• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
EDEN 212
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, öğrencilerin çeşitli sözel iletişim durumları için uygun ifadeler ve stratejiler kullanarak sözlü iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır; Diyalog, sunum ve tartışma etkinlikleri yoluyla duyguları ve düşünceleri etkili bir şekilde ifade etme yeteneğini geliştirmek; Güncel, özgün, görsel, işitsel materyalleri kullanarak konuşma ve dinleme anlama becerilerinin geliştirilmesi.
Dersin İçeriği: 

İngilizce öğrenmenin ve öğretmenin anlamı; İngilizce öğretiminin amacı ve temel ilkeleri; İngilizce öğretiminin tarihçesi; öğrenme ve öğretim yaklaşımlarının İngilizce öğretimine yansımaları; İngilizce öğretiminde temel beceriler; sınıf--içi uygulama örnekleri; İngilizce öğretiminde güncel eğilimler ve sorunlar; etkili bir İngilizce öğretiminin bileşenleri; İngilizce öğretiminde sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan bakış.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Tartışma, 3: Örnek Olay, 4: Gösteri, 5: Problem Çözme, 6: Grup Çalışması, 7: Drama-Rol Yapma, 8: Mikro Öğretim
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli test, C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. İkinci dil öğretimindeki temel kavramların tartışılması. 3, 10 1,2,3 A
2. İkinci dil öğretiminde kullanılan temel ve alternatif yöntemleri tanınması ve eleştirilmesi. 3, 10 1,2,3 A
3. Değişik yöntemlerin kullandığı teknikleri, bu yöntemlerin temelini oluşturan öğrenilmesi ve dil teorilerine dayandırarak tartışılması. 3, 10 1,2,3 A
4. Değişik yöntemler kullanarak farklı dil becerilerinin öğretilmesi. 3, 10 1,2,3 A
5. Mevcut iletişimsel yöntemlerin sınıf içi uygulamalarının incelenmesi. 3, 10 1,2,3 A

 

Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Tartışma, 3: Örnek Olay, 4: Gösteri, 5: Problem Çözme, 6: Grup Çalışması, 7: Drama-Rol Yapma, 8: Mikro Öğretim
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli test, C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 Öğrenci  
3 Dil öğretiminde bazı arka plan sorunları  
4 Grammar-Based Approaches Audio-Lingual Method  
5 Humanistic Approaches Community Language Learning  
6 Silent Way  
7 Vize Sınavı  
8 Suggestopedia  
9 Total Physical Response  
10 Communicative Approaches Communicative Language Teaching  
11 Communicative Approaches Communicative Language Teaching  
12 Content-Based Approach Task-Based Approach  
13 Participatory Approach Cooperative Learning  
14 Participatory Approach Cooperative Learning  
15 Final Sınavı  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Larsen-

Larsen-Freeman, D. (2000). Techniques and Principles in Language Teaching.  Oxford University Press. 2nd Edition.

Richards, J. & Rodgers, T. (2001). Approaches and Methods in Language Teaching.  Cambridge University Press. 2nd Edition.

Diğer Kaynaklar  
 

 

Materyal Paylaşımı

 

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  MOODLE
Ödevler PPP
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ders içi konuşma aktiviteleri   20
Final Değerlendirme: Portfolyo Sunumları 1 80
     
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   80
Yıl içinin Başarıya Oranı   20
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Türk eğitim sisteminin yapı ve işleyişine, ve eğitim ile ilgili kavramlara hakim olmak. x          
2 Eğitim bilimlerinin temel alanlarını bilme ve eğitimsel gelişimi sağlamada gelişim ve öğrenme psikolojisi yaklaşımlarından yararlanabilmek.     x      
3 İngilizce eğitimi ve öğretimi alanındaki bilimsel yöntemleri değerlendirebilmek ve uygulayabilmek.         x  
4 Hazır ders materyallerinin öğrencilerin seviye, yaş ve dil düzeyine, ve ilgi ve öğrenme özelliklerine göre etkililiğini değerlendirerek seçebilmek ve kullanabilmek.       x    
5 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini İngilizce eğitim ve öğretiminde etkin bir biçimde kullanabilmek.     x      
6 İngilizce kısa öykü, şiir, roman gibi edebi metinleri tanımak ve dil becerilerinin öğretiminde kullanabilmek.   x        
7 İnsan dilinin özelliklerini ve yapısını anlamak ve dil öğretiminde kullanabilmek.     x      
8 Dil becerilerini geliştirmek amacıyla özgün materyaller geliştirebilmek.       x    
9 Farklı yaş gruplarının dil öğrenme özelliklerinin farkında olmak ve dil öğretim yöntemlerini bu özellikler doğrultusunda kullanabilmek       x    
10 İngilizce’yi yabancı dil olarak öğretme konusunda temel kuramlar, ilkeler ve yöntemleri bilmek ve uygulamak.         x  
11 İngilizce’yi bilgiye ulaşma, bilgiyi yazılı ve sözlü olarak paylaşma ve üretme düzeylerinde kullanabilmek.     x      
12 Sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavramak ve uygulamak. x          
13 Öğrencilerinin gereksinimlerini, dil düzeylerini, yaşlarını, zeka türlerini ve öğrenme stillerini dikkate alarak uygun öğretim teknolojisi kullanarak ders planı hazırlamak.         x  
14 Öğrencilerinin İngilizce’nin dilbilgisi ve söz dağarcığını etkin şekilde kullanmalarına yönelik etkinlikler düzenleyebilmek ve uygulamak.     x      
15 Öğrencilerinin İngilizce okuma, konuşma, yazma ve dinleme becerilerini geliştirecek etkinlikler düzenleyebilmek ve uygulayabilmek.     x      
16 İngilizce öğretimine ilişkin ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini kullanışlılık, geçerlilik ve güvenirlik açılarından değerlendirerek kullanabilmek. x          
17 Kendini akademik ve kişisel bağlamda geliştirebilmek için gerekli olan bilimsel araştırma yöntemlerini bilmek ve bunları okul ortamında uygulama becerisine sahip olmak. x          
18 Teorik ve uygulamalı dilbilim kavramlarını bilmek, ve bu teorilerin ışığında dil öğretim metod ve yöntemlerini kullanmak.       x    
19 İngilizce temel yazma, dinleme, okuma ve konuşma becerilerini geliştirmek. x          

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: x toplam ders saati) 15 2 30
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 1 15
Ara Sınav 1 3 3
Final 1 5 5
Toplam İş Yükü     53
Toplam İş Yükü / 25 (s)     2,12
Dersin AKTS Kredisi     3