• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
EDEN 402
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, dil öğretiminde öğrencilere dil becerilerinin sınanması ile ilgili kavram ve yöntemler hakkında bilgi vermek ve alternatif performans değerlendirme yöntemlerini göstermektir. Ayrıca bu derste, okuma, yazma, dinleme, konuşma, kelime bilgisi, ve dilbilgisinin ayrı ayrı ve entegre edilmiş bir şekilde test edilmesi için test hazırlama teknikleri hakkında bilgilendirmek, ve belirli bir öğrenci grubuna yönelik bir dil testinin hazırlanması amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği: 

Sınıf temelli ölçme ve değerlendirme üzerine temel kavramlar;

Testlerin olumlu ve olumsuz etkilerinin tartışılması

İngilizce’de okuma, yazma, dinleme, konuşma, kelime ve dilbilgisini test etmek için farklı test ve soru türlerinin gösterilmesi

farklı yaş grupları ve dil düzeyleri için farklı soru türleri geliştirilmesi ve değerlendirilmesi

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Tartışma, 3: Örnek Olay, 4: Gösteri, 5: Problem Çözme, 6: Grup Çalışması, 7: Drama-Rol Yapma, 8: Mikro Öğretim
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli test, C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Sunum, H: Proje

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Sınıf temelli ölçme ve değerlendirmede geçen temel kavramları algılayabilir. 16 1,2 A,B,H
2) Ölçme-değerlendirmenin öğretim sürecindeki yerini açıklayabilir ve  temel kavramları anlayabilir. 4, 16 1,2 A,B,H
3) İngilizce’de okuma, yazma, dinleme, konuşma, kelime ve dilbilgisini test etmek için test hazırlama tekniklerinin bilir ve test geliştirebilir. 16 1,2 A,B,H
4) Standart testleri değerlendirir. 16 1,2 A,B,H
5) Öğrenci performanslarının değerlendirilmesinde kullanılan alternatif ölçme araçlarını tartışabilir. 2, 16 1,2 A,B,H
6) Testlerin olumlu ve olumsuz etkilerinin farkına varır ve tartışabilir. 2, 16 1,2 A,B,H
7) Farklı yaş gruplarını değerlendirir. 9 1,2,3 A,B,H

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 GİRİŞ  
2 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Ölçme ve değerlendirmenin Temelleri
3 ÖLÇME ARACI OLARAK DİL TESTLERİ Dilde ölçme ve değerlendirmenin Temelleri
4 DİL YETERLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİ AMACINA YÖNELİK KULLANILACAK TEST TEKNİKLERİ Dilde ölçme ve değerlendirmenin Temelleri
5 TEST GELİŞTİRME PRENSİPLERİ Dilde ölçme ve değerlendirmenin Temelleri
6 FARKLI TEST MADDESİ YAZMA TEKNİKLERİ Dilde ölçme ve değerlendirmenin Temelleri
7 ARA SINAV  
8 GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMALARI Dilde ölçme ve değerlendirmenin Temelleri
9 İNGİLİZCE’DE DİLBİLGİSİ VE KELİME BİLGİSİ ÖLÇME TEKNİKLERİ Dilde ölçme ve değerlendirmenin Temelleri
10 İNGİLİZCE’DE OKUMA BECERİSİNİ ÖLÇME TEKNİKLERİ Dilde ölçme ve değerlendirmenin Temelleri
11 İNGİLİZCE’DE DİNLEME BECERİSİNİ ÖLÇME TEKNİKLERİ Dilde ölçme ve değerlendirmenin Temelleri
12 İNGİLİZCE’DE YAZMA BECERİSİNİ ÖLÇME TEKNİKLERİ Dilde ölçme ve değerlendirmenin Temelleri
13 İNGİLİZCE’DE KONUŞAM BECERİSİNİ ÖLÇME TEKNİKLERİ Dilde ölçme ve değerlendirmenin Temelleri
14 STANDART TESTLER Dilde ölçme ve değerlendirmenin Temelleri
15 FİNAL SINAVI  

 

 

Kaynaklar

Ders Notu Hughes, A. (2003). Testing for Language Teachers. Cambridge University Press.
Diğer Kaynaklar Brown H. D. (2004) Language assessment principles and classroom practices. New York: Longman

 

Materyal Paylaşımı

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 35
Final Sınav 2 45
Ödev 1 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   45
Yıl içinin Başarıya Oranı   55
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Değerlendirme Sistemi

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Türk eğitim sisteminin yapı ve işleyişine, ve eğitim ile ilgili kavramlara hakim olmak.     X      
2 Eğitim bilimlerinin temel alanlarını bilme ve eğitimsel gelişimi sağlamada gelişim ve öğrenme psikolojisi yaklaşımlarından yararlanabilmek.         X  
3 İngilizce eğitimi ve öğretimi alanındaki bilimsel yöntemleri değerlendirebilmek ve uygulayabilmek.     X      
4 Hazır ders materyallerinin öğrencilerin seviye, yaş ve dil düzeyine, ve ilgi ve öğrenme özelliklerine göre etkililiğini değerlendirerek seçebilmek ve kullanabilmek.   X        
5 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini İngilizce eğitim ve öğretiminde etkin bir biçimde kullanabilmek.   X        
6 İngilizce kısa öykü, şiir, roman gibi edebi metinleri tanımak ve dil becerilerinin öğretiminde kullanabilmek.   X        
7 İnsan dilinin özelliklerini ve yapısını anlamak ve dil öğretiminde kullanabilmek. X          
8 Dil becerilerini geliştirmek amacıyla özgün materyaller geliştirebilmek.     X      
9 Farklı yaş gruplarının dil öğrenme özelliklerinin farkında olmak ve dil öğretim yöntemlerini bu özellikler doğrultusunda kullanabilmek         X  
10 İngilizce’yi yabancı dil olarak öğretme konusunda temel kuramlar, ilkeler ve yöntemleri bilmek ve uygulamak.   X        
11 İngilizce’yi bilgiye ulaşma, bilgiyi yazılı ve sözlü olarak paylaşma ve üretme düzeylerinde kullanabilmek.     X      
12 Sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavramak ve uygulamak.     X      
13 Öğrencilerinin gereksinimlerini, dil düzeylerini, yaşlarını, zeka türlerini ve öğrenme stillerini dikkate alarak uygun öğretim teknolojisi kullanarak ders planı hazırlamak.   X        
14 Öğrencilerinin İngilizce’nin dilbilgisi ve söz dağarcığını etkin şekilde kullanmalarına yönelik etkinlikler düzenleyebilmek ve uygulamak.       X    
15 Öğrencilerinin İngilizce okuma, konuşma, yazma ve dinleme becerilerini geliştirecek etkinlikler düzenleyebilmek ve uygulayabilmek.       X    
16 İngilizce öğretimine ilişkin ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini kullanışlılık, geçerlilik ve güvenirlik açılarından değerlendirerek kullanabilmek.         X  
17 Kendini akademik ve kişisel bağlamda geliştirebilmek için gerekli olan bilimsel araştırma yöntemlerini bilmek ve bunları okul ortamında uygulama becerisine sahip olmak.   X        
18 Teorik ve uygulamalı dilbilim kavramlarını bilmek, ve bu teorilerin ışığında dil öğretim metod ve yöntemlerini kullanmak.   X        
19 İngilizce temel yazma, dinleme, okuma ve konuşma becerilerini geliştirmek.       X    

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 3 8
Final Sınavı 1 3 12
Ödev 1 3 10
Toplam İş Yükü     126
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5.04
Dersin AKTS Kredisi     4