• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
EDTR 464
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Türk dünyasının siyasî ve beşerî coğrafyasından hareketle, tarihselden moderne fikir hareketlerini edebî eserler üzerinden incelemektir.
Dersin İçeriği: 

Türk dünyasının siyasî ve beşerî coğrafyası, Sovyet dönemi Türk edebiyatlarında edebî akımlar, Türk dünyasında fikir hareketleri, çağdaş kuzey batı grubu Türk edebiyatlarının ilgili eserler bağlamında analizidir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yön. 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk -doldurma 4. Doğru -Yanlış 5. Sözlü sınav 6. Portfolyo

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Türk edebiyatı tarihinde siyasî ve beşeri coğrafyayı inceleme yötemlerinin tespit ettirilmesi.   1 1, 6
2) Edebiyat tarihinde tarihî roman inceleme yöntemlerinin seçilen eserler üzerinden uygulanmasını sağlamak.   1 1, 6
3) Türkiye dışında Türk kültürünü yaşayan ve yaşatan toplulukların genel Türk edebiyatı tarihindeki yerinin saptanmasını sağlamak.   1 1, 6
4) Çağdaş Türk edebiyatı kapsamındaki eserlerde ortak kültür unsurlarının tespit ettirilmesi.   1 1, 6

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Türk Dünyasının Siyasî ve Beşerî Coğrafyası.  
2 Sovyet Dönemi Türk Edebiyatlarında Edebî Akımlar İlgili okumalar
3 Türk Dünyasında Fikir Hareketleri. İlgili okumalar
4 Gönül Hanım romanının Türk kültür tarihi açısından analizi. İlgili okumalar
5 Hilâl Görününce romanı ve Kırım’daki Türk varlığının tarihsel kökenleri İlgili okumalar
6 Çağdaş Kırım Türk Edebiyatı. İlgili okumalar
7 Korkunç Yıllar romanının zorunlu göç politikası kapsamında değerlendirilmesi. İlgili okumalar
8 Ara sınav. İlgili okumalar
9 Çağdaş Kafkasya Edebiyatı: Genel Bakış İlgili okumalar
10 Çağdaş Azerbaycan Edebiyatı. İlgili okumalar
11 Ak Koç Kara Koç romanının analizi. İlgili okumalar
12 Cengiz Aytmatov ve Türk Dünyası. İlgili okumalar
13 Gün Olur Asra Bedel romanının analizi. İlgili okumalar
14 Cengiz Han’a Küsen Bulut romanının analizi. İlgili okumalar

 

Kaynaklar

Romanlar
  1. Müftüoğlu, Ahmed Hikmet (2007), Gönül Hanım, İstanbul, Elips Yay.
  2. Çokum, Sevinç (2007), Hilâl Görününce, İstanbul, Ötüken Yay.
  3. Dağcı, Cengiz (2000), Korkunç Yıllar, İstanbul, Ötüken Yay.
  4. Rızayev, Anar (2005), Ak Koç Kara Koç, İstanbul, DA Yay.
  5. Aytmatov, Cengiz (2007), Gün Olur Asra Bedel, İstanbul, Ötüken Yay.
  6. Aytmatov, Cengiz (2007), Cengiz Han’a Küsen Bulut, İstanbul, Ötüken Yay.
Kaynaklar ve İleri Okumalar Akçura, Yusuf, (2007) Üç Tarz-ı Siyaset, TTK Yay., Ankara.

Eliade, Mircea, (1999) Şamanizm, (çev: İsmet Birkan), İstanbul.

Gökgöz, S.S., (2004) “Sultan Galiyev ve 1917-1923 Milliyetler Siyaseti”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, Kasım 2004,  64-74.

Gökgöz, S.S., (2005) “İsmail Gaspıralı’nın Türk Kültürüne Bakışı ve Günümüzde Düşündürdükleri”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, Haziran 2005.

Gömeç, Saadettin (2003) Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları Tarihi, Akçağ Yay., Ankara.

Naskali Gürsoy, Emine – Şahin, Liaisan (haz.) (2007) Stalin ve Türk Dünyası, Kaknüs Yay., İstanbul.

Ögel, Bahattin, (1988) Türk Kültürünün Gelişme Çağları, Kültür Bak. Yay. İstanbul.

Şimşir, Sebahattin, (1995), Mehmet Emin Resulzâde’nin Türkiye’deki Hayatı, Faaliyetleri ve Düşünceleri, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yay., Ankara.

Togan, A. Zeki Velidi, (1981) Umumî Türk Tarihine Giriş, İstanbul.

Togan A.Zeki Velidî (1969) Hatıralar, Türkistan ve Diğer Müslüman Doğu Türklerinin Millî Varlık ve Kültür Mücadeleleri, İstanbul.

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar Ders öncesinde dağıtılan fotokopiler.

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI ADET KATKI YÜZDESİ
Vize 1 40
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100
       

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türk dili tarihi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.         X  
2 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türkiye Türkçesi ve dilbilgisi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.

 

        X  
3 Türkçenin tarihsel söz varlığı ve filolojik evrimi hakkında bilgi sahibi olmak.         X  
4 Türkçenin tarihi boyunca geçirdiği kültürlenme evrelerine, sözlü ve yazılı kaynaklarına vakıf olmak.         X  
5 Türkçenin çağdaş lehçeleri ve bu lehçelerin edebiyat varlığı hakkında bilgi sahibi olmak.         X  
6 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türk edebiyatı tarihi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.     X      
7 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan, Türk edebiyatının önemli figürleri (yazar, şair, eleştirmen ya da edebiyat tarihçisi) hakkındaki konular için gerekli bilgilere sahip olmak.     X      
8 Türk edebiyatının modernleşme öncesi söz varlığına, ortaçağ ve erken modern dönem yazılı / sözlü temel kaynaklarına vakıf olmak.       X    
9 Yeni Türk edebiyatının, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e uzanan tarihsel bağlamı hakkında bilgi sahibi olmak.     X      
10 Türk modernleşmesinin dinamikleri ile modern Türk edebiyatının gelişimine dair müfredat bilgilerini sentezleyebilmek, Türk edebiyatı tarihçiliğinin kurumsallaşma sürecine eleştirel yaklaşabilmek.     X      
11 Milli Eğitim Bakanlığı’nın orta öğretim öğrencileri için belirlediği “100 temel eser” için eleştirel okumalar yaptırabilmek.       X    
12 Başat edebî türler ve edebî biçimler ve edebiyat tarihi hakkındaki genelgeçer bilgileri, edebî türlerin ulus aşırı / sözel düzlemde yayılması ve edebiyatın modernleşme ile birlikte ulusal bir kurum olarak yazı ile organize edilmesine dair kuramsal bilgilerle sentezleyebilmek.         X  
13 Alan eğitimi için özgün materyaller tasarlayabilmek, yeni projeler geliştirip alan eğitimine özel öğretim yöntemlerine uyarlayabilmek.

 

        X  
14 Beşeri bilimler alanında kullanılan paleografya bilgisini, araştırma yöntemlerini, sunum tekniklerini ve alıntılama sistemlerini kullanabilmek.

 

        X  
15 Türk edebiyatının, dünya edebiyatları arasındaki yerine dair tarihsel ve eleştirel bir bakış açısı geliştirebilmek.         X  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav - - -
Ödev - - -
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     96
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3.84
Dersin AKTS Kredisi     4