• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
EDTR 374
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Türk dünyası edebiyat ürünlerinin temelini oluşturan felsefeyi kronolojik olarak takip ederek edebî eserler üzerindeki yansımalarını tespit etmek.
Dersin İçeriği: 

Başlangıçtan bugüne Türklerin kendilerini ve dünyayı kavrayışları, entelektüel gayretleri ve bunların temsilcileri tanıtılır; genel Türk toplumunun dünyadaki fikir akımları ile etkileşmeleri üzerinde de durulur.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yön. 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk -doldurma 4. Doğru -Yanlış 5. Sözlü sınav 6. Portfolyo

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Türk dünyasının tarihselden moderne yayılma alanlarının tespiti.   1 1, 6
2) Türk dünyasına yön veren fikir mimarlarının tanıtılması.   1 1, 6
3) Küreselleşmenin fikrî ve siyasî temelleri.   1 1, 6
4) Türk dünyası fikir mimarlarının Türk edebiyatı ve kültür hayatına etkisi.   1 1, 6

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Türk Dünyasının bugünkü coğrafî ve demografik durumu  
2 Eski dönem Türklerinin kendilerini ve dünyayı kavrayışı  
3 Orta dönem Türk düşünce hayatı; belirleyicileri, birleşenleri     İlgili okumalar
4 Yeni ve yakın dönem Türk düşünce hayatı: Gelenekçiler, yenilikçiler İlgili okumalar
5 Yeni ve yakın dönem Türk düşünce hayatı: Gelenekçiler, yenilikçiler İlgili okumalar
6 Yeni ve yakın dönem küresel fikir akımları İlgili okumalar
7  Küreselleşmenin fikrî ve siyasî temelleri İlgili okumalar
8 Ara Sınavı

Ara Sınavı Değerlendirmesi

İlgili okumalar
9 Tarihten günümüze Türk entelektüelleri İlgili okumalar
10 Türk Dünyasının Fikir Mimarları İlgili okumalar
11 İsmail Beğ Gaspıralı İlgili okumalar
12 Mirsaid Sultan Galiyev İlgili okumalar
13 Yusuf Akçura, Mehmet Emin Resulzade İlgili okumalar
14 Gazi Mustafa Kemal Atatürk  

 

Kaynaklar

Kaynaklar ve İleri Okumalar  

 

Akçura, Yusuf (2014) Üç Tarz-ı Siyaset, Ankara: TTK Yay.

Arat, Reşid Rahmeti (2007) Kutadgu Bilig I (Metin), Ankara: TDK yay.

Atatürk, Mustafa Kemal (2000) Nutuk (haz. Z. Korkmaz), Ankara: ATAM Yay.

Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri (2000), 3. Cilt, Ankara: ATAM Yay.

Barber, William J. (2000) İktisadi Düşünce Tarihi (çev. İhsan Durdu), İstanbul: Metropol Yay.

Barutcu Özönder, F. S. (1999) “Türkler Ne Zaman Bir Millet İdi? ? I. Ortak Bir Köken Mitleri Vardı: Bir Dişi-kurttan Türemişlerdi”, KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, I/2 Güz (1999) ss 65-93.

Bennigsen, A. – Chantal Lemercier-Quelquejay (2005) Sultan Galiyev ve Sovyet Müslümanları (ed. M. Fatih Toplaoğlu) Ankara: Elips yay.

Daver, Bülent (1968) Çağdaş Siyasal Doktrinler, Ankara: SBF Yay.

Eliade, Mircea (1999) Şamanizm (çev. İsmet Birkan), İstanbul: Kabalcı Yay.

Ergin, Muharrem (2009) Orhun Âbideleri, İstanbul: Boğaziçi Yay.

Gökgöz, S. S. (2004) “Sultan Galiyev ve 1917-1923 Milletler Siyaseti” Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, Kasım 2004, ss. 64-74.

Gökgöz, S. S. (2005) “İsmail Gaspıralı’nın Medeniyet" ve "Millet" Fikri Üzerine Entellektüel Retoriği” Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, ss. 19-33.

Gökgöz, S. S. (2007) Yevfimiy Aleksandroviç Malov. İdil-Ural'da İslam Karşıtı Rus Misyon Siyaseti, Ankara: KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Vakfı, Tengrim Dizisi.

Hançerlioğlu, Orhan (1986) Düşünce Tarihi, İstanbul.

Kırımer, Cafer S. (1934) Gaspıralı İsmail Bey, İstanbul: Türk Anonim Şirketi Yay.

İnan, Abdulkadir (2015) Tarihte ve Bugün Şamanizm / Materyaller ve Araştırmalar, Ankara: TTK Yay.

İsmail Gaspıralı (2008) Seçilmiş Eserleri, 3 cilt (haz. Yavuz Akpınar), İstanbul: Ötüken Yay.

Köprülü, M. F. (1988) İslâm Medeniyeti Tarihi, Ankara: Akçağ Yay.

Ortaylı, İlber (1968) Çarlık Rusyası’nda Türkçülük Hareketleri ve Gaspıralı İsmail. İstanbul.

Ögel, Bahattin (1988) Türk Kültürünün Gelişme Çağları, 3. Baskı, İstanbul.

Şimşir, S. (1995) Mehmet Emin Resulzâde’nin Türkiye’deki Hayatı, Faaliyetleri ve Düşünceleri, Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yay.

Togan, Z. V. (1969) Hatıralar, Türkistan ve Diğer Müslüman Doğu Türklerinin Millî Varlık ve Kültür Mücadeleleri, İstanbul.

Togan, Z. V. (1981). Umumî Türk Tarihine Giriş, İstanbul: Enderun yay.

Ülken, Hilmi Ziya (1966) Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, 2 cilt, Konya.

Ülken, Hilmi Ziya (2004) Türk Tefekkürü Tarihi, İstanbul.

Yıldırım, Dursun (2000) “[Ergene Kon] = [Erkin Kün] Mü?” Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1997, Ankara: TDK Yayınları, ss. 61-149.

Yıldırım, Dursun (2004) “Türk Medeniyetinin Sınırları ve Değişim Süreçleri”, Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2002, Ankara: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yayınları, ss. 294-321.

Yılmaz, Mustafa (2004) “Türkiye’nin Türk Dünyasına Yönelik Faaliyetleri İle İlgili Bir Değerlendirme”. Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2002, Ankara: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yayınları, ss. 240-262.

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar Ders öncesi dağıtılan fotokopiler

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI ADET KATKI YÜZDESİ
Vize 1 30
Ödev 1 10
Finalin Başarıya Oranı 1 60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100
       

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türk dili tarihi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.         X
2 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türkiye Türkçesi ve dilbilgisi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.

 

        X
3 Türkçenin tarihsel söz varlığı ve filolojik evrimi hakkında bilgi sahibi olmak.     X    
4 Türkçenin tarihi boyunca geçirdiği kültürlenme evrelerine, sözlü ve yazılı kaynaklarına vakıf olmak.         X
5 Türkçenin çağdaş lehçeleri ve bu lehçelerin edebiyat varlığı hakkında bilgi sahibi olmak.         X
6 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türk edebiyatı tarihi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.         X
7 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan, Türk edebiyatının önemli figürleri (yazar, şair, eleştirmen ya da edebiyat tarihçisi) hakkındaki konular için gerekli bilgilere sahip olmak.       X  
8 Türk edebiyatının modernleşme öncesi söz varlığına, ortaçağ ve erken modern dönem yazılı / sözlü temel kaynaklarına vakıf olmak.         X
9 Yeni Türk edebiyatının, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e uzanan tarihsel bağlamı hakkında bilgi sahibi olmak.     X    
10 Türk modernleşmesinin dinamikleri ile modern Türk edebiyatının gelişimine dair müfredat bilgilerini sentezleyebilmek, Türk edebiyatı tarihçiliğinin kurumsallaşma sürecine eleştirel yaklaşabilmek.     X    
11 Milli Eğitim Bakanlığı’nın orta öğretim öğrencileri için belirlediği “100 temel eser” için eleştirel okumalar yaptırabilmek.       X  
12 Başat edebî türler ve edebî biçimler ve edebiyat tarihi hakkındaki genelgeçer bilgileri, edebî türlerin ulus aşırı / sözel düzlemde yayılması ve edebiyatın modernleşme ile birlikte ulusal bir kurum olarak yazı ile organize edilmesine dair kuramsal bilgilerle sentezleyebilmek.         X
13 Alan eğitimi için özgün materyaller tasarlayabilmek, yeni projeler geliştirip alan eğitimine özel öğretim yöntemlerine uyarlayabilmek.

 

        X
14 Beşeri bilimler alanında kullanılan paleografya bilgisini, araştırma yöntemlerini, sunum tekniklerini ve alıntılama sistemlerini kullanabilmek.

 

    X    
15 Türk edebiyatının, dünya edebiyatları arasındaki yerine dair tarihsel ve eleştirel bir bakış açısı geliştirebilmek.         X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 8 120
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav - - -
Ödev 1 15 15
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     186
Toplam İş Yükü / 25 (s)     7.44
Dersin AKTS Kredisi     8