Ders Kodu: 
EDEN 217
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı ikinci dil edinimi teorilerini öğrencilere tanıtmaktır. Ayrıca bu derste, bireysel farklılıklar, birinci dil edinimi ve ikinci dil edinimi hakkında öğrencileri bilgilendirmek amaç edinmiştir.
Dersin İçeriği: 

Birinci ve ikinci dil edinimi kuramları (davranışçılık, doğuşkanlık, bilgi işlemleme, bağlantıcı modeller, etkileşimsel yaklaşım); ana dil ile erek dilin gelişim evreleri ve süreçleri; durum çalışmaları, bütünce verilerinden ana ve erek dil kullanımlarının karşılaştırılmalı çözümlemesi, sınıf içi ikinci dil etkileşiminin kayıtları ve çeviriyazısı aracılığıyla çocuklardaki ve yetişkinlerdeki ikinci dil edinimin karşılaştırılması, ana dil ediniminde gelişim aşamaları, ikinci dildeki biçim-sözdizimsel gelişim evreleri, ikinci dil edinimi süreçleri, ikinci dil ediniminde öğrenen özellikleri ve nihai kazanımdaki bireysel farklılıklar (örneğin; kişilik etkisi, dil yeteneği, zeka, edinim yaşı, motivasyon ve tutum, öğrenen tercihleri ve inançları), ikinci dil ve yabancı dil öğrenim bağlamlarının farklılığı (örneğin: doğal ve örgün eğitim ortamları).

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Tartışma, 3: Örnek Olay, 4: Gösteri, 5: Problem Çözme, 6: Grup Çalışması, 7: Drama-Rol Yapma, 8: Mikro Öğretim
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli test, C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Öğrenciler birinci dil edinimi hakkinda bilgi edinir. 2,7,10,18 1,2 A,C,D
2) Ikinci dil edinimini teorilerini kavrar 3,7,10,18 1,2 A,D
3) Öğrenciler  ikinci dil edinimini etkileyen biyolojik, bilissel ve sosyal faktorleri tartisabilir 2,7,10,18 1,2 A,C
4) Anadil edinimi ve yabanci dil ogrenimini karsilastirabilir 2,7,10,18 1,2 C,D
5) Ikinci dil edinimde formal egitimin etkisini irdeleyebilir 1,7,18 1,2,6 A,C,D

 

Dersin Akışı

 

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 Birinci dil edinim teorileri  
3 İkinci dil ediniminde temel konular  
4 İkinci dil ediniminde teoriler: Evrensel Dilbilgisi  
5 İkinci dil ediniminde teoriler:  Bilişsel bakış açısı  
6 İkinci dil ediniminde teoriler: Sosyokültürel teori  
7 Ara sınav  
8 İkinci dil ediniminde bireysel farklılıklar  
9 Öğrenenin dilinin özellikleri  
10 Öğrenenin dilinin özellikleri  
11 Sınıfta ikinci dil öğrenimi  
12 İkinci dil öğrenimi ve öğretimini gözlemlemek  
13 Dil öğrenimi hakkında popüler fikirler  
14 Genel tekrar  

 

Kaynaklar

Ders Notu Lightbown, P. M.  & Spada, N. (2006). How languages are learned. (Third Ed.).  Oxford: Oxford University Press.
Diğer Kaynaklar Ellis, R. (1985). Understanding second language acquisition. (9th edition). Oxford: Oxford University Press.

Gass, M. S. & Selinker, L. (2001). Second language acquisition: An introductory course (2nd edition). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Google drive
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 20
Sınıf tartışmalarına katılım 10 20
Toplam   50
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Türk eğitim sisteminin yapı ve işleyişine, ve eğitim ile ilgili kavramlara hakim olmak.         X  
2 Eğitim bilimlerinin temel alanlarını bilme ve eğitimsel gelişimi sağlamada gelişim ve öğrenme psikolojisi yaklaşımlarından yararlanabilmek.       X    
3 İngilizce eğitimi ve öğretimi alanındaki bilimsel yöntemleri değerlendirebilmek ve uygulayabilmek.         X  
4 Hazır ders materyallerinin öğrencilerin seviye, yaş ve dil düzeyine, ve ilgi ve öğrenme özelliklerine göre etkililiğini değerlendirerek seçebilmek ve kullanabilmek.            
5 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini İngilizce eğitim ve öğretiminde etkin bir biçimde kullanabilmek.            
6 İngilizce kısa öykü, şiir, roman gibi edebi metinleri tanımak ve dil becerilerinin öğretiminde kullanabilmek.            
7 İnsan dilinin özelliklerini ve yapısını anlamak ve dil öğretiminde kullanabilmek.       X    
8 Dil becerilerini geliştirmek amacıyla özgün materyaller geliştirebilmek.            
9 Farklı yaş gruplarının dil öğrenme özelliklerinin farkında olmak ve dil öğretim yöntemlerini bu özellikler doğrultusunda kullanabilmek

 

           
10 İngilizce’yi yabancı dil olarak öğretme konusunda temel kuramlar, ilkeler ve yöntemleri bilmek ve uygulamak.         X  
11 İngilizce’yi bilgiye ulaşma, bilgiyi yazılı ve sözlü olarak paylaşma ve üretme düzeylerinde kullanabilmek.       X    
12 Sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavramak ve uygulamak.            
13 Öğrencilerinin gereksinimlerini, dil düzeylerini, yaşlarını, zeka türlerini ve öğrenme stillerini dikkate alarak uygun öğretim teknolojisi kullanarak ders planı hazırlamak.            
14 Öğrencilerinin İngilizce’nin dilbilgisi ve söz dağarcığını etkin şekilde kullanmalarına yönelik etkinlikler düzenleyebilmek ve uygulamak.            
15 Öğrencilerinin İngilizce okuma, konuşma, yazma ve dinleme becerilerini geliştirecek etkinlikler düzenleyebilmek ve uygulayabilmek.            
16 İngilizce öğretimine ilişkin ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini kullanışlılık, geçerlilik ve güvenirlik açılarından değerlendirerek kullanabilmek.            
17 Kendini akademik ve kişisel bağlamda geliştirebilmek için gerekli olan bilimsel araştırma yöntemlerini bilmek ve bunları okul ortamında uygulama becerisine sahip olmak.       X    
18 Teorik ve uygulamalı dilbilim kavramlarını bilmek, ve bu teorilerin ışığında dil öğretim metod ve yöntemlerini kullanmak.         X  
19 İngilizce temel yazma, dinleme, okuma ve konuşma becerilerini geliştirmek.            

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 15 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 2 22
Ara Sınav 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü     60
Toplam İş Yükü / 25 (s)     2.4
Dersin AKTS Kredisi