• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
EDTR 479
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
İlgili alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma tekniklerinin uygulamalı olarak gerçekleştirilmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Bilimin tanımı ve bilimsel bilginin özellikleri; bilimsel bilginin tarafsızlık ilkesi, doğru ölçü, kanıtlanma niteliği, genelleyici oluşu, statik ve dinamik yönleri gibi özelliklerinin tanımı ve örneklerle açıklanması; bilimsel model kavramı ve yapısı; varsayım ve nitelikleri; konu seçimi kapsamında kaynak kitap ve uzman bilgilendiricilerin araştırması; birincil, ikincil ve üçüncül kaynakların tanımlanması ve özellikleri. Alan çalışmalarına yönelik, konu seçiminde dikkat edilmesi gereken kural ve standartlara toplu bakış.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yön. 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk -doldurma 4. Doğru -Yanlış 5. Sözlü sınav 6. Portfolyo

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Türk Dili ve Edebiyatı alanında, bilimsel araştırma projelerinin hazırlanması ve raporlaştırılmasına yönelik ölçütlerin tespit ettirilmesini sağlamak.   1, 2 1, 6
2) Alanda konu seçimi kapsamında kaynak eserlerin araştırılmasında takip edilecek yöntem ve metotların tespit ettirilmesi.   1, 2 1, 6
3) Proje kapsamında birincil, ikincil ve üçüncül kaynakların kullanılmasına yönelik sınıflandırma ölçütlerinin uygulamalı olarak tespit ettirilmesi.   1, 2 1, 6
4) Ortaöğretim müfredatı kapsamındaki ünite konularının öğrencilere bilgi notu formatında hazırlanıp verilmesinde araştırma yöntem ve tekniklerinin uygulanması.   1, 2 1, 6

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş-Dersin içeriği hakkında genel bilgi verilmesi ve oryantasyon.  
2 Bilimin tanımı ve bilimsel bilginin özellikleri.  
3 Bilimsel bilginin; tarafsızlık ilkesi, doğru ölçü, kanıtlanma niteliği, genelleyici oluşu, statik ve dinamik yönleri gibi özelliklerinin tanımı ve örneklerle açıklanması.  
4 Bilimsel araştırma modellerine giriş.. İlgili okumalar
5 Bilimsel model kavramı ve yapısı; varsayım ve nitelikleri. İlgili okumalar
6 Bilimsel araştırmalarda konu seçimi ve nitelikleri. (Öğrencilere araştırma konusu seçimlerine yönelik teorik bilgi verilmesi ve bu bilginin örneklerle desteklenmesi). İlgili okumalar
7 Konu seçimi kapsamında kaynak kitap ve uzman bilgilendiricelerin araştırması; birincil, ikincil ve üçüncül kaynakların tanımlanması ve özellikleri. Alan çalışmalarına yönelik, konu seçiminde dikkat edilmesi gereken kural ve standartlara toplu bakış. İlgili okumalar
8 Konu seçimi kapsamında kaynak kitap ve uzman bilgilendiricelerin araştırması; birincil, ikincil ve üçüncül kaynakların tanımlanması ve özellikleri. Alan çalışmalarına yönelik, konu seçiminde dikkat edilmesi gereken kural ve standartlara toplu bakış. İlgili okumalar
9 Bilimsel araştırma niteliğindeki makalelerde ölçü olarak alınan standart ve kuralların uygulama çalışmaları. Düzenleme: Paragraf, Bölüm ve Kısım. Alıntının kuralları; dipnotlar ve kaynakça. İlgili okumalar
10 Alıntı ve çeviri sanatı; alıntılamanın felsefesi, alıntı teknikleri, doğru alıntı yapma biçimleri, çevirinin güçlükleri ve tehlikeleri, sözcüğü sözcüğüne çeviri ve yorumlama, aktarma işlemi veya çeviri. İlgili okumalar
11 Alıntı kuralları; dipnotlar ve bibliyografya, dipnotların türleri ve işlevleri, biçim ve dipnot yazma biçimleri, bibliyografya türleri ve biçimleri. İlgili okumalar
12 Alıntı kuralları; dipnotlar ve bibliyografya, dipnotların türleri ve işlevleri, biçim ve dipnot yazma biçimleri, bibliyografya türleri ve biçimleri. İlgili okumalar
13 Sunuş biçimleri. İlgili okumalar
14 Genel tekrar ve değerlendirme. İlgili okumalar

 

Kaynaklar

Kaynaklar AL, Hamza (2007) Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Sakarya Yayıncılık, Adapazarı.

BARZUN J.-GRAFF H. J. (Çev. Dilber, Fatoş) (2004) Modern Araştırmacı, TÜBİTAK Yay. Ankara.

BİLGİN, Nuri (2006) Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi Teknikler ve Örnek Çalışmalar, Siyasal Kitabevi, Ankara.

EROĞLU, Erol (2005) Araştırma Metod ve Teknikleri, Sakarya Yayıncılık, Adapazarı.

İSLAM, Yücel (2007) Araştırma-Yazma ve Sunu Teknikleri Yönlendirilmiş Çalışma I-II, Seçkin Yay. İstanbul.

SARUHAN Ş. C.-ÖZDEMİRCİ A. (2005) Bilim Felsefe ve Metodoloji Araştırmada Yöntem Problemi, Alkım Yay. İstanbul.

TÜRKDOĞAN, O. (2000) Bilimsel Araştırma Metodolojisi, Timaş Yayınları, İstanbul.

 

 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar Hoca tarafından ders öncesinde dağıtılan fotokopiler.

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI ADET KATKI YÜZDESİ
Vize 1 30
Finalin Başarıya Oranı (Yıl sonu projesi) 1 70
Yıl içinin Başarıya Oranı   30
Toplam   100
       

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türk dili tarihi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.   X        
2 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türkiye Türkçesi ve dilbilgisi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.

 

  X        
3 Türkçenin tarihsel söz varlığı ve filolojik evrimi hakkında bilgi sahibi olmak.     X      
4 Türkçenin tarihi boyunca geçirdiği kültürlenme evrelerine, sözlü ve yazılı kaynaklarına vakıf olmak.     X      
5 Türkçenin çağdaş lehçeleri ve bu lehçelerin edebiyat varlığı hakkında bilgi sahibi olmak.   X        
6 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türk edebiyatı tarihi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.   X        
7 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan, Türk edebiyatının önemli figürleri (yazar, şair, eleştirmen ya da edebiyat tarihçisi) hakkındaki konular için gerekli bilgilere sahip olmak.   X        
8 Türk edebiyatının modernleşme öncesi söz varlığına, ortaçağ ve erken modern dönem yazılı / sözlü temel kaynaklarına vakıf olmak.   X        
9 Yeni Türk edebiyatının, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e uzanan tarihsel bağlamı hakkında bilgi sahibi olmak.   X        
10 Türk modernleşmesinin dinamikleri ile modern Türk edebiyatının gelişimine dair müfredat bilgilerini sentezleyebilmek, Türk edebiyatı tarihçiliğinin kurumsallaşma sürecine eleştirel yaklaşabilmek.   X        
11 Milli Eğitim Bakanlığı’nın orta öğretim öğrencileri için belirlediği “100 temel eser” için eleştirel okumalar yaptırabilmek.     X      
12 Başat edebî türler ve edebî biçimler ve edebiyat tarihi hakkındaki genelgeçer bilgileri, edebî türlerin ulus aşırı / sözel düzlemde yayılması ve edebiyatın modernleşme ile birlikte ulusal bir kurum olarak yazı ile organize edilmesine dair kuramsal bilgilerle sentezleyebilmek.         X  
13 Alan eğitimi için özgün materyaller tasarlayabilmek, yeni projeler geliştirip alan eğitimine özel öğretim yöntemlerine uyarlayabilmek.

 

        X  
14 Beşeri bilimler alanında kullanılan paleografya bilgisini, araştırma yöntemlerini, sunum tekniklerini ve alıntılama sistemlerini kullanabilmek.

 

        X  
15 Türk edebiyatının, dünya edebiyatları arasındaki yerine dair tarihsel ve eleştirel bir bakış açısı geliştirebilmek.   X        

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 2 30
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav - - -
Ödev - - -
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     80
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3.2
Dersin AKTS Kredisi     4