• Türkçe
  • English

PROGRAM BİLGİLERİ

 

Kuruluş:  Özel Eğitim Bölümü 2019 yılında kurulmuştur.

 

Amaç: Ülkemizde özel eğitime ihtiyacı olan birey sayısı toplam nüfusun yaklaşık %13'ünü oluşturmaktadır. Dolayısıyla bu programın amacı, özel eğitime gereksinim duyan bireylerin diğer bireyler gibi bağımsız, sosyal yaşamda aktif ve üretken olmalarını sağlayan, kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerilerle donanmış öğretmenler yetiştirmektir. Programın ülkemizdeki özel ve MEB' e bağlı okullarda ihtiyaç duyulan sayı ve nitelikte öğretmenin eğitimini sağladıktan sonra, bu etkililik ve devamlılığın sürdürülmesini çeşitli kurumlarla işbirliği yaparak sağlaması amaçlanmaktadır.

 

Hedef: Özel Eğitim Programı, özel eğitime gereksinim duyan bireylerin eğitimleri alanında akademik bilgiler üretmeyi, uygulamayı ve özel eğitim öğretmeni yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

Kazanılan Derece: Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar “Özel Eğitim Öğretmenliği alanında Lisans Diploması” derecesini alırlar.

 

Derecenin Düzeyi: Lisans

 

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları: Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

 

Kabul ve kayıt koşulları: Programa öğrenci kabulü “Yeditepe Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Yeditepe Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

 

Program Profili: Özel eğitim öğretmenliği programı mezunları "Özel Eğitim Öğretmeni" unvanı ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarına Özel Eğitim Öğretmeni olarak atanmaktadırlar. Ayrıca mezunlarımız özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, danışmanlık merkezleri gibi sektörlerde, eğitsel materyal geliştiren işyerlerinde ve üniversitelerin akademik kadrolarında görev alabilmektedirler.

 

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle): Program mezunlan çoğunlukla ilk öğretim, orta öğretim ve yüksek öğretim kurumlarında, diğer rehabilitasyon merkezlerinde ve endüstri kurum/kuruluşlarında özel eğitim öğretmeni olarak çalışabilirler.

 

Üst Derece Programlarına Geçiş: Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme: Programda yer alan her ders için uygulanan sınav türleri ve ölçme ve değerlendirme biçimleri “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

 

Mezuniyet Koşulları: Yeterlilik koşulları ve kurallarında açıklandığı gibidir.

 

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme): Tam zamanlı

 

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü):

Dr. Öğr. Üyesi Zuhar Rende Berman, zuhar.rende@yeditepe.edu.tr

 

Bölüm Olanakları: Özel Eğitim Öğretmenliği Programında iki doktor öğretim üyesi ve bir araştırma görevlisi bulunmaktadır. Programın bağlı bulunduğu Yeditepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi bünyesinde, üç adet Bilgisayar laboratuvarı, üç adet uygulama laboratuvarı ve bir adet akıllı sınıf yer almaktadır.

 

Program Çıktıları 

1 Özel eğitim alanı/ engel gruplarına ilişkin temel kavramlar ve engelin bireysel, eğitimsel ve toplumsal etkisi konusunda bilgi sahibidir
2 Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin yasal hak ve ihtiyaçları konusunda, okul ve toplumda bireylerin bilinçlendirilmesi ve farkındalık yaratılmasında liderlik rolü alır.
3 İlk ve ortaöğretim programlarında matematik, fen ve sosyal bilgiler gibi derslerde yer alan konular, uygun öğretim stratejileri ve yöntemleri bilir ve kullanır.
4 Özel eğitim sürecinde öğrencilerin kazanımları en üst düzeyde edinmeleri amacıyla okul/ kurum personeli, uzmanlar, aileler ve toplumdaki bireylerle etkili işbirliği yapar.
5 Özel eğitim yasaları çerçevesinde, bireylerin ihtiyaçları ve MEB öğretim programları göz önüne alınarak hazırlanan Bireyselleştirilmiş Aile Hizmet Programı (BAHP), Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) ve Bireyselleştirilmiş Geçiş Planlarını (BGP) geliştirir, uygular ve gerekli uyarlamaları yapar.
6 Bireylerin BEP hedefleri yönünde belirtilen kazanımları en üst düzeyde edinmeleri ve MEB öğretim programlarına ulaşılabilirliklerini sağlamak için bilimsel dayanaklı yaklaşım ve yöntemleri bilir ve etkili olarak uygular.
7 Öğretim programı ve BEP hedeflerine uygun eğitimsel materyaller, yardımcı güncel teknoloji ve diğer kaynakları bilir, geliştirir ve bireyin ihtiyaçlarına göre uyarlar.
8 Çeşitli kaynaklardan edinilen değerlendirme verilerini organize etme, analiz ve yorumlama yolu ile bireylerin eğitimsel değerlendirmesini çeşitli teknik ve yöntemler kullanarak yapar ve rapor eder.
9 Uygun değerlendirme araçları kullanarak bireylerin öğrenmesini değerlendirir ve eğitimsel kararları veriye dayalı olarak verir. 10 Özel eğitim alanında ulusal ve uluslararası gelişmeleri izleyerek mesleki bilgilerini geliştirir ve bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak özel eğitim alanının gelişimine katkıda bulunur.
10 Özel eğitim alanında ulusal ve uluslararası gelişmeleri izleyerek mesleki bilgilerini geliştirir ve bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak özel eğitim alanının gelişimine katkıda bulunur.
11 Türk eğitim sisteminin dayandığı temel değer ve ilkeleri, amaçlarını, yapısını ve mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge, vb.) ve özel eğitimin tarihsel gelişimini bilir.
12 Teknolojiyi öğrenme ortamları ve etkinliklerin tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde etkili olarak kullanır.
13 Saygı, güven, ilgi ve etik davranışı yansıtan, bireylerin yaşam deneyimleri ve gelişimsel özeliklerine değer veren, kültürel olarak bütünleştirici öğrenme ortamlarını yaratır, idare eder ve sürdürür.
 

 

Yöntem Teknikler Geliştirilmesi amaçlanan özellikler Öğretim Ortamına İlişkin Özellikler
Anlatım Dinleme, anlamlandırma ve yorum yapma gibi bilişsel özellikler ile, farkındalık geliştirme ve değer sistemi oluşturma gibi duyuşsal alana özgü yeterlikler Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz
Rol Yapma Dinleme, anlamlandırma ve yorum yapma gibi bilişsel özellikler ile, farkındalık geliştirme ve değer sistemi oluşturma gibi duyuşsal alana özgü yeterlikler; taklit etme ve beceri geliştirme gibi psikomotor özellikler. Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz
Gösterim Dinleme, anlamlandırma ve yorum yapma gibi bilişsel özellikler ile, farkındalık geliştirme ve değer sistemi oluşturma gibi duyuşsal alana özgü yeterlikler; taklit etme ve beceri geliştirme gibi psikomotor özellikler.  
Problem Çözme Dinleme, anlamlandırma ve yorum yapma gibi bilişsel özellikler ile, farkındalık geliştirme ve değer sistemi oluşturma gibi duyuşsal alana özgü yeterlikler; taklit etme ve beceri geliştirme gibi psikomotor özellikler. Standart derslik teknolojileri, özel donanım
Örnek olay Dinleme, anlamlandırma ve yorum yapma gibi bilişsel özellikler ile, farkındalık geliştirme ve değer sistemi oluşturma gibi duyuşsal alana özgü yeterlikler; taklit etme ve beceri geliştirme gibi psikomotor özellikler.  
Benzetim Dinleme, anlamlandırma ve yorum yapma gibi bilişsel özellikler ile, farkındalık geliştirme ve değer sistemi oluşturma gibi duyuşsal alana özgü yeterlikler; taklit etme ve beceri geliştirme gibi psikomotor özellikler.  
Seminer Dinleme, anlamlandırma ve yorum yapma gibi bilişsel özellikler ile, farkındalık geliştirme ve değer sistemi oluşturma gibi duyuşsal alana özgü yeterlikler; taklit etme ve beceri geliştirme gibi psikomotor özellikler. Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz
Grup çalışması Dinleme, anlamlandırma ve yorum yapma gibi bilişsel özellikler ile, farkındalık geliştirme ve değer sistemi oluşturma gibi duyuşsal alana özgü yeterlikler; taklit etme ve beceri geliştirme gibi psikomotor özellikler. Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz
Bireysel çalışma Dinleme, anlamlandırma ve yorum yapma gibi bilişsel özellikler ile, farkındalık geliştirme ve değer sistemi oluşturma gibi duyuşsal alana özgü yeterlikler; taklit etme ve beceri geliştirme gibi psikomotor özellikler. Gözleme imkan verecek gerçek ya da sanal ortam
Panel Dinleme, anlamlandırma ve yorum yapma gibi bilişsel özellikler ile, farkındalık geliştirme ve değer sistemi oluşturma gibi duyuşsal alana özgü yeterlikler; taklit etme ve beceri geliştirme gibi psikomotor özellikler. Gözleme imkan verecek gerçek ya da sanal ortam
Konuk Konuşmacı Dinleme, anlamlandırma ve yorum yapma gibi bilişsel özellikler ile, farkındalık geliştirme ve değer sistemi oluşturma gibi duyuşsal alana özgü yeterlikler; taklit etme ve beceri geliştirme gibi psikomotor özellikler. Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz, özel donanım
Beyin Fırtınası Dinleme, anlamlandırma ve yorum yapma gibi bilişsel özellikler ile, farkındalık geliştirme ve değer sistemi oluşturma gibi duyuşsal alana özgü yeterlikler; taklit etme ve beceri geliştirme gibi psikomotor özellikler. İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, çevrimiçi sohbet,
Web tabanlı tartışma forumları
Alıştırma Dinleme, anlamlandırma ve yorum yapma gibi bilişsel özellikler ile, farkındalık geliştirme ve değer sistemi oluşturma gibi duyuşsal alana özgü yeterlikler; taklit etme ve beceri geliştirme gibi psikomotor özellikler.  
Deney Dinleme, anlamlandırma ve yorum yapma gibi bilişsel özellikler ile, farkındalık geliştirme ve değer sistemi oluşturma gibi duyuşsal alana özgü yeterlikler; taklit etme ve beceri geliştirme gibi psikomotor özellikler. Özel donanım
Gözlem Dinleme, anlamlandırma ve yorum yapma gibi bilişsel özellikler ile, farkındalık geliştirme ve değer sistemi oluşturma gibi duyuşsal alana özgü yeterlikler; taklit etme ve beceri geliştirme gibi psikomotor özellikler. İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta

 

Eğitim Öğretim Yöntem ve Teknikleri

 

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin bireysel gelişimlerini amaçlayan; yaşam boyu öğrenme, başkasına öğretme, sunma, yaratıcı ve eleştirel düşünebilme, işbirlikli çalışma, teknolojiden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir.

 

ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

PROGRAM ÇIKTILARININ DERS ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ

Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri  
                       
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11
ÖZEL EĞİTİM X X X X X X X X X X X
 ZİHİN YETERSİZLİĞİ VE OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU X X X X X X X X X   X
ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ VE ÖZEL YETENEK X   X X X X X X X   X
İŞİTME VE GÖRME YETERSİZLİĞİ X   X X X X X X X   X
ÇOCUK GELİŞİMİ X   X                
ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZEL EĞİTİM X X X X X X X X X   X
UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ X   X   X X X X      
ÖZEL EĞİTİMDE DEĞERLENDİRME X   X X X     X      
ÖZEL EĞİTİMDE BÜTÜNLEŞTİRME X X X X X X X X X   X
TÜRK İŞARET DİLİ X X       X         X
 DİL VE İLETİŞİM BECERİLERİNİN DESTEKLENMESİ X X X X X X X X X    
ÖZEL EĞİTİMDE TEKNOLOJİ DESTEKLİ ÖĞRETİM X       X X X X      
BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM VE GEÇİŞ PLANLAMASI X X X X X X X X X   X
BRAILLE OKUMA YAZMA X   X   X X X X     X
ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA GÖZLEM     X X X X X X X    
ÖZEL EĞİTİMDE OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ X   X X X X X X      
ÖZEL EĞİTİMDE FEN VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ X   X X X X X X      
ÖZEL EĞİTİMDE MATEMATİK EĞİTİMİ X   X X X X X X      
ÖZEL EĞİTİMDE SANATSAL BECERİLERİN ÖĞRETİMİ X   X X X X X X      
ÖZEL EĞİTİMDE FİZİKSEL EĞİTİM VE SPOR X   X X X X X X      
ÖZEL EĞİTİMDE SOSYAL BECERİLERİN ÖĞRETİMİ X   X X X X X X      
ÖZEL EĞİTİMDE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ X   X X X X X X      
ÖZEL EĞİTİMDE OYUN VE MÜZİK X   X X X X X X      
ÖZEL EĞİTİMDE AİLE EĞİTİMİ X X X X X X         X
ÖZEL EĞİTİMDE OKUL VE KURUM DENEYİMİ       X X X X X X   X
ÖZEL EĞİTİMDE MATERYAL TASARIMI X   X     X X X      
ÖZEL EĞİTİM POLİTİKALARI VE YASAL DÜZENLEMELER X X X X X X X X X   X
EĞİTİMDE DRAMA X   X     X X        
HASTANEDE YATAN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ X X X X X X X X X   X
EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME X   X   X   X X X    
ÇOKLU YETERSİZLİK VE EĞİTİMLER X   X X X X X X      
ERGENLİK VE CİNSEL EĞİTİM X   X X   X          
ZY'DE ÖĞRETİM UYARLAMALARI X   X X X X X X     X
ZY'DE YETİŞKİNLİĞE GEÇİŞ X X X X X X X X X   X
DOĞAL ÖĞRETİM SÜRECİ VE UYGULANMASI X   X X X X X X      
OSB İÇİN ALTERNATİF İLETİŞİM YÖNTEMLERİ X   X X X X X X      
OSB'DE DAVRANIŞ YÖNETİMİ X   X X X X X X      
YÜKSEK İŞLEVLİ OSB EĞİTİMİ X   X X X X X X X    
DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU X   X X X X X X      
OKUMA GÜÇLÜĞÜ : TANILAMA VE MÜDAHALE X   X   X X X X      
ÖG İÇİN ÖĞRENME STRATEJİLERİ X   X   X X X X      
ÖG VE DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI X   X X X X X X     X
                                   

 

 

Ders Kategori Listesi AKTS
Destek Dersleri  
AKADEMİK İNGİLİZCE 3
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 5
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI 3
Toplam 11

 

 

Temel Mesleki Dersler  
OKULLARDA REHBERLİK 3
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-1 10
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-2 10
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 3
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ 3
EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK 3
SINIF YÖNETİMİ 3
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ 3
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 3
EĞİTİME GİRİŞ 3
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 3
EĞİTİM FELSEFESİ 3
EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 3
EĞİTİMDE DRAMA 4
HASTANEDE YATAN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ 4
EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME 4
TOPLAM 80

 

 

Uzmanlık / Alan Dersleri  
ZİHİN YETERSİZLİĞİ VE OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU 4
ÖZEL EĞİTİM 4
ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ VE ÖZEL YETENEK 4
İŞİTME VE GÖRME YETERSİZLİĞİ 4
ÇOCUK GELİŞİMİ 5
ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZEL EĞİTİM 4
UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ 4
ÖZEL EĞİTİMDE DEĞERLENDİRME 3
ÖZEL EĞİTİMDE BÜTÜNLEŞTİRME 2
TÜRK İŞARET DİLİ 3
DİL VE İLETİŞİM BECERİLERİNİN DESTEKLENMESİ 4
ÖZEL EĞİTİMDE TEKNOLOJİ DESTEKLİ ÖĞRETİM 3
BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM VE GEÇİŞ PLANLARININ HAZIRLANMASI 2
BRAİLLE OKUMA YAZMA 2
ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA GÖZLEM 5
ÖZEL EĞİTİMDE OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ 4
ÖZEL EĞİTİMDE FEN VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ 3
ÖZEL EĞİTİMDE SANATSAL BECERİLERİN ÖĞRETİMİ 3
ÖZEL EĞİTİMDE MATEMATİK ÖĞRETİMİ 3
ÖZEL EĞİTİMDE FİZİKSEL EĞİTİM VE SPOR 3
ÖZEL EĞİTİMDE SOSYAL UYUM BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ 6
ÖZEL EĞİTİMDE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ 3
ÖZEL EĞİTİMDE OYUN VE MÜZİK 2
ÖZEL EĞİTİMDE AİLE EĞİTİMİ 2
ÖZEL EĞİTİMDE OKUL VE KURUM DENEYİMİ 5
ÖZEL EĞİTİMDE MATERYAL TASARIMI 4
ÖZEL EĞİTİM POLİTİKALARI VE YASAL DÜZENLEMELER 2
ALAN SEÇMELİ: ÖG ve DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI 4
ALAN SEÇMELİ: ÖG İÇİN ÖĞRENME STRATEJİLER 4
ALAN SEÇMELİ: OKUMA GÜÇLÜĞÜ: TANILAMA ve MÜDAHALE 4
ALAN SEÇMELİ: DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU 4
ALAN SEÇMELİ:  YÜKSEK İŞLEVLİ OSB EĞİTİMİ 4
ALAN SEÇMELİ: OSB'DE DAVRANIŞ YÖNETİMİ 4
ALAN SEÇMELİ: OSB’DE ALTERNATİF İLETİŞİM YÖNTEMLERİ 4
ALAN SEÇMELİ: DOĞAL ÖĞRETİM SÜRECİ VE UYGULANMASI 4
ALAN SEÇMELİ: ZY’DE YETİŞKİNLİĞE GEÇİŞ 4
ALAN SEÇMELİ: ZY’DE ÖĞRETİM UYARLAMALARI 4
ALAN SEÇMELİ: ERGENLİK VE CİNSEL EĞİTİM 4
ALAN SEÇMELİ: ÇOKLU YETERSİZLİK VE EĞİTİMLER 4
TOPLAM 141

 

 

 

Beşerî, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri  
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ 3
TÜRK DİLİ 5
Toplam 8
Tüm Derslerin AKTS Toplamı 240