• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
EDEM 487
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, temel olasılık ve istatistik konularını incelemek, bu konuların öğretimi ile ilgili güncel yöntemleri tartışmaktır.
Dersin İçeriği: 

Olasılıkla ilgili temel kavramlar, olasılık çeşitleri, olasılık simülasyonları ve olasılık dağılımları; veri toplama, verilerin organize edilmesi, gösterimi ve analizi, dağılım kavramı, sıklık dağılımları, merkezî eğilim ölçüleri ve dağılım ölçüleri konularının öğretimi (ders içeriğini düzenleme-uygun öğretim materyallerini ve stratejilerini kullanma vb.); bu konulara ilişkin öğrenci bilgisi (kavramlara ilişkin öğrenci düşüncesini anlama, yorumlama, öğrencilerin yaşadığı zorlukları, hatalarını, kavram yanılgılarını ve bunların nedenlerini bilme); bu konuların günlük hayat ve diğer derslerle ilişkisi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım 2. Örnek Olay 3. Tartışma 4. Gösterim 5. Grup çalışması 6. Mikroöğretim 7. Problem Çözme
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test C. Boşluk doldurma D. Doğru -Yanlış E. Sözlü sınav F. Portfolyo G. Performans H. Rapor

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Olasılık ve İstatistiğin matematik öğretimindeki önemini açıklar. 2 1 A, E
2) Bir olayın olasılığını hesaplar. 1, 2, 3, 4 1, 7 A, E
3) Temel istatistik kavramların işlevlerini açıklar. 1, 3 1, 7 A, E
4) Olasılık öğretimi için ders içeriği hazırlar. 1, 3, 6, 5 3, 4,5 A, H
5) Olasılık ve İstatistik kavramlarının günlük hayat kullanımlarını örneklendirir. 1, 2, 3, 8 3, 4,5 A, H

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Olasılıkla ilgili temel kavramlar  
2 Olasılık çeşitleri  
3 Olasılık simülasyonları ve olasılık dağılımları  
4 Veri toplama  
5 Verilerin organize edilmesi, gösterimi ve analizi  
6 Dağılım kavramı, sıklık dağılımları  
7 Merkezî eğilim ölçüleri ve dağılım ölçüleri  
8 Ara sınav  
9 Olasılık ve İstatistik öğretimi  
10 Olasılık ve İstatistik ile ilgili temel kavramların öğretimi  
11 Olasılık ve İstatistik konusundaki kavram yanılgıları ve nedenleri  
12 Olasılık ve İstatistikin günlük hayat ve diğer derslerle ilişkisi  
13 Olasılık ve İstatistik öğretiminde kullanılabilecek materyaller  
14 Olasılık ve İstatistik öğretiminde kullanılabilecek öğretim stratejileri  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu
  • Van de Walle, J. A., Karp, K. S., & Bay-Williams, J. M. (2013). Elementary and middle school mathematics: Teaching developmentally (8th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson.
  • Mathematics Curriculum for Grades 1-8 (2018). Ministry of National Education.
  • Mathematics Curriculum for Grades 9-12 (2018). Ministry of National Education.
  • Principles and Standards for School Mathematics (2000) National Council of Teachers of Mathematics (NCTM)

 

Diğer Kaynaklar Ders Notları

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Sınıf içi uygulamalarda kullanılacak etkinlik yaprakları
Ödevler
  1. Öğrencilerin olasılık ve istatistikte kavram yanılgıları ve bu yanılgıların önlenmesi için alınacak tedbirler
  2. Olasılık ve İstatistik ile ilgili bir etkinlik hazırlama ve uygulama
  3. Olasılık ve İstatistik ile ilgili bir ders planı hazırlama
  4. Olasılık ve İstatistik konularına ait kazanımları ölçme için kısa bir sınav hazırlama
Sınavlar Ara sınav ve final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI Sayısı Katkı Yüzdesi
Ara Sınav    
Kısa Sınav    
Final Sınavı 1 40
Ödev 4 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İlköğretim matematik öğretim programlarında yer alan konu ve kavramların tarihsel, kültürel ve bilimsel gelişimi hakkında bilgi sahibidir.         X
2 Matematik ve geometrideki temel kavram ve konuları diğer disiplinlere ve gerçek hayattaki durumlara uygular.         X
3 Matematiksel süreçleri (problem çözme, ispat yapma, vb.) verilen durumlar üzerinde doğru bir şekilde uygular.         X
4 İlköğretim matematik öğretim programının vizyon, felsefe ve kuramsal dayanaklarını bilir ve bunlara uygun olarak matematik öğretim sürecini planlar.       X  
5 Öğrencilerin yaş, sınıf seviyesi, bireysel farklılıklar ve hazırbulunuşluk durumlarına uygun öğretim yöntem ve tekniklerini matematik derslerinde uygular.         X
6 Öğrencilerin matematiksel düşünme becerilerinin gelişimine ve değerlendirilmesine yönelik uygun yöntem ve materyalleri belirler ve uygular.         X
7 Matematik öğretiminde uygun kaynak, materyal ve teknolojileri uygular ve geliştirir.       X  
8 Matematik öğrenim sürecini, öğrencilerin gelişimini ve başarısını izler ve uygun ölçme araçları kullanarak değerlendirir.         X
9 Matematik eğitimi alanındaki gelişmeleri takip ederek mesleki bilgilerini geliştirir.   X      
10 Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak matematik eğitimi alanının gelişimine katkıda bulunur. X        

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 2 30
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav      
Ödev 4 5 20
Final Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü     115
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4.6
Dersin AKTS Kredisi     5