• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
EDEM 491
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, hem matematiğin gelişimine katkıda bulunmuş medeniyetleri ve bu medeniyetlerin matematiğe katkılarını tartışmak hem de matematik felsefesinin temellerini ve matematik öğretimindeki yerini araştırmaktır.
Dersin İçeriği: 

Matematik tarihinin matematik eğitimindeki yeri; Eski Mısır matematiği; Eski Yunan matematiği; Uzak Doğu matematiği; İslam dünyası matematikçileri; çağdaş matematiğin doğuşu; matematiksel kavramların tarihsel gelişimi. Matematiğin ontolojisi ve epistemolojisi; sayılar, kümeler, fonksiyonlar vb. matematiksel kavramlar ile önerme ve matematiksel ifadelerin anlamları; matematiğin temelleri, yöntemleri ve matematiğin doğasına ilişkin felsefi problemler, matematikte nesnellik ve gerçek dünyaya uygulanabilirlik; matematik felsefesinin matematik eğitimi ile ilişkisi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım 2. Örnek Olay 3. Tartışma 4. Gösterim 5. Grup çalışması 6. Mikroöğretim 7. Problem Çözme
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test C. Boşluk doldurma D. Doğru -Yanlış E. Sözlü sınav F. Portfolyo G. Performans H. Rapor

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Eski Mısır dönemi matematiğinde öne çıkan matematiksel kavram ve teoremleri açıklar, bunlarla ilgili uygulamalar yapar. 1, 2, 3, 4 1, 3, 7 A, E
2) Eski Yunan dönemi matematiğinde öne çıkan matematiksel kavram ve teoremleri açıklar, bunlarla ilgili uygulamalar yapar. 1, 2, 3, 4 1, 3, 7 A, E
3) Uzak Doğu matematiğinde öne çıkan matematiksel kavram ve teoremleri açıklar, bunlarla ilgili uygulamalar yapar. 1, 2, 3, 4 1, 3, 7 A, E
4) İslam dünyası matematikçilerini ve matematiğe katkılarını açıklar ve bunlarla ilgili uygulamalar yapar. 1, 2, 3, 4 1, 3, 7 A, E
5) Çağdaş matematiğin temsilcilerini ve matematiğe katkılarını açıklar ve bunlarla ilgili uygulamalar yapar. 1, 2, 3, 4 1, 3, 7 A, E
6) Matematiksel kavramların tarihsel gelişimini açıklar. 1, 2 1, 3, 7 A, E, G
7) Matematiğin ontolojisini ve epistemolojisini açıklar. 1, 2 1, 3, 7 A, E
8) Matematiksel ifadelerin anlamlarını bilir ve matematiksel kavramlar ile ilgili önermeler yazabilir. 1, 2, 4 1, 3, 7 A, E, G
9) Matematiğin doğasına ilişkin felsefi problemleri örneklendirebilir. 1, 2, 3, 4 1, 3, 7 A, E, G
10) Matematik felsefesinin matematik ile ilgisini açıklayabilir. 1, 2 1, 3, 7 A, E, G

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Matematik tarihinin matematik eğitimindeki yeri  
2 Eski Mısır matematiği  
3 Eski Yunan matematiği  
4 İslam dünyası matematikçileri  
5 Çağdaş matematiğin doğuşu  
6 Matematiksel kavramların tarihsel gelişimi  
7 Ara Sınav  
8 Matematik ontolojisi ve epistemolojisi  
9 Matematik ve mantık  
10 Matematikte nesnellik  
11 Matematik ve felsefi problemler  
12 Matematik ve felsefi problemler  
13 Matematik felsefesinin öğretimi  
14 Matematik felsefesinin öğretimi  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Baumgart, J. K. (Ed). (2006). Historical topics for the mathematics classroom. Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.

Eves, H. (1990). An introduction to the history of mathematics. New York: Brooks Cole.

Eves, H. (1990). Foundations and fundamental concepts of mathematics. New York: Dover

Baki, A. (2014). Matematik tarihi ve felsefesi. Ankara: Pegem Akademi.

Diğer Kaynaklar TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Sınıf içi uygulamalarda kullanılacak etkinlik yaprakları
Ödevler 1) Matematik öğretim programındaki sayılar veya cebir öğrenme alanından bir kavram seçerek bunun tarihsel gelişimin incelenmesi

2) Matematik öğretim programındaki geometri öğrenme alanından bir kavram seçerek bunun tarihsel gelişimin incelenmesi

3) Matematiğin doğasına ilişkin 3 felsefi problem bulunup bu problemlere ilişkin görüş geliştirilmesi

Sınavlar Ara sınav ve final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI Sayısı Katkı Yüzdesi
Ara Sınav 1 30
Final Sınavı 1 40
Ödev 3 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İlköğretim matematik öğretim programlarında yer alan konu ve kavramların tarihsel, kültürel ve bilimsel gelişimi hakkında bilgi sahibidir.         X
2 Matematik ve geometrideki temel kavram ve konuları diğer disiplinlere ve gerçek hayattaki durumlara uygular.         X
3 Matematiksel süreçleri (problem çözme, ispat yapma, vb.) verilen durumlar üzerinde doğru bir şekilde uygular.         X
4 İlköğretim matematik öğretim programının vizyon, felsefe ve kuramsal dayanaklarını bilir ve bunlara uygun olarak matematik öğretim sürecini planlar.         X
5 Öğrencilerin yaş, sınıf seviyesi, bireysel farklılıklar ve hazırbulunuşluk durumlarına uygun öğretim yöntem ve tekniklerini matematik derslerinde uygular.     X    
6 Öğrencilerin matematiksel düşünme becerilerinin gelişimine ve değerlendirilmesine yönelik uygun yöntem ve materyalleri belirler ve uygular.     X    
7 Matematik öğretiminde uygun kaynak, materyal ve teknolojileri uygular ve geliştirir.     X    
8 Matematik öğrenim sürecini, öğrencilerin gelişimini ve başarısını izler ve uygun ölçme araçları kullanarak değerlendirir.       X  
9 Matematik eğitimi alanındaki gelişmeleri takip ederek mesleki bilgilerini geliştirir.     X    
10 Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak matematik eğitimi alanının gelişimine katkıda bulunur. X        

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 2 30
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 5 5 25
Final Sınavı 1 15 15
Toplam İş Yükü     115
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4.6
Dersin AKTS Kredisi     5