• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
EDEN 305
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, İngilizce okuma ve yazma becerilerinin öğretimi ile ilgili temel kavramları örnekleyerek öğretmen adaylarına tanıtmak, belirli bir grup öğrenciye okuma ve yazma becerilerini öğretmek amacı ile iletişim odaklı bir ders planı hazırlama imkanı sunmak ve sonra da onların uygulamalı olarak sınıf-içi mikro-öğretim uygulamaları yapmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

İngilizce okuma ve yazma becerilerinin öğretiminde kullanılan tekniklerin ayrıntılı bir biçimde incelenmesi ve ders planı geliştirilmesi.

Sınıf öğretmeninin gözetiminde okuma ve yazma becerilerinin öğretimi için yapılan örnek ders planlarının sunulması ve akran gruplarının yaptığı etkinliklerin diğer akran gruplarca değerlendirilmesi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Tartışma, 3: Örnek Olay, 4: Gösteri, 5: Problem Çözme, 6: Grup Çalışması, 7: Drama-Rol Yapma, 8: Mikro Öğretim
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli test, C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Sunum, H: Proje

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Farklı yaş grupları ve farklı düzeyler için İngilizce okuma ve yazma becerilerinin öğretiminde kullanılan yöntem ve yaklaşımları tanır. 2, 3, 6,7  8 1,6,7,8 A,F,G
2) Okuma ve yazma becerilerinin öğretiminin farklı evrelerini ve tekniklerini ayrıntılı inceler ve uygular. 2, 3, 6,7  8 1,6,7,8 A,F,G
3) Mikro-öğretim uygulamalarında bu becerilerin öğretimi için gereken teknikleri kendi ders planlarını hazırlamak için kullanır. 2, 3, 6,7  8 1,6,7,8 A,F,G
4) Hem kendi ders sunumunu, hem de akranlarının ders öğretimlerini değerlendirebilir. 2, 3, 6,7  8 1,6,7,8 A,F,G
5) Birleştirilmiş dil becerilerinin öğretimi için materyal uyarlar, ve bilgisayar ortamında geliştirir. 2, 3, 6,7  8 1,6,7,8 A,F,G

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dil becerilerinin öğretimi ve geliştirişmesi: Giriş Dil eğitimi
2 Okuma becerileri ve stratejileri nelerdir? Dil eğitimi
3 Okuma becerileri nasıl öğretilir? Dil eğitimi
4 Okuma becerileri dersinin planlanması Dil eğitimi
5 Okuma becerilerinin öğretimi için yapılan örnek ders planlarının sunulması Dil eğitimi
6 Okuma becerilerinin öğretimi için yapılan örnek ders planlarının sunulması Dil eğitimi
7 Okuma becerilerinin öğretimi için yapılan örnek ders planlarının sunulması Dil eğitimi
8 Ara sınav  
9 Yazma becerileri ve stratejileri nelerdir? Dil eğitimi
10 Yazma becerileri nasıl öğretilir? Dil eğitimi
11 Yazma becerilerinin öğretimi için yapılan örnek ders planlarının sunulması Dil eğitimi
12 Yazma becerilerinin öğretimi için yapılan örnek ders planlarının sunulması Dil eğitimi
13 Yazma becerilerinin öğretimi için yapılan örnek ders planlarının sunulması Dil eğitimi
14 Ders planlarının teslimi (proje olarak -okuma ve yazma derslerinin yazılı planı) Dil eğitimi

 

Kaynaklar

Ders Notu Grellet, F. (2006).  Developing Reading Skills:  A Practical Guide to Reading comprehension exercises.  Cambridge: Cambridge University Press.

Raimes, Ann.  (1983).  Techniques in Teaching Writing.  Oxford: Oxford University Press.

Diğer Kaynaklar Harmer, J. (2007). How to teach English. Pearson, Essex: Longman.

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 15
Mikro öğretim 2 35
Portfolyo 3 20
Final sınavı 4 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   30
Yıl içinin Başarıya Oranı   70
Toplam   100
     
DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri  
       

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Türk eğitim sisteminin yapı ve işleyişine, ve eğitim ile ilgili kavramlara hakim olmak.     X    
2 Eğitim bilimlerinin temel alanlarını bilme ve eğitimsel gelişimi sağlamada gelişim ve öğrenme psikolojisi yaklaşımlarından yararlanabilmek.         X
3 İngilizce eğitimi ve öğretimi alanındaki bilimsel yöntemleri değerlendirebilmek ve uygulayabilmek.         X
4 Hazır ders materyallerinin öğrencilerin seviye, yaş ve dil düzeyine, ve ilgi ve öğrenme özelliklerine göre etkililiğini değerlendirerek seçebilmek ve kullanabilmek.   X      
5 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini İngilizce eğitim ve öğretiminde etkin bir biçimde kullanabilmek.         X
6 İngilizce kısa öykü, şiir, roman gibi edebi metinleri tanımak ve dil becerilerinin öğretiminde kullanabilmek   X      
7  

İnsan dilinin özelliklerini ve yapısını anlamak ve dil öğretiminde kullanabilmek.

X        
8  

Dil becerilerini geliştirmek amacıyla özgün materyaller geliştirebilmek.

    X    
9 Farklı yaş gruplarının dil öğrenme özelliklerinin farkında olmak ve dil öğretim yöntemlerini bu özellikler doğrultusunda kullanabilmek         X
10 İngilizce’yi yabancı dil olarak öğretme konusunda temel kuramlar, ilkeler ve yöntemleri bilmek ve uygulamak.   X      
11 İngilizce’yi bilgiye ulaşma, bilgiyi yazılı ve sözlü olarak paylaşma ve üretme düzeylerinde kullanabilmek.         X
12 Sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavramak ve uygulamak.     X    
13 Öğrencilerinin gereksinimlerini, dil düzeylerini, yaşlarını, zeka türlerini ve öğrenme stillerini dikkate alarak uygun öğretim teknolojisi kullanarak ders planı hazırlamak.         X
14 Öğrencilerinin İngilizce’nin dilbilgisi ve söz dağarcığını etkin şekilde kullanmalarına yönelik etkinlikler düzenleyebilmek ve uygulamak.       X  
15 Öğrencilerinin İngilizce okuma, konuşma, yazma ve dinleme becerilerini geliştirecek etkinlikler düzenleyebilmek ve uygulayabilmek.         X
16 İngilizce öğretimine ilişkin ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini kullanışlılık, geçerlilik ve güvenirlik açılarından değerlendirerek kullanabilmek.         X
17 Kendini akademik ve kişisel bağlamda geliştirebilmek için gerekli olan bilimsel araştırma yöntemlerini bilmek ve bunları okul ortamında uygulama becerisine sahip olmak.   X      
18 Teorik ve uygulamalı dilbilim kavramlarını bilmek, ve bu teorilerin ışığında dil öğretim metod ve yöntemlerini kullanmak.   X      
19 İngilizce temel yazma, dinleme, okuma ve konuşma becerilerini geliştirmek.         X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 38
Ara Sınav 1 3 13
Mikro Öğretim 2 20 55
Final 1 3 23
Ödev 1 3 13
Toplam İş Yükü     190
Toplam İş Yükü / 25 (s)     7.6
Dersin AKTS Kredisi     8