• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
EDTR 406
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
2
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Bu ders öğretmen adayının uygulama yapacağı okulu, öğrencileri, programı ve öğretmenleri genel olarak tanımasını sağlamak amacıyla gözlem ve değerlendirmelere dayalı bir derstir. Bu derste öğretmen adayının okulu, öğrencileri ve öğretmenlik yapacağı mesleğini değişik yönleriyle tanıması ve alacağı diğer eğitim derslerine bir temel oluşturması hedeflenmiştir.
Dersin İçeriği: 

Okul Deneyimi dersi tamamlandığında öğretmen adaylarının aşağıdaki özellikleri kazandığı kabul edilir.

  • Okulun yönetimi ve öğretim örgütlenmesinin sistemli bir yaklaşımla tanınması.
  • Okul yönetimi, okullarda düzenli olarak sürdürülen faaliyetlerin ve okulun imkânlarının tanınması.
  • Derslerdeki etkinliklerin gözlenmesi ve uygun biçimde raporlanarak, değerlendirilmesi.

 

Dersin bir saatlik teorik bölümünde öğretmen adaylarına her hafta gittikleri uygulama okullarında ne tür etkinlikler yapacakları ve bunları ne şekilde plânlayacakları anlatılır. Öğretmen adaylarının uygulama okullarında yaptıkları etkinlikler rapor haline getirilerek teorik derste tartışılır ve değerlendirilir. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yön. 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk -doldurma 4. Doğru -Yanlış 5. Sözlü sınav 6. Portfolyo

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Alan bilgisinin uygulama okullarında sınıf ortamında değerlendirilmesini sağlayacak ilke ve hedeflerin tespit ettirilmesi.   1, 2 6
2) İşlenen dersin öğrenci tarafından yeterince anlaşılıp anlaşılmadığının nasıl kontrol edileceğini tespit ettirmek.   1, 2 6
3) Ders anlatımında geriye ve ileriye dönük güncelleme tekniklerinin nasıl kullanılacağını saptamak.   1, 2 6
4) Ünite konularının müfredata uygun olarak nasıl işlenmesi gerektiğine dair ölçütlerin tespit ettirilmesini sağlamak.   1, 2 6

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dönem plânı  
2 Öğretmenin okuldaki bir günü  
3  Öğrencinin okuldaki bir günü  
4 Öğretim yöntemleri  
5 Derslerin gözlenmesi  
6 Dersin yönetimi ve sınıfın kontrolü  
7 Soru sormayı gözlemleme  
8 Öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi  
9 Değerlendirme ve kayıt tutma  
10 Test hazırlama, puanlama ve analiz  
11 Dersi plânlama ve etkinlikleri sıraya koyma  
12 Okul deneyimi çalışmalarının değerlendirilmesi  
13 Dönem sonu değerlendirmesi  
14 Dönem sonu değerlendirmesi  

 

 

Kaynaklar

Kaynaklar Aday Öğretmen Kılavuzu, YÖK Öğretmen Dizisi.

Fakülte Okul İşbirliği, YÖK Öğretmen Dizisi.

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI ADET KATKI YÜZDESİ
Öğrenci Staj Değerlendirmesi 1 100
Finalin Başarıya Oranı    
Yıl içinin Başarıya Oranı    
Toplam   100
       

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türk dili tarihi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.         X
2 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türkiye Türkçesi ve dilbilgisi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.

 

        X
3 Türkçenin tarihsel söz varlığı ve filolojik evrimi hakkında bilgi sahibi olmak.     X    
4 Türkçenin tarihi boyunca geçirdiği kültürlenme evrelerine, sözlü ve yazılı kaynaklarına vakıf olmak.     X    
5 Türkçenin çağdaş lehçeleri ve bu lehçelerin edebiyat varlığı hakkında bilgi sahibi olmak.       X  
6 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türk edebiyatı tarihi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.         X
7 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan, Türk edebiyatının önemli figürleri (yazar, şair, eleştirmen ya da edebiyat tarihçisi) hakkındaki konular için gerekli bilgilere sahip olmak.         X
8 Türk edebiyatının modernleşme öncesi söz varlığına, ortaçağ ve erken modern dönem yazılı / sözlü temel kaynaklarına vakıf olmak.         X
9 Yeni Türk edebiyatının, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e uzanan tarihsel bağlamı hakkında bilgi sahibi olmak.         X
10 Türk modernleşmesinin dinamikleri ile modern Türk edebiyatının gelişimine dair müfredat bilgilerini sentezleyebilmek, Türk edebiyatı tarihçiliğinin kurumsallaşma sürecine eleştirel yaklaşabilmek.         X
11 Milli Eğitim Bakanlığı’nın orta öğretim öğrencileri için belirlediği “100 temel eser” için eleştirel okumalar yaptırabilmek.     X    
12 Başat edebî türler ve edebî biçimler ve edebiyat tarihi hakkındaki genelgeçer bilgileri, edebî türlerin ulus aşırı / sözel düzlemde yayılması ve edebiyatın modernleşme ile birlikte ulusal bir kurum olarak yazı ile organize edilmesine dair kuramsal bilgilerle sentezleyebilmek.     X    
13 Alan eğitimi için özgün materyaller tasarlayabilmek, yeni projeler geliştirip alan eğitimine özel öğretim yöntemlerine uyarlayabilmek.

 

        X
14 Beşeri bilimler alanında kullanılan paleografya bilgisini, araştırma yöntemlerini, sunum tekniklerini ve alıntılama sistemlerini kullanabilmek.

 

      X  
15 Türk edebiyatının, dünya edebiyatları arasındaki yerine dair tarihsel ve eleştirel bir bakış açısı geliştirebilmek.     X    

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 1 15
Staj 15 2 30
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 9 135
Kısa Sınav - - -
Ödev - - -
Final - - -
Toplam İş Yükü     180
Toplam İş Yükü / 25 (s)     7.2
Dersin AKTS Kredisi     8