• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
EDGN 110
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Türk sosyo-kültür yapısının temel felsefesini ve bu felsefeyi hayata geçiren temel kurumları incelemektir.
Dersin İçeriği: 

Kültür kavramının içeriği ve tanımı, kültürel yayılma ve toplumların culture yönelik bakış açılarının tespiti, Türk kültürünün ortaya çıkışında tarih ve coğrafya, medeniyet kavramı ve Türk toplumuna girişi, Türk kültürü tarihi yazıcılığı, Türk devlet anlayışında Türkçe’nin yeri.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yön. 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk -doldurma 4. Doğru -Yanlış 5. Sözlü sınav 6. Portfolyo

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Kültürün aslî ve birinci unsuru olarak dil kavramının temel özelliklerinin tespit ettirilmesi.   1 1, 6
2) Türkçe’nin Türk kültür tarihinde ifade ettiği anlamın, tarihselden moderne farklı coğrafyalarda yansımalarını tespit ettirmek.   1 1, 6
3) Türk kültürü tarihi yazıcılığının Türk dili tarihindeki yerini tespit ettirmek.   1 1, 6
4) Ortaöğretim müfredatı kapsamındaki ünite konularının kültür tarihi açısından değerlendirme ölçütlerini saptamak.   1 1, 6

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kültür kavramı üzerine genel değerlendirmeler, kültür tanımları.  
2 Kültürel yayılma, toplumların bakış açıları ve tarih.  
3 Türk kültürünün ortaya çıkışı; tarih ve coğrafya. İlgili okumalar
4 Türk sosyo-kültür yapısının temel kurumları. İlgili okumalar
5 “Medeniyet” kavramı ve Türk toplumuna girişi. İlgili okumalar
6 Tarih ve ideoloji / Türk tarihine bakışlar. İlgili okumalar
7 Ara Sınav. İlgili okumalar
8 Türk Kültürü tarihi yazıcılığı. İlgili okumalar
9 Türk tarihçiliğinde özgün bakışlar. İlgili okumalar
10 Özgün bakış açısının kaynakları. İlgili okumalar
11 Türk kültür tarihinde Türkçenin yeri. İlgili okumalar
12 Türk siyaset kurumu, Türk devlet anlayışında Türkçenin yeri. İlgili okumalar
13 Araştırma teknikleri ve basamakları, anket hazırlama. İlgili okumalar
14 Genel Değerlendirme  

 

Kaynaklar

Kaynaklar ve İleri Okumalar Baydur, Suat Yakup (1964), Dil ve Kültür, Ankara, TDK Yay.

Baykara, Tuncer (2003), Türk Kültürü, İstanbul, IQ Yay.

Divitçioğlu, S., (2000). Kök Türkler, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Gumilev, L. N. (2002), Eski Türkler, İstanbul, Selenge Yay.

Güvenç, Bozkurt (1997), Türk Kimliği, İstanbul, Remzi Kitabevi.

Kafesoğlu, İbrahim (1977), Türk Millî Kültürü, Ankara, Türk Kültürünü Araş. Enst.

Kaplan, Mehmet (2002), Kültür ve Dil, İstanbul, Dergah Yay.

Ögel, Bahaeddin (1988), İslâmiyetten Önce Türk Kültür Tarihi, Ankara, TTK Yay.

Ögel, B., (1997). Türk Kültürünün Gelişme Çağları I, II, İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Rasonyi, Laszlo (1971), Tarihte Türklük, Ankara, Türk Kültürünü Araş. Enst.

Togan, Zeki Velidi (1970), Umumî Türk Tarihine Giriş, İstanbul, Enderun Yay.

Türkdoğan, Orhan (2006), Etnik Sosyoloji, İstanbul, Timaş Yay.

 

      Baykara, T., (2001). Türk Kültür Tarihine Bakışlar, Ankara: Atatürk Kültür         Merkezi Başkanlığı Yayınları.

     Divitçioğlu, S., (2000). Kök Türkler, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

    Güngör, E., (2000). Tarihte Türkler, İstanbul: Ötüken Yayınları.

    Kafesoğlu, İ., (1989). Türk Milli Kültürü, İstanbul: Boğaziçi Yayınları.

   Ögel, B., (1997). Türk Kültürünün Gelişme Çağları I, II, İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

   Özakpınar, Y., (1997). Kültür ve Medeniyet Anlayışları ve Bir Medeniyet Teorisi, İstanbul:  Ötüken Neşriyat.

  

    Türkdoğan, O., (1995 ). Bilimsel Değerlendirme ve Araştırma Metodolojisi, İstanbul: M.E.B.  yayınları.

 

 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar Ders öncesi dağıtılan fotokopiler

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI ADET KATKI YÜZDESİ
Vize 1 40
Finalin Başarıya Oranı 1 60
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100
       

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türk dili tarihi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.         X
2 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türkiye Türkçesi ve dilbilgisi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.

 

        X
3 Türkçenin tarihsel söz varlığı ve filolojik evrimi hakkında bilgi sahibi olmak.     X    
4 Türkçenin tarihi boyunca geçirdiği kültürlenme evrelerine, sözlü ve yazılı kaynaklarına vakıf olmak.         X
5 Türkçenin çağdaş lehçeleri ve bu lehçelerin edebiyat varlığı hakkında bilgi sahibi olmak.         X
6 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türk edebiyatı tarihi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.         X
7 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan, Türk edebiyatının önemli figürleri (yazar, şair, eleştirmen ya da edebiyat tarihçisi) hakkındaki konular için gerekli bilgilere sahip olmak.       X  
8 Türk edebiyatının modernleşme öncesi söz varlığına, ortaçağ ve erken modern dönem yazılı / sözlü temel kaynaklarına vakıf olmak.         X
9 Yeni Türk edebiyatının, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e uzanan tarihsel bağlamı hakkında bilgi sahibi olmak.     X    
10 Türk modernleşmesinin dinamikleri ile modern Türk edebiyatının gelişimine dair müfredat bilgilerini sentezleyebilmek, Türk edebiyatı tarihçiliğinin kurumsallaşma sürecine eleştirel yaklaşabilmek.     X    
11 Milli Eğitim Bakanlığı’nın orta öğretim öğrencileri için belirlediği “100 temel eser” için eleştirel okumalar yaptırabilmek.       X  
12 Başat edebî türler ve edebî biçimler ve edebiyat tarihi hakkındaki genelgeçer bilgileri, edebî türlerin ulus aşırı / sözel düzlemde yayılması ve edebiyatın modernleşme ile birlikte ulusal bir kurum olarak yazı ile organize edilmesine dair kuramsal bilgilerle sentezleyebilmek.         X
13 Alan eğitimi için özgün materyaller tasarlayabilmek, yeni projeler geliştirip alan eğitimine özel öğretim yöntemlerine uyarlayabilmek.

 

        X
14 Beşeri bilimler alanında kullanılan paleografya bilgisini, araştırma yöntemlerini, sunum tekniklerini ve alıntılama sistemlerini kullanabilmek.

 

    X    
15 Türk edebiyatının, dünya edebiyatları arasındaki yerine dair tarihsel ve eleştirel bir bakış açısı geliştirebilmek.         X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 15 2 30
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav - - -
Ödev - - -
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     81
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3.24
Dersin AKTS Kredisi     4