Ders Kodu: 
EDEN 306
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders sosyal ve kültürel faktörlerin dili, dil kullanımını, dil öğrenimi ve öğretimini nasıl etkilediğini araştırarak dili sosyokültürel bağlamı içinde incelemektedir. Temel amaç, öğrencilere toplumdilbilimin temel konularını tanıtmak ve bu konuların dilde ve eğitimdeki uygulamalarını göstermektir. Dersin son haftaları, öğrencilerin kültürler arası farklılıklar konusunda bilinçlerini artırmaya yönelik materyal ve aktivite hazırlamak/değerlendirmek için toplumdilbilim verileri/bilgilerini kullanmanın pratik yönleriyle ilgilidir.
Dersin İçeriği: 

Dil çeşitliliğini, dilbilimsel değişkenleri, yaş, cinsiyet ve sosyal faktörleri tanıtmak.

Dili, sosyal etkileşim, söz edimi ve konuşma işlevlerinde açıklamak.

Dil ilişkisini ve sonuçlarını öğretmek: ikidillilik, çokdillilik, iki değişkenli dil, dil değiştirme, dil karıştırma, dil sürdürümü ve dil kaybı; diller arası çıkarım ve benzeşme.

Dil yıpranması, ödünç alma, creole konularında bilgi vermek.

Dil yayılmasını öğretmek: İngilizce’nin dünya çapındaki yayılımını ve bunun yabancı/ikinci dil öğretimi açısından etkileri.

Sosyal ve kültürel faktörlerin dil öğretimini ve öğrenme sonuçlarını nasıl etkilediğini açıklamak.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Tartışma, 3: Örnek Olay, 4: Gösteri, 5: Problem Çözme, 6: Grup Çalışması, 7: Drama-Rol Yapma, 8: Mikro Öğretim
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli test, C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Dil çeşitliliğini, dilbilimsel değişkenleri, yaş, cinsiyet ve sosyal faktörleri tanıtmak. 7,8,11 1,2,3 A,C,D
Dili, sosyal etkileşim, söz edimi ve konuşma işlevlerinde açıklamak 7,8,12 1,2,3 C,D
Dil ilişkisini ve sonuçlarını öğretmek: ikidillilik, çokdillilik, iki değişkenli dil, dil değiştirme, dil karıştırma, dil sürdürümü ve dil kaybı; diller arası çıkarım ve benzeşme.

 

11,12,15 2,3 A,C,D
Dil yıpranması, ödünç alma, creole konularında bilgi vermek 12,15,17 1,5 A,C,D
Dil yayılmasını öğretmek: İngilizce’nin dünya çapındaki yayılımını ve bunun yabancı/ikinci dil öğretimi açısından etkileri.

 

12,15,19 1,2,3,5 A,C,D
Sosyal ve kültürel faktörlerin dil öğretimini ve öğrenme sonuçlarını nasıl etkilediğini açıklamak. 11,15,19 1,2,3 A,C,D

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 Toplumdilbilimde temel konular  
3 Dil ilişkisi ve sonuçları  
4 Dilbilimsel çeşitlilikler ve çok dilli milletler  
5 Bölgesel ve sosyal lehçeler  
6 Cinsiyet ve yaş  
7 Ara sınav  
8 Biçem, bağlam ve kesit  
9 Konuşma işlevleri, nezaket ve kültürlerarası iletişim  
10 Cinsiyet, nezaket ve stereotipler  
11 Dünya dili İngilizcesi  
12 Sociolinguistics and EFL education  
13 Araştırma projelerinin sunumları  
14 Genel tekrar  

 

Kaynaklar

Ders Notu Holmes, J. (2008) (third ed.). An Introduction to Sociolinguistics. New York: Longman Pearson.
Diğer Kaynaklar Supplementary research articles

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav 6 10
Ödev 4 40
Toplam   70
Finalin Başarıya Oranı   30
Yıl içinin Başarıya Oranı   70
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Türk eğitim sisteminin yapı ve işleyişine, ve eğitim ile ilgili kavramlara hakim olmak.         x
2 Eğitim bilimlerinin temel alanlarını bilme ve eğitimsel gelişimi sağlamada gelişim ve öğrenme psikolojisi yaklaşımlarından yararlanabilmek.          
3 İngilizce eğitimi ve öğretimi alanındaki bilimsel yöntemleri değerlendirebilmek ve uygulayabilmek.          
4 Hazır ders materyallerinin öğrencilerin seviye, yaş ve dil düzeyine, ve ilgi ve öğrenme özelliklerine göre etkililiğini değerlendirerek seçebilmek ve kullanabilmek.          
5 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini İngilizce eğitim ve öğretiminde etkin bir biçimde kullanabilmek.          
6 İngilizce kısa öykü, şiir, roman gibi edebi metinleri tanımak ve dil becerilerinin öğretiminde kullanabilmek.          
7 İnsan dilinin özelliklerini ve yapısını anlamak ve dil öğretiminde kullanabilmek.       X  
8 Dil becerilerini geliştirmek amacıyla özgün materyaller geliştirebilmek.     X    
9 Farklı yaş gruplarının dil öğrenme özelliklerinin farkında olmak ve dil öğretim yöntemlerini bu özellikler doğrultusunda kullanabilmek          
10 İngilizce’yi yabancı dil olarak öğretme konusunda temel kuramlar, ilkeler ve yöntemleri bilmek ve uygulamak.          
11 İngilizce’yi bilgiye ulaşma, bilgiyi yazılı ve sözlü olarak paylaşma ve üretme düzeylerinde kullanabilmek.       X  
12 Sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavramak ve uygulamak.         X
13 Öğrencilerinin gereksinimlerini, dil düzeylerini, yaşlarını, zeka türlerini ve öğrenme stillerini dikkate alarak uygun öğretim teknolojisi kullanarak ders planı hazırlamak.          
14 Öğrencilerinin İngilizce’nin dilbilgisi ve söz dağarcığını etkin şekilde kullanmalarına yönelik etkinlikler düzenleyebilmek ve uygulamak.          
15 Öğrencilerinin İngilizce okuma, konuşma, yazma ve dinleme becerilerini geliştirecek etkinlikler düzenleyebilmek ve uygulayabilmek.       X  
16 İngilizce öğretimine ilişkin ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini kullanışlılık, geçerlilik ve güvenirlik açılarından değerlendirerek kullanabilmek.          
17 Kendini akademik ve kişisel bağlamda geliştirebilmek için gerekli olan bilimsel araştırma yöntemlerini bilmek ve bunları okul ortamında uygulama becerisine sahip olmak.       X  
18 Teorik ve uygulamalı dilbilim kavramlarını bilmek, ve bu teorilerin ışığında dil öğretim metod ve yöntemlerini kullanmak.          
19 İngilizce temel yazma, dinleme, okuma ve konuşma becerilerini geliştirmek.       X  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 8 28
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 6 .5 3
Ödev 4 5 20
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü     103
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4.1
Dersin AKTS Kredisi     4