• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
EDTR 131
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Dersin başlıca amacı öğrencilerin başlangıcından Yeni Türk Edebiyatı’na kadar Türk Edebiyatı’nın farklı dönemleri hakkında bilgi edinmesidir. Dünyanın en eski milletlerinden olan Türkler, tarihleri içerisinde farklı coğrafyalarda devletler ve medeniyetler kurmuşlardır. Bu gelişim sürecine bağlı olarak edebiyatları da farklı etkilerle değişmiş ve zenginleşmiştir. Bu derste öğrenci medeniyetin bir alt şubesi olan edebiyatın hangi tarihî dönemlerden geçtiğini ve bu dönemlerin aslî özelliklerini öğrenecek, edebiyat tarihi kavramını kazanacak ve anlatılan dönemlerle ilgili ana başvuru kaynaklarını tanıyacaktır.
Dersin İçeriği: 

Edebiyat tarihi kavramının yerleştirilmesi.

Edebiyat ve medeniyet ilişkisi ve farklı medeniyetlerin tesirinde edebiyatın gelişiminin kavratılması.

Yüzyıllar içinde eser veren edebî şahsiyetlerin tanıtılması.

Başlangıçtan itibaren edebî türlerin tanıtılması, bunların zamanla nasıl farklılıklar gösterdiğinin sunulması.

Öğrencilerin bibliyografya bilgilerinin genişletilmesi ve ana başvuru kaynaklarının tanıtılması.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk -doldurma 4. Doğru -Yanlış 5. Sözlü sınav 6. Portfolyo

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Edebiyat tarihi kavramını öğrenir.   1 1
2) Edebiyat ve medeniyet ilişkisi hakkında bilgi sahibidir.   1 1
3) Edebî dönemlerin hangi şartlar altında farklılaştığını öğrenir.   1 1
4) Yüzyıllara göre Türk Edebiyatı’nın özelliklerini öğrenir.   1 1

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Edebiyat Tarihi Kavramı, Edebiyat-Tarih ve Medeniyet İlişkisi İlgili okumalar
2 İslâmiyet’ten Önceki Türk Edebiyatı İlgili okumalar
3 Sözlü Edebiyat İlgili okumalar
4 Türk Destanları İlgili okumalar
5 Yazılı Edebiyat İlgili okumalar
6 Göktürk Yazıtları İlgili okumalar
7 İslâmiyet’in Tesirindeki Türk Edebiyatı İlgili okumalar
8 İslâmî Türk Edebiyatı’nın İlk Örnekleri İlgili okumalar
9 Divan Şiiri Nazım Türleri ve Şekilleri İlgili okumalar
10 13-14. Yüzyıllarda Divan Edebiyatı İlgili okumalar
11 15. Yüzyılda Divan Edebiyatı İlgili okumalar
12 16. Yüzyılda Divan Edebiyatı İlgili okumalar
13 17. Yüzyılda Divan Edebiyatı İlgili okumalar
14 18. Yüzyılda Divan Edebiyatı İlgili okumalar

 

Kaynaklar

Zorunlu Kaynaklar Banarlı, Nihat Sami, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi I,II, İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1971.

Gömeç, Saadettin, Türk Destanlarına Giriş, Ankara: Akçağ Yayınları, 2009.

Şentürk, Ahmet Atillâ-Kartal, Ahmet, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul: Dergâh Yayınları, 2007.
 

Tavsiye Edilen

Kaynaklar

Türkiye Diyanet Vakfı, İslâm Ansiklopedisi

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar İlgili dökümanlar ders öncesi çoğaltılması için öğrencilere dağıtılır.

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI ADET KATKI YÜZDESİ
VİZE 1 40
Kısa Sınav - -
Sınıf içi katılım - -
Toplam   40
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100
       

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türk dili tarihi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.   X      
2 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türkiye Türkçesi ve dilbilgisi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.

 

  X      
3 Türkçenin tarihsel söz varlığı ve filolojik evrimi hakkında bilgi sahibi olmak.   X      
4 Türkçenin tarihi boyunca geçirdiği kültürlenme evrelerine, sözlü ve yazılı kaynaklarına vakıf olmak.   X      
5 Türkçenin çağdaş lehçeleri ve bu lehçelerin edebiyat varlığı hakkında bilgi sahibi olmak.   X      
6 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türk edebiyatı tarihi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.         X
7 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan, Türk edebiyatının önemli figürleri (yazar, şair, eleştirmen ya da edebiyat tarihçisi) hakkındaki konular için gerekli bilgilere sahip olmak.         X
8 Türk edebiyatının modernleşme öncesi söz varlığına, ortaçağ ve erken modern dönem yazılı / sözlü temel kaynaklarına vakıf olmak.     X    
9 Yeni Türk edebiyatının, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e uzanan tarihsel bağlamı hakkında bilgi sahibi olmak.     X    
10 Türk modernleşmesinin dinamikleri ile modern Türk edebiyatının gelişimine dair müfredat bilgilerini sentezleyebilmek, Türk edebiyatı tarihçiliğinin kurumsallaşma sürecine eleştirel yaklaşabilmek.       X  
11 Milli Eğitim Bakanlığı’nın orta öğretim öğrencileri için belirlediği “100 temel eser” için eleştirel okumalar yaptırabilmek.         X
12 Başat edebî türler ve edebî biçimler ve edebiyat tarihi hakkındaki genelgeçer bilgileri, edebî türlerin ulus aşırı / sözel düzlemde yayılması ve edebiyatın modernleşme ile birlikte ulusal bir kurum olarak yazı ile organize edilmesine dair kuramsal bilgilerle sentezleyebilmek.         X
13 Alan eğitimi için özgün materyaller tasarlayabilmek, yeni projeler geliştirip alan eğitimine özel öğretim yöntemlerine uyarlayabilmek.

 

  X      
14 Beşeri bilimler alanında kullanılan paleografya bilgisini, araştırma yöntemlerini, sunum tekniklerini ve alıntılama sistemlerini kullanabilmek.

 

  X      
15 Türk edebiyatının, dünya edebiyatları arasındaki yerine dair tarihsel ve eleştirel bir bakış açısı geliştirebilmek.         X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 6 90
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav - - -
Ödev - - -
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     140
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5.6
Dersin AKTS Kredisi     6