini, öğrencilerin gelişimini ve başarısını izler ve uygun ölçme araçları kullanarak değerlendirir.      X    
9 Matematik eğitimi alanındaki gelişmeleri takip ederek mesleki bilgilerini geliştirir.   X      
10 Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak matematik eğitimi alanının gelişimine katkıda bulunur.   X      

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav      
Ödev 2 10 20
Final Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü     130
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5.2
Dersin AKTS Kredisi     5