• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
EDTR 231
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Modern Türk Edebiyatının başlangıç dönemi olan ve Tanzimat hareketinden adını alan Tanzimat Dönemi Türk edebiyatı, edebiyattaki yenilikleri öğretmeyi amaçlar. Bu amaçla, edebiyatın tüm türlerinde görülen yenilikleri biçim ve içerik bakımlarından vermek için dönemim önemli edebi şahsiyetlerin eserlerinden, seçilmiş şiir, roman, tiyatro, makaler v.b. seçilmiş örnekleri inceler.
Dersin İçeriği: 

Osmanlın dönemini son yüzyıldakı(19.yüzyıl) yenileşme hareketlerinden başlanarak Tanzimat Fermanının ilanı incelenir. Fermanın temel fikirlerinin edebi esere yansımaları verilir. Bu  bağlamda Tanzimat dönemi birinci kuşak şairlerini  eselerinden örnekler seçilir, bunlarda daha çok düşünsel anlamda içerik incelenir, sonra ikinci kuşak şairlerinin şiirde yaptıkları biçimsel ve içerik yeniliklerine değinilir. Dönemin yazarlarının romanlarından seçilecek örnek okumalarla, tematik incelemeler

Yapılır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Kariılaştırma Yöntem 3. Tartışma Yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Tanzimatın getirdiği sosyal ve siyasi  yenilikler hakkında bilgi sahibi olur.   1,2 1
2) Şiirde önemli şairlerin eserlerinden seçmelerle şiire yansıyan Tanzimatın yeni fikirlerinin nasıl işlendiğini öğrenir.     1,2 1
3) Tanzimatın getirdiği yeniliklerin romana nasıl yansıdığını tematik olarak inceler.   1,2 1
4)  Şiir, hikaye ve romanda tür, teknik, biçim yeniliklerin neler olduğu hakkında bilgi sahibi olur.    1,2 1

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1  

Tanzimat Fermanı ve getirdikleri, Islahat Fermanı Tanzimat hareketinin ilk yenilikleri: ideolojileri.Yeniliğin ilk isimleri ilk çalışmalar eserler.

 

 
2 Devlet daireleri:Tercüme Odası.Jön Türkler-Yeni Osmanlılar. Fikirleri  
3 Tanzimatın İlk yazarları : Şinasi, Gazeteciliği-Şiirleri-Tercümeleri İlgili okumalar
4 Namık Kemal ve eserleri-Hürriyet Kasidesi’nden, Namık Kemal’in Tenkide dair eserlerinden İlgili okumalar
5 Ziya Paşa ve eseleri- Terkib-i bend’ten seçmeler: Şiir ve İnşa makalesi-Harabat antolojisi İlgili okumalar
6 Tanzimat şiiirinde şekil ve içerik yenilikleri: Recaizâde Mahmut Ekrem ve eserleri İlgili okumalar
7 Abdülhak Hâmid Tarhan ve eserleri: Tanzimat şiirine getirdikleri- Makber’den seçmeler, Tiyatroları. İlgili okumalar
8  Yazılı Ara Sınav İlgili okumalar
9 Tanzimat Dönemi Hikâye ve Romanı: Genel temalar ve edebî eserlere yansıyan fikirler Tercüme eserler-İlk yerli hikâyeler, hikâyeciler, Emin Nihad ve diğerleri İlgili okumalar
10  Şemseddin Sâmi: Taaşşuk-ı Tal’at ve Fıtnat

Namık Kemal’in romancılığı- Tiyatroları - İntibah romanı - Celal Mukaddimesi

İlgili okumalar
11 Ahmet Midhat Efendi ve eserleri: Felâtun Bey ile Râkım Efendi romanı ve diğer eserlerinde ana meseleler. İlgili okumalar
12 Recaizâde Mahmud Ekrem :Araba Sevdası. Sâmi Paşazâde Sezayi:Sergüzeşt İlgili okumalar
13  Nâbizâde Nâzım :  Zehra- Karabibik İlgili okumalar
14  Genel değerlendirme İlgili okumalar

 

Kaynaklar

Zorunlu Kaynaklar  

Modern Türk Edebiyatının Ana Hatları: Kenan Akyüz

19.Asır Türk Edebiyatı Tarihi: Ahmet Hamdi Tanpınar

Şiir Tahlilleri I: Mehmet Kaplan

Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar I: Mehmet Kaplan

Okunması gereken yukarıdaki yazarlara ait romanlar ve şiirlerden seçmeler

 

Tavsiye Edilen

Kaynaklar

Nihat Sami Banarlı : Resimli Türk Edebiyatı

Şinasi Bütün Eserleri. İsmail Parlatır

Hamid Bütün Şiirleri: Haz: İnci Enginün

Tanzimat’tan Cumhuriyete Türk Edebiyatı: İnci Enginün

 

 

Materyal Paylaşımı

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI ADET KATKI YÜZDESİ
VİZE 1 25
Kısa Sınav 1 15
Sınıf içi katılım 1 10
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100
       

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türk dili tarihi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.

 

  X      
2 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türkiye Türkçesi ve dilbilgisi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.

 

  X      
3 Türkçenin tarihsel söz varlığı ve filolojik evrimi hakkında bilgi sahibi olmak.

 

  X      
4 Türkçenin tarihi boyunca geçirdiği kültürlenme evrelerine, sözlü ve yazılı kaynaklarına vakıf olmak.

 

  X      
5 Türkçenin çağdaş lehçeleri ve bu lehçelerin edebiyat varlığı hakkında bilgi sahibi olmak.

 

  X      
6 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türk edebiyatı tarihi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.

 

    X    
7 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan, Türk edebiyatının önemli figürleri (yazar, şair, eleştirmen ya da edebiyat tarihçisi) hakkındaki konular için gerekli bilgilere sahip olmak.

 

    X    
8 Türk edebiyatının modernleşme öncesi söz varlığına, ortaçağ ve erken modern dönem yazılı / sözlü temel kaynaklarına vakıf olmak.

 

    X    
9 Yeni Türk edebiyatının, Tanzimat’tan Cunhuriyet’e uzanan tarihsel bağlamı hakkında bilgi sahibi olmak.

 

    X    
10 Türk modernleşmesinin dinamikleri ile modern Türk edebiyatının gelişimine dair müfredat bilgilerini sentezleyebilmek, Türk edebiyatı tarihçiliğinin kurumsallaşma sürecine eleştirel yaklaşabilmek.       X  
11 Milli Eğitim Bakanlığı’nın orta öğretim öğrencileri için belirlediği “100 temel eser” için eleştirel okumalar yaptırabilmek.         X
12 Başat edebî türler ve edebî biçimler ve edebiyat tarihi hakkındaki genelgeçer bilgileri, edebî türlerin ulus aşırı / sözel düzlemde yayılması ve edebiyatın modernleşme ile birlikte ulusal bir kurum olarak yazı ile organize edilmesine dair kuramsal bilgilerle sentezleyebilmek.         X
13 Alan eğitimi için özgün materyaller tasarlayabilmek, yeni projeler geliştirip alan eğitimine özel öğretim yöntemlerine uyarlayabilmek.

 

  X      
14 Beşeri bilimler alanında kullanılan paleografya bilgisini, araştırma yöntemlerini, sunum tekniklerini ve alıntılama sistemlerini kullanabilmek.

 

  X      
15 Türk edebiyatının, dünya edebiyatları arasındaki yerine dair tarihsel ve eleştirel bir bakış açısı geliştirebilmek.         X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 5 75
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 1 1 1
Ödev - - -
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     127
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5.08
Dersin AKTS Kredisi     6